Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas (2007 11 14)

Lapkričio 14 d. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre (Kaišiadoryse) vyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų pastoracinio ugdymo užsiėmimas.

Šio užsiėmimo tema - „Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui pagal atnaujintą programą“. Užsiėmimų pirmoje dalyje kalbėjo katalikiško žurnalo šeimai „Artuma“ vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas. Savo pašnekesyje jis pabrėžė keletą svarbių veiksnių krikščioniškos šeimos gyvenime, vaikų krikščioniškame auklėjime. Remdamasis asmenine patirtimi jis sakė, kad mažiesiems šeima, auklėjant juos krikščioniškai, turi neretai lemiamos reikšmės. Visų pirma šeimoje natūraliai išmokstama maldos praktikos, galiausiai kunigo asmuo – tiek matomas pamaldose, tiek besilankant šeimoje, vaidina svarbų vaidmenį; mažajam (vaikui) kunigas, net jo veidas, neretai tapatinasi su pačiu Dievu, kuris mažo vaiko gyvenime atsiskleidžia per įvairius įvaizdžius.

Naująją „Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą“ pristatė Lietuvos šeimos centro (ŠC) vadovė Violeta Valantiejutė ir centro reikalų vedėja Dalia Lukėnienė, programos rengėjos. Naujoji programa, kaip minėjo prelegentės, yra kiek platesnė, susidedanti iš 8 dalių – užsiėmimų, tokių kaip „Bendravimas ir bendrystė“, „Lieku savimi ir keičiuosi“, „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“, „Dievas ir Bažnyčia“... Programos naujovė – sužadėtinių pašnekesiai atskirose grupėse bei tarpusavyje, malda prieš ir po užsiėmimų, gana daug Šv. Rašto citatų. Programos medžiagą sudaro dvi dalys – gairės vedančiajam ir medžiaga sužadėtinių porai. Kol kas ši medžiaga yra paruošta tik kompiuteriu, todėl ją, kaip minėjo prelegentės, vis dar galima tobulinti.

Antroje pristatymo dalyje prelegentės organizavo darbą grupėse; kunigai susiskirstę į 5 grupes aptarė du jiems iškeltus klausimus: kokios pagrindinės šeimų problemos pastebimos jų vadovaujamose parapijose ir dėl kokių priežasčių jos kyla. Vėliau kunigai aptartus klausimus pristatė kolegoms. Daugumos nuomone pati pagrindinė šeimų problema kaimų parapijose – girtavimas; ši problema yra bazinė, kadangi dauguma kitų problemų – tik pastarosios pasekmės. Taip pat kunigai atkreipė dėmesį, jog sekuliaroji - pasaulietinė mintis, kuriai ypač daug dėmesio skiriama visų lygių žiniasklaidoje, vaidina labai didelį vaidmenį nūdienos žmogaus gyvenime; šiam reiškiniui, kaip sakė kunigai, labai sunku ką nors prieš pastatyti... Šalia kitų problemų taip pat paminėta – emigracija, šeimos politikos nebuvimas Lietuvoje, artimo meilės stoka, nenoras tobulėti dvasiškai, maži šeimos narių atlyginimai ir kt.

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė kunigams pristatė šio centro veiklą - aptarė nuveiktus bei planuojamus darbus, atkreipė kunigų dėmesį į centro vykdomas programas vyskupijoje; tarp šių programų - Krikščioniškos šeimos ugdymui skirtos programos, kaip antai, 1) Sutuoktinių susitikimai (tai savaitgalių programa sutuoktinių poroms; programos tikslas – stiprinti vidinį ryšį tarp sutuoktinių, puoselėjant abipusį dialogą ir supratimą), 2) Šeimų grupė “Stebėk. Vertink. Veik” (tai šeimų susitikimai, kurių tikslas – bendraujant tarpusavyje gilintis į Bažnyčios mokymą apie santuoką ir šeimą, gilinti tikėjimą šeimoje bei užmegzti ryšius su kitomis šeimomis), 3) “Vakaras su šeima” (tai programa ryšių tarp šeimos narių - tėvų ir vaikų – stiprinimui). Taip pat jaunimo rengimo šeimai programos: 13-17 metų moksleiviams skirta brandaus lytiškumo, savęs pažinimo ir įvertinimo programa “Kas aš esu?” bei 14-17 metų moksleiviams skirta tolimojo rengimo santuokai programa “Apie Tave”.

Vyskupijos šeimos centro vadovė kunigams pabrėžė, kad šias programas, klebonams inicijuojant, galima vykdyti bet kurioje vyskupijos parapijoje ir kvietė bendradarbiauti. Šia proga kunigams buvo pristatytas lankstukas „Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras (2007)“, kuriame paminėtos visos šio centro rekomenduojamos ir vykdomos programos, kontaktiniai adresai, sužadėtinių rengimo santuokai užsiėmimų vietos.

Užsiėmimų pabaigoje kalbėjo kun. Gediminas Tamošiūnas (Kaišiadorių vyskupijos kurija) tema „Administracinės - pastoracinės nuorodos dėl parengimo Santuokos sakramentui“. Šia proga jis atkreipė dėmesį į „Ikisantuokinės apklausos anketos“ pildymo būtinybę prieš sutuoktuves bei jos reikšmę bažnytiniame teisme; taip pat atkreipė kunigų dėmesį į Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006-03-29 instrukcijos „Dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo“ aktualesnes nuorodas.

Vyskupijos kunigų užsiėmimai, kaip įprasta, baigėsi pietumis kartu su ganytoju vyskupijos kurijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal