Naujienos

Dekanatų kunigų konferencijos Kaišiadorių vyskupijoje (2007 10 09-30)

2007 m. spalis 9 – 30 d. Kaišiadorių vyskupijoje vyko dekanatų kunigų konferencijos. Kaišiadoryse - Kaišiadorių dekanato, Aukštadvaryje - Elektrėnų ir Stakliškių, Širvintose - Molėtų ir Širvintų, Pivašiūnuose - Alytaus ir Merkinės. Šių konferencijų tema - „Pastoracinės nuorodos vyskupijoje“. Konferencijų metu visų pirma buvo siekiama pakartotinai apžvelgti vietos Vyskupo pastoracines nuorodas, susijusias su sakramentų administravimu Kaišiadorių vyskupijoje.

Kalbėta apie Krikšto sakramentą. Kunigams buvo pakartotinai priminta dar 2000 m. kurijos rekomenduota skrajutė – lankstinukas, skirtas tėvams, besiruošiantiems krikštyti savo kūdikį. Pabrėžta, kad ši priemonė yra minimali: joje nurodytos krikšto apeigos (tėvų ir krikštatėvių atsakymai į krikštytojo klausimus), motyvacija (kodėl būtinas krikštas) bei tėvų pareigos auklėti kūdikį krikščioniškai. Taip pat kalbėta, kokias atvejai derėtų krikštą nukelti vėlesniam laikui (arba atsakyti). Atkreiptas dėmesys į vietos Vyskupo 2002 m. nuorodą parapijų vizitacijos instrukcijoje, kur sakoma, jog „teisėtam kūdikio Krikštui šalia tėvų sutikimo dar reikalinga pagrįsta viltis, kad kūdikis bus auklėjamas katalikiškai; antraip - Krikštas turi būti nukeltas vėlesniam laikui“. Ši pastoracinė nuoroda remiasi bažnytinės teisės 868 kanonu, kuris dar priduria, kad būtina šią priežastį – kodėl Krikštas turi būti nukeltas vėlesniam laikui - paaiškinti (arba išaiškinti) tėvams. Konferencijų metu buvo aiškintasi, kokiais atvejais galima atsakyti Krikštą; pavyzdžiui, kai tėvai gyvena nesusituokę Santuokos sakramentu, nors nėra kliūties tuoktis, yra rimtas argumentas, kad ir jų vaikai taip pat nebus auklėjami gyventi katalikiškai; todėl šiuo atveju kūdikio Krikštas turėtų būti atidėtas ateičiai, kai tėvai, sakykime, atsivers ir susituoks Bažnyčioje. Kalbant apie tėvus, kurie turi kliūčių bažnytinei Santuokai, todėl gyvena tik civiliškai susituokę, kaip minėta konferencijoje, dera žiūrėti, ar šie asmenys – tėvai, kiek leidžia jų stovis, praktikuoja katalikų tikėjimą; šiuo atveju kunigams buvo priminta Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. instrukcijos „Dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo“, skyrius „Dėl išsiskyrusių ir antrą civilinę santuoką sudariusių tikinčiųjų sielovados“. Ta pačia proga buvo aptarta suaugusių asmenų Krikšto tvarka. Ši tvarka Kaišiadorių vyskupijoje yra reglamentuota vietos Vyskupo 2004 m. Konferencijoje buvo pabrėžta, kad labai svarbi šio reglamento nuoroda - „patikrinti besirengiančio krikštui asmens gyvenimą tikėjimu taip vadinamo katechumenato metu, kuris turėtų trukti ne mažiau kaip pusę metų“. Aptarti kiti klausimai.

Diskusijų metu buvo atkreiptas dėmesys, jog Lietuvoje, įvairiose parapijose ar bažnyčiose, nemažai individualios pastoracijos apraiškų, kurios, kaip pastebėjo kunigai, neretai trikdo bandymus dirbti metodiškai – įgyvendinti vietos Vyskupo nuorodas; buvo pateikti netgi konkretūs pavyzdžiai iš kaimyninių vyskupijų...

