Naujienos

Kaišiadoryse paminėtos Dievo tarno arkivysk. T. Matulionio 45-osios mirties metinės (2007 08 20)

Šiais metais sukanka Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, Kaišiadorių vyskupo, 45-osios mirties metinės. Arivysk. T. Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje, palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje (plačiau žr.: http://kaisiadorys.lcn.lt/izymybes/matulionis/). Siekiant arivysk. T. Matulionį pripažinti Bažnyčios kankiniu, Vietos vyskupo sprendimu 1990 metais buvo pradėta jo kanonizacijos byla. Tais pačiais metais jam suteiktas Dievo tarno titulas. Šis procesas vyskupijos lygmenyje jau beveik baigtas; beliko tik kai kurie dokumentų vertimai, kiti papildymai.

Šių metų rugpjūčio 20-ąją, T.Matulionio mirties dieną, Kaišiadoryse vyko renginiai skirti Dievo tarno mirties metinių minėjimui.

Šia dieną Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre buvo skaitomas pranešimas „Pamaldumas Išganytojui Dievo tarno arivysk. T. Matulionio gyvenime ir mokyme“ (visą pranešimą žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/,297); pranešėja - R. Zajančkauskienė, Birštono sakralinio muziejaus darbuotoja, teologijos mokslų doktorantė; paskaitoje prelegentė išsamiai pristatė T. Matulionio pamaldumo formas, ypatingai pabrėždama jo pamaldumą – pasiaukojimą Švč. Jėzaus Širdžiai. Šis Dievo tarno pamaldumas turėjo didelį atgarsį ano meto Lietuvoje; kaip sakė prelegentė, į jo raginimą (spaudoje ir kitu įmanomu būdu) buvo atsiliepta su kaupu I Eucharistiniame Lietuvos kongrese (1934-07-01), kai metropolitas arivysk. J. Skvireckas, drauge su kitais Lietuvos vyskupais, Respublikos Prezidentu, vyriausybe, universiteto profesūra ir visais kongreso dalyviais atliko tautos pasiaukojimo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai aktą. Vėliau, viename savo laiškų (1943-12-09) Teofilius rašė, jog nuo šio pasiaukojimo akto „mes galime vadintis ir Jėzaus Širdies tauta“. Daugiausiai pamaldumo į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį apraiškų randama T. Matulionio ganytojiškuose laiškuose. Pirmajame laiške (1943-05-12) Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems T. Matulionis, įvardijęs karo metų negandas ir kitas negeroves, iškėlė pasitikėjimo Dievu bei maldos svarbą. Ypatingai pabrėždamas dažną Atgailos ir Eucharistijos sakramentų šventimą, jis rašė: „Širdis, kuri iš meilės žmonijai praliejo savo kraują iki paskutinio lašo, kuri Švenčiausiajame Sakramente ta pačia meile mums plaka, ji laukia mūsų maldų ir nori mus išklausyti, mūsų maldavimus patenkinti“.

Vėliau Sielovados centre buvo demonstruojamas dokumentinis filmas „Palaimintas kankinys“; Kaišiadorių vyskupo prašymu 1999 m. filmą sukūrė „Katalikų TV studija“. Jame atskleidžiamas Dievo tarno T. Matulionio gyvenimo kelias, remiantis faktiniais dokumentais, vaizdais, gausiais arkivyskupą pažinojusių asmenų liudijimais. „Visur pasitikėkite Dievu... Daugiau pasitikėkite Dievu“ – dažniausiai nuskambėję liudytojų žodžiai filme. Peržiūrėjus filmą buvo galima išgirsti paties arkivyskupo žodžius, anuomet Birštone (kur jis gyveno) įrašytus į magnetofoninę juostelę; šį įrašą visuomet galima išgirsti apsilankius Birštono sakraliniame muziejuje (Birutės g. 8, Birštonas, http://www.muziejai.lt/Birstonas/Sakralinio_meno_muziejus.htm); įrašo kopija taip pat saugoma Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyve.

Tą pačią dieną Kaišiadorių katedroje, kur ilsisi šio Dievo tarno palaikai, buvos švenčiamos šv. Mišios; Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, koncelebravo 36 kunigai, pamokslą sakė mons. A. Svarinskas, asmeniškai pažinojęs Dievo tarną T. Matulionį. Po šv. Mišių Kaišiadorių vyskupas atidengė ir pašventino skulptoriaus Artūro Sakalausko sukurtą skulptūrą „Kardinolas V. Sladkevičius“, pastatytą Kaišiadorių katedros šventoriuje; mat šią dieną – rugpjūčio 20-ąją – yra gimęs iškilus Kaišiadorių vyskupijos ganytojas, Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius Vincentas Sladkevičius, vėliau nominuotas Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolu, artimas Dievo tarno T. Matulionio bičiulis, jo darbų vyskupijoje tęsėjas.

Tikintiesiems, šia proga, 20 tūkstančių tiražu buvo išleistas naujas lankstukas „Dievo tarnas arkivyskupas T. Matulionis“. Šiame leidinėlyje trumpai pristatomas arkivyskupo gyvenimo kelias, jo beatifikacijos bylos eiga, bei malda „T. Matulionio paskelbimui šventuoju išmelsti“. Šia malda tikintieji taip pat kviečiami melsti Viešpaties malonių (pridedant savo prašymą) užtariant kankiniui Dievo tarnui Teofiliui.

Kaišiadorių vyskupijos kurija (gt)

« atgal