Naujienos

Informacija apie galimybę 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio sumos skirti pasirinktoms nepelno organizacijoms remti

Pagal naująjį Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis 2% valstybei sumokėto fizinių asmenų pajamų mokesčio gali paskirstyti savo nuožiūra.

Norėdami dalį mokesčių paskirti pasirinktai nepelno organizacijai remti, mokesčių mokėtojai privalės užpildyti specialios formos PRAŠYMĄ iki 2% pajamų mokesčio sumos pervesti toms organizacijoms, kurios pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Šią sumą galima paskirstyti dalimis įvairioms organizacijoms, tačiau kiekviena dalis neturi būti mažesnė nei 10 lt.

Prašyme turi būti nurodyta: ataskaitinis mokestinis laikotarpis, vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas; paramos gavėjo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko kodas bei nurodytam paramos gavėjui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis procentais.

Užpildytą prašymą reikia įteikti mokesčių administratoriui. Tam tikrais atvejais jį galima perduoti per darbdavį.

Nuo 2004 m. sausio mėn., deklaruojant pajamas už 2003 m., Mokesčių inspekcijai jau galima nurodyti, kokiai nepelno organizacijai (pavyzdžiui, Katalikų Bažnyčios pastoraciniams centrams ar parapijoms) skiriama parama. Tai galima padaryti ir tuo atveju, jei pajamų deklaruoti nereikia. Iki 2004 m. gegužės 1 d. dera kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kurios teritorijoje gyvena paramą skiriantis asmuo, ir pateikti prašymą.

Daugiau informacijos - interneto svetainėje www.labdara-parama.lt, taip pat žurnale “Katalikų pasaulis” 2004 Nr. 1.

Prašome paremti Kaišiadorių vyskupijos kurijos pastoracinių centrų veiklą:

Kaišiadorių vyskupijos kurija

Kęstučio g. 44,

56124 Kaišiadorys

Įmonės kodas 9123607

AB bankas „Hansabankas”

Banko kodas 73000

A.s. LT85 7300 0100 0250 2969

Aukodami vyskupijos kurijai galėsite paremti: vyskupijos Caritas, Jaunimo, Katechetikos ir Šeimos centrų bei Kurijos raštinės viklą.

« atgal