Po to buvo aptarti Sutvirtinimo klausimai. Pradžioje buvo apžvelgta esama padėtis, kaip šis parengimas vyksta parapijose. Vėliau kunigams pakartotinai buvo priminta 2001 m. vietos Vyskupo paskelbta tvarka dėl rengimo Sutvirtinimo sakramentui, atkreiptas dėmesys į Sutvirtinimo medžiagą, praktinius užsiėmimus, pateiktas vienas kitas pavyzdys iš parapijų. Kaišiadorių vyskupijoje vietos Ordinaras yra rekomendavęs kunigams Sutvirtinimo parengimui naudoti Panevėžio vyskupo patvirtintą paauglių rengimo Sutvirtinimo sakramentui programą, kurią sudaro 20 temų, pasiūlyta viena kita idėja praktiniams užsiėmimams bei klausimai diskusijoms. Artimoje ateityje, kaip minėta konferencijoje, bus siekiama, kad klebonai rengtų individualias programas dėl parengimo Sutvirtinimo sakramentui, pritaikytas parapijos galimybėms, kurias tvirtintų vietos Ordinaras. Diskusijų metu kunigai atkreipė dėmesį, kad dar prieš ruošiant Sutvirtinimui jaunimą dera evangelizuoti, kad atsiverstų... Kitų pašnekovų nuomone, evangelizacijos elementų mūsų kasdienybėje lyg ir netrūksta, pavyzdžiui, jie lanko tikybos pamokas, girdi ir mato krikščioniškas radijo ir televizijos laidas, būtent jiems (šiam jaunimui) organizuojamos Lietuvos krikščioniško jaunimo dienos, taip pat Jaunimo dienos vyskupijoje ir dekanatuose... Tačiau dauguma sutiko, kad šių žmonių asmeninis užkalbinimas daug svarbesnis, negu visos tos priemonės bendrai paėmus. Aptarti kiti klausimai – sakramentams rengimo vieta, asmenys...

Vėliau kalbėta apie Eucharistiją. Visų pirma buvo atkreiptas dėmesį į naująjį apeigyną - „Eucharistijos slėpinio kultas ne Mišių metu“, pristatytą kunigams 2005 m. Pabrėžta, kad šiame apeigyne pateikiama daug naudingos praktinės - pastoracinės medžiagos Eucharistijos tema, pavyzdžiui: „sielų ganytojai tegul pasirūpina, kad bažnyčios, kur laikoma šventoji Eucharistija, būtų atidarytos kasdien, tinkamu dienos metu bent po keletą valandų, idant tikintieji lengvai galėtų melstis prie Švč. Sakramento“. Tuo pačiu priminta, kas šia tema taip pat yra vietos Vyskupo nuorodų, kurios kunigams buvo paskelbtos 2003 m. Ten taip sakoma: „labai svarbu, kad Mišios parapijų bažnyčiose, kur reziduoja kunigas, ir šiokiadieniais būtų celebruojamos tuo pačiu laiku kiekvieną dieną, kadangi ši tvarka sudaro deramas sąlygas tikintiesiems dalyvauti liturginių metų šventime bei ugdyti Eucharistinį pamaldumą; savaitės pamaldų tvarką būtina nurodyti ir bažnyčios išorėje“. Tuo pačiu buvo pasidžiaugta, kad yra nemažai klebonų, kurie šių nuorodų žūtbūtinai laikosi, pateikti pavyzdžiai iš parapijų.

Kalbant apie pastoracines nuorodas Eucharistijos tema Kaišiadorių vyskupijoje buvo atkreiptas dėmesys į parengimą Eucharistijos ir Atgailos sakramentams, kurį reglamentuoja 2003 m. vietos Vyskupo patvirtinta instrukcija dėl vaikų rengimo pirm. Komunijai. Pabrėžta, kad parengimas šiems sakramentams turi „vedimo į bendruomenę pobūdį“, todėl klebonai turėtų uoliai kviesti vaikus Eucharistijos šventimui sekmadienį kartu su visais parapijiečiais, kviesti juos patarnauti liturgijoje ar giedoti bažnyčios chorelyje... Buvo paminėta ir tai, kad ruošiant vaikus pirm. Komunijai derėtų skirti šiek tiek dėmesio ir jų tėvams, kaip nurodyta instrukcijoje. Viena vertus, tėvai turėtų būti kviečiami dalyvauti kartu su vaikais šv. Mišiose sekmadienį (ir įsakytų švenčių dienomis), tačiau šią progą - parengimą pirm. Komunijai - galima išnaudoti dar plačiau, kaip antai, Kaišiadorių parapijoje tėvai kviečiami kartą per mėnesį dalyvauti jiems skirtoje katechezėje parapijos salėje, taip pat Alfa kurse, kuris vyksta šioje parapijoje kasmet kaip suaugusiųjų katechezės programa. Aptarti kiti klausimai.

