Naujienos

Širvintų parapijos jaunimo piligriminis žygis dviračiais (2007 08 16 -20)

2007 m. rugpjūčio 16 d. trisdešimt jaunuolių dviračiais iš Širvintų išvyko į Pivašiūnų šventovę, kur visą savaitę buvo švenčiami Žolinės atlaidai. Dviratininkų pasirinkta starto vieta buvo Širvintų parapijos bažnyčios šventorius.

Vadovaujami Širvintų parapijos vikaro kun. E. Kazlausko, dviratininkai aplankė Kernavės, Kazokiškių, Trakų ir kitas Švč. M. Marijai dedikuotas bažnyčias, kartu kalbėjo rožinį, dalyvavo šv. Mišiose, pakeliui matė ir aplankė nemaža gražių vietovių, maudėsi Žaslių ežere. Tačiau pagrindinis šios kelionės tikslas – augti dvasiškai!

Atvykus į Pivašiūnus dviratininkus pasitiko nemaža jaunų žmonių - piligrimų, atvykusių iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų į Žolinės atlaidus. Kaip tik ši diena – šeštadienis - Pivašiūnuose buvo skirta jaunimui: kartu melstis prie Marijos - Nuliūdusiųjų paguodos paveikslo, garsaus vyskupijoje, dalyvauti šv. Mišiose, giedoti, adoruoti Švč. Sakramentą, atlikti išpažintį, pelnyti atlaidus, išgirsti šiai progai skirto pamokslo minčių... Žygio dalyviai uoliai dalyvavo šiose pamaldose. Šios dienos pamokslininkas neopresbiteris A. Akelaitis, Kaišiadorių parapijos vikaras, jaunimą padrąsino, sakydamas, kad jaunimas yra labai svarbi Bažnyčios dalis - jos jaunatviškos, ugningos gyvybės ženklas. Nieko nebijokite, - sakė kunigas, - nes ir Viešpats mus drąsina, sakydamas: „Būk drąsus. Nebijok!“. Kaip tik šie Viešpaties žodžiai buvo parinkti šių metų Kaišiadorių vyskupijos jaunimo dienos Pivašiūnuose moto. Ši diena baigėsi linksmavakariu, kuriame buvo galima iki valios jaunatviškai „pašėlti“...

Grįžtant atgal į Širvintas, dviratininkai aplankė Kaišiadoris: apžiūrėjo kurijoje esančią ekspoziciją, pristatančią vyskupijos istoriją, susitiko su Kaišiadorių vyskupu J. Matulaičiu, priėmė jo palaiminimą. Vėliau, kartu su vyskupu, dviračių žygio dalyviai aplankė kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškę - Guronių kaime esantį unikalų Rožinio slėpinių parką. Ten kartu meldėsi - kalbėjo rožinį eidami rožinio kelią, apžiūrėdami koplytėles, kartu giedojo... Kitą dieną, pirmadienį, Kaišiadorių katedroje buvo minimos Dievo tarnas arivysk. T. Matulionio 45-osios mirties metinės. Šia proga jaunimas, drauge su visa bendruomene, šv. Mišiose meldė Viešpatį, kad šis Kaišiadorių vyskupijos ganytojas – kankinys greičiau būtų paskelbtas šventuoju, o po Mišių dalyvavo paminklo, pastatyto katedros šventoriuje kardinolo V. Sladkevičiaus atminimui, atidengime.

Rugpjūčio 20 d. vakarą jaunimas, sugrįžęs į Širvintas, bendra malda dėkojo dangiškajai Motinai, kuri globojo kelionės metu, valgė tortą, dalinosi įspūdžiais ir taip baigė šią piligriminę kelionę, kuri, kaip liudija dalyviai, „mūsų gyvenime dar tik prasideda“. Jų dviračiais nuvažiuotas kelias sudarė Rožinio formos ratą, o atstumas - 260 kilometrų; jie nesijautė pavargę, mat įspūdžiai buvo geri: „buvome labai laimingi, kartu [...] pasisėmėme naujų jėgų ir idėjų [...] parodėme savo drąsą ir ryžtą [...]. O kiekvienam pakeliui sutiktam ir namuose laukusiam žygio dalyviai linki: tad ir tu būk drąsus ir nebijok!

Julita iš Širvintų parapijos

« atgal