Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas (2008 01 29)

2008 m. sausio 29 d. Kaišiadoryse (Sielovados centre, Birutės g. 9) vyko vyskupijos kunigų diena - nuolatinio formavimo užsiėmimai. Pirmojoje užsiėmimų dalyje kalbėjo mons. Alfonsas Svarinskas tema „Bažnyčia ir nūdienos visuomenė Lietuvoje: moralinės padėties Lietuvoje apžvalga ir išeitys“. Mons. A. Svarinskas atkreipė kunigų dėmesį į būtinybę raginti tikinčiuosius kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose, kas mėnesį atlikinėti išpažintį, neapleisti kasdienės maldos bei pagalbos vienas kitam. Prelegentas įvardino daugumą nūdienos problemų moralės srityje – melą, vagystes - korupciją, palaidumą ir kita. Kaip išeitį monsinjoras minėjo „Marijos radijo“ transliuojamą rožinio maldą kiekvieną dieną: į šią maldą, anot monsinjoro, turėtų įsijungti dauguma Lietuvos tikinčiųjų – katalikų, melsdamiesi intencija - už dvasinį ir moralinį tėvynės atgimimą.

Vėliau kalbėjusi ses. Vincenta Slavėnaitė MVS, Kaišiadorių vyskupijos Caritas reikalų vedėja, apžvelgė pastarojo meto Kaišiadorių vyskupijos Caritas veiklą bei pristatė šio centro parengtą lankstuką „Kaišiadorių vyskupijos Caritas“. Kaip sakė prelegentė, 2007 m. Kaišiadorių vyskupijos parapijose veikė 30 Caritas grupių, vienijančių ~ 300 savanorių. Ses. Vincenta paminėjo svarbiausias Caritas kuruojamas programas ir veikas: „Jaukūs namai“- projektas, skirtas pagelbėti šeimoms, kurių artimieji priklausomi nuo alkoholio, ES maisto intervencinių atsargų ir labdaros dalijimas nepasiturintiems asmenims, „Vaiko orumas“- programa, skirta socialinės rizikos šeimoms, parapinių globos namų kuravimas ir kita.

Kunigas dr. Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras, pranešimų dalyje „Einamieji reikalai“ atkreipė kunigų dėmesį į Caritas veiklos svarbą parapijose; ragino kunigus, remiantis Kaišiadorių vyskupijos Caritas statutu, patvirtintu vyskupo, kiekvienoje parapijoje įkurti Caritas savanorių grupes, kurios padėtų parapijų vargstantiems. Šia proga generalvikaras priminė kunigams popiežiaus Benedikto XVI encikliką „Deus Caritas est“, kurioj kalbama caritatyvinės veiklos tema. Generalvikaras recitavo šias enciklikos mintis: Eucharistija, nevirstanti konkrečia meilės praktika, subyra į fragmentus“ (Nr. 14); Bažnyčia turi praktikuoti meilę ir kaip bendruomenė; iš to išplaukia, jog meilė, idant galėtų būti tvarkinga bendruomeninė tarnyba, turi būti organizuota (organizuotas Caritas) (Nr. 20); Caritas įsitvirtino kaip viena iš Bažnyčios esminių sričių greta sakramentų teikimo bei Dievo žodžio skelbimo; Caritas nuo Bažnyčios esmės neatsiejamas lygiai taip, kaip sakramentų tarnyba ir Evangelijos skelbimas“ (Nr. 22). Užbaigdamas šią temą generalvikaras kunigams uždavė retorinį - loginį klausimą: „Jei parapijoje nėra Caritas grupės, ar reikalinga Eucharistija?“

Kalbėdamas pašaukimų į kunigystę tema, kun. A. Jurevičius atkreipė dėmesį į padėtį Lenkijoje: 2006 m. į kunigų seminarijas Lenkijoje įstojo 1.029 asmenys, o 2007 m. - 786 asmenys (243 mažiau). 2006 m. seminarijose studijavo 4.612 seminaristų, o 2007 metais – 4.257 seminaristai (355 mažiau). Kaip sakė generalvikaras, už pašaukimus Lenkijoje atsakingas vyskupas jau atkreipė dėmesį, kad tai – aliarmą keliantis signalas. Kalbėdamas apie pašaukimų padėtį Lietuvoje generalvikaras taip pat pateikė keletą skaičių, pavyzdžiui, 2006 m. Lietuvoje buvo 154 seminaristai, o 2007 m. – 122 seminaristai (32 mažiau). Į paruošiamąjį kursą 2007 metais įstojo tik 13 asmenų. Po to generalvikaras kalbėjo apie galimas išeitis. Jis atkreipė kunigų dėmesį į šiais metais Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos kvietimą; Vilniaus kunigų seminarijos vadovybė kviečia 11-12 klasių moksleivius ir vyresnius jaunuolius, besidominčius kunigo pašaukimu, į Pašaukimų rekolekcijas, kurios vyks vasario 17-18 dienomis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Prašė kunigus į tai atkreipti rimtą dėmesį – paraginti, pakviesti ar net apsilankyti šia intencija mokyklose...

Vėliau buvo aptarti kiti einamieji reikalai - dėl parapijų finansinių ataskaitų deramo parengimo ir pristatymo į Kuriją, dėl Mišių pro populo ir deramo intencijų skelbimo Mišiose...

Šią dieną 13 val. taip pat buvo švenčiamos Mišios Kaišiadorių katedroje, kurioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis; buvo melstasi už kunigus - mons. kan. P.Bakšį, kan. J. Meidų, kan. J. Mintaučkį, kun. M. Balnį, kun. B. Buliką ir kun. I. Milašių – kurių mirties sukaktys minimos šiais metais.

Kurijos kancleris

« atgal