Kalbėta ir apie Atgailos sakramentą. Pabrėžta, kad labai svarbu visapusiškai pasinaudoti apeigyno „Atgailos apeigos“ nuorodomis, kunigams pristatyto 2005 m. Atkreiptas dėmesys į vieno atgailaujančiojo sutaikinimo apeigas; jos, kaip nurodyta apeigyne, šiek tiek išplėstos nei buvo anksčiau, įterptas Dievo žodžio skaitymas ir kt. Kunigų diskusijų metu, buvo atkreiptas dėmesys į pastaruoju metu labai svarbią apeigyno nuorodą dėl pagalbos atgailaujančiajam „atlikti visų nuodėmių išpažintį“; kaip minėjo vienas kunigas, nors apeigynas detaliai neapibrėžia, kaip tai padaryti praktiškai, kunigas visgi turėtų paklausti penitentą, tarkime, kaip dažnai sekmadienį dalyvauja Mišiose arba ar gyvena krikščioniui teisėtoje santuokoje, o jei ne - kodėl, kokios priežastys trukdo? Pastarosios nuodėmės, kaip minėta konferencijoje, šiais laikais dažniausiai pasitaikančios, kai, pavyzdžiui, tik 5 – 10 nuošimčių katalikų dalyvauja šv. Mišiose sekmadienį, o skyrybų nūdien apie 60 nuošimčių. Aptarti kiti aktualūs klausimai.

Pašnekesyje apie Santuokos sakramentą visų pirma atkreiptas dėmesys į būtinybę sužadėtiniams dalyvauti parengimo Santuokos sakramentui kursuose; pasidžiaugta, kad vyskupijoje yra net 4 vietos, kur vykdomi parengimo Santuokos sakramentui užsiėmimai.

Šia proga kunigai taip pat paraginti atkreipti dėmesį į pastaruoju metu (2006 m.) pasirodžiusią LVK instrukciją Dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo. Joje aptariami aktualūs klausimai parengimo Santuokos sakramentui tema; pavyzdžiui, ten taip sakoma: „sužadėtiniai, norintys sudaryti bažnytinę santuoką, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos užsiregistruoja parapijoje, kurioje nori susituokti, ir tada siunčiami į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus“. Kitoje šios instrukcijos vietoje taip sakoma: „pasirengimo santuokai metu svarbu įvykdyti ne tik teisinius reikalavimus, bet ir sužadėtiniams padėti suvokti Santuokos sakramento prasmę bei reikšmę ir iš jo kylančius įsipareigojimus, panaudoti šią progą evangelizacijai. Sužadėtinius kunigas turėti paraginti atnaujinti religinę praktiką, jei ji buvo nutrūkusi“. Kalbant apie pagalbą sužadėtiniams padėti suvokti Santuokos sakramento prasmę bei reikšmę, visų pirma atkreiptas dėmesys į Katalikų Bažnyčios Katekizmą (1996), taip pat šio katekizmo santraukos medžiagą, lietuvių kalba pasirodžiusią šių metų rugsėjo mėnesį. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad per didelis sužadėtinių rūpestis santuokos forma - išore, jos iškilmingumu nuplukdo į šalį santuokos esmę - jos turinį. Konferencijoje pabrėžta, jog sutuoktuvių dieną, bent jau bažnyčioje, turėtų vyrauti dvasingumo akordai, pavyzdžiui, santuoka su Mišiomis, kaip numatyta apeigyne, Šv. Komunija, prieš sutuoktuves - Išpažintis...

Kalbant ir apie techninius dalykus, liečiančius Santuoką, pakartotinai atkreiptas dėmesys į minėtą LVK instrukciją, kur nurodyta, kokiais atvejai yra būtini įvairūs leidimai. Paminėta ir tai, jog laisvas stovis ankstesnės bažnytinės santuokos nustatomas pagal sužadėtinių pateiktą ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. išduotą krikšto liudijimą iš krikšto parapijos. Šių liudijimų formos (pavyzdžiai), patvirtintos vietos Ordinaro, kunigams pakartotinai buvo įteiktos konferencijos metu, tarp jų ir nauja – siuntimo į sužadėtinių parengimo Santuokos sakramentui kursus forma. Pabrėžta, kad šia forma derėtų naudotis tuo atveju, jei sužadėtiniai siunčiami į kursus Kaišiadorių vyskupijoje; joje nurodyta kursų apimtis, vieta, kodėl svarbūs šie užsiėmimai.

Vėliau buvo aptari kiti, daugiau administracinio pobūdžio klausimai.

Medžiagą konferencijai parengė ir pateikė kunigams kun. A.G. Tamošiūnas, Kurijos kancleris.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal