Naujienos

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS KALĖDŲ PROGA (2007)

„Gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė“ (Iz 9,1).

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Kuo nuoširdžiausiai sveikinu Jus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo šventės proga ir trokštu pasidalinti Dievo mums atneštu džiaugsmu bei ramybe.

Išgirdę angelų žinią apie Mesijo gimimą, piemenys vienas kitą ragino: „Bėkime į Betliejų“ (Lk 2,15). Šie piemenų lūpomis šventąją naktį ištarti žodžiai šiandien mums tarsi iš naujo atveria duris į Kalėdų šventimą. Jie nusako, ką reiškia švęsti Kalėdas: tai kvietimas išsiruošti ir leistis į nuolatinę visą gyvenimą trunkančią kelionę kasdien maldoje bendraujant su Dievu ir aktyviai įsijungiant į parapijos bendruomenės gyvenimą.

Brangūs vyskupijos tikintieji,

Kalėdų liturgijoje – pamaldose nuskamba pranašo Izaijo žodžiai: „Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė“ (Iz 9,1). Šviesos ir tamsos, prasmės ir nusivylimo temos niekada neišnyksta iš mūsų akiračio. Žmogus turi Dievo įdiegtą nuolatinį troškimą siekti aukštesnių dalykų. Kaip yra pasakęs popiežius Benediktas XVI, „ ...būdamas vaikas, jis nori užaugti, suaugęs nori veržtis priekin ir sulaukti sėkmės...“ Tačiau, kaip sako popiežiaus, „ ...pasiekęs atitinkamą padėtį, pamato, jog jo viltis buvusi per menka ir daugiau nebėra ko tikėtis“ (Kalėdų palaima, Vilnius 2007, p. 15). Dievo Sūnaus gimimas – tai krypties ir vilties suteikimas patamsiuose klaidžiojančiam žmogui (plg. Iz 9,1).

Naujojoje savo enciklikoje „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ popiežius Benediktas XVI nurodo į Kristų – mums dovanotą viltį. Šiandien dažnai išgirstame dejonių ir skundų, kurie daugelį stumia į nusivylimą, liūdesį ir beprasmybę, vėliau pasireiškiančią girtavimu, nusikaltimais, kitomis blogybėmis. Atminkime, didžiausia ir vertingiausia Kalėdų dovana yra ne tai, ką mes randame kaip tie maži vaikai „po eglute“ – visokių materialių niekučių, bet kad esame apdovanojami neįkainojamu antgamtiniu džiaugsmu. Kalėdų šventimas mums perteikia Dievo mums paruoštą dovaną, kurią Evangelija išreiškia trimis žodžiais: „Jums gimė Išganytojas“ (Lk 2,11).

Šių metų Kalėdos Kaišiadorių vyskupijoje svarbios dar vienu įvykiu - prieš 50 metų, gūdžiais sovietinės okupacijos metais, 1957 m. gruodžio 25 d., Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis Birštone slapta konsekravo vyskupu Vincentą Sladkevičių, vėliau - Kaišiadorių vyskupijos ganytoją, Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolą. Viename savo pamoksle kardinolas V. Sladkevičius taip kalbėjo: „Kristus gimė ne tik Izraelio tautai ar tam tikrai žmonijos daliai. Jis gimė mums visiems“ (Padaryk mane gerumo ženklu, Kaunas 2003, p. 210). – Šie garbaus ganytojo anuomet pasakyti žodžiai išreiškia jo tvirtą laikyseną: būti visų ganytoju, būti kelrodžiu sunkiais laikais. Lygiai taip pat šie žodžiai aktualūs ir mums, šių laikų žmonėms, beieškantiems vilties. Priimkime tad dieviškąjį Kūdikį kaip šviesą tamsoje, kelią paklydime, kaip naujai sužibančią mūsų gyvenimo viltį.

Džiugių šv. Kalėdų ir Dievo malonėmis gausių Naujųjų 2008-ųjų metų!

Vysk. J. Matulaitis, Kaišiadorys

« atgal