Naujienos

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (2007 08 11-18)

Į nuo seno garsius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose, kurie trunka aštuonias dienas, šiais metais taip pat suplaukė gausus maldininkų būrys. Tradiciškai per atlaidų aštuondienį šią vietą aplanko apie 30 tūkstančių maldininkų iš Kaišiadorių vyskupijos, taip pat kitų vietų ir kraštų. Pivašiūnų šventovę ypač išgarsino Dievo Motinos Marijos su Kūdikiu paveikslas. 1988 m. rugpjūčio 14 d. šis paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas Nuliūdusiųjų Paguodos titulas. Nuo to laiko kiekvieno mėnesio 15 dieną, o ypač per Žolinę, maldininkai susirenka pagerbti Pivašiūnų Švč. Mergelę Mariją ir paprašyti jos dangiškos globos bei užtarimo. Paminėtina ir tai, jog Pivašiūnų šventovė – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta.

Šiemet Žolinės atlaidai prasidėjo rugpjūčio 11 d. vakaro pamaldomis; jose dalyvavo gausus maldininkų būrys iš Jiezno, lydimas parapijos klebono; mat šių atlaidų išvakarėse Jiezno parapijos tikintieji jau nuo seno organizuotai atvyksta į Pivašiūnus. Šios piligrimystės iniciatorius – garbingo atminimo Kaišiadorių vyskupijos kunigas Bronius Bulika (†1988 m.), ilgametis Jiezno parapijos klebonas (rašytojas, vertėjas, pamokslininkas).

Rugpjūčio 12 d. į atlaidus atvykęs Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis paskelbė atlaidų pradžią ir supažindino su jų tvarka, vadovavo pamaldoms, Mišiose teikė Sutvirtinimo sakramentą. Vyskupas nurodė, jog kiekvieną Žolinės atlaidų dieną Pivašiūnų bažnyčioje vieną valandą bus adoruojamas Švč. Sakramentas, adoracijos metu bus kalbamas Rožinis, apmąstomi jo slėpiniai.

Rugpjūčio 13-ąją Pivašiūnų šventovėje melstasi už šeimas, vyskupijos ir kitų Šeimos centrų savanorius. Šią dieną daugiausiai maldininkų buvo atvykę iš Širvintų dekanato parapijų.

Rugpjūčio 14 d. buvo meldžiamasi už „Caritas“ bendradarbius ir savanorius bei ligonius. Pamaldose dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“ savanoriai, taip pat gausus maldininkų būrys iš Kaišiadorių dekanato; 12 val. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas. Po Mišių „Caritas“ savanoriai, atvykę iš įvairių vyskupijos parapijų, surengė agapę.

Pagrindinę atlaidų dieną – rugpjūčio 15-ąją – Žolinės iškilmių šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė kardinolas A. J. Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas; šv. Mišias koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, Vilkaviškio vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC, Magdeburgo vyskupas G. Feige, Gardino vyskupas A. Kaškievič ir Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, taip pat Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. G. Grušas, Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. dr. A. Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. dr. A. Jurevičius, kun. prof. M. Gabel iš Erfurto universiteto ir kun. M. Sternal iš Magdeburgo vyskupijos. Mišių pradžioje Kaišiadorių vyskupas sakė: „Eucharistijos šventimas vienija mus bendrai maldai už Lietuvos žemdirbius, dėkojant už derlių ir prašant palaimos jų šeimoms. Džiaugdamiesi žemės vaisių gausumu, kreipkime tad savo žvilgsnį į dangun paimtą ir angelų apsuptyje besidžiaugiančią Dievo Motiną. Ji – Nuliūdusių Paguoda – nuo seno garsi malonėmis šioje šventovėje – Pivašiūnuose, teužtaria mus pas Viešpatį“.

Mišiose, kaip kasmet, giedojo Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras, vadovaujamas A. Bagdono (Kaišiadorys), grojo DK Birutės MTB pučiamųjų orkestras (Alytus), buvo nešamos atnašos – gėlės, vaisiai ir daržovės, duona. Pamaldas transliavo Lietuvos televizija (LTV1).

Rugpjūčio 16-ąją – kunigams ir vienuoliams skirtą dieną – melsta pašaukimų į kunigystę ir vienuolijas. Tą dieną gausiausiai maldininkų buvo atvykę iš Molėtų dekanato parapijų. 12 val. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas.

Rugpjūčio 17-ąją Pivašiūnų šventovėje melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus pedagogus, taip pat mokinius; šią dieną Pivašiūnuose vyko Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena, kasmet organizuojama prieš naujuosius mokslo metus. 12 val. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas; po Mišių vyskupas tikybos mokytojams suteikė iškilmingą siuntimą ir palaiminimą. Šiais metais tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo dienos temai buvo pasirinkti Žolinės Evangelijos žodžiai „Laiminga įtikėjusi“.

Rugpjūčio 18 d. Pivašiūnuose tradiciškai organizuota Kaišiadorių vyskupijos jaunimo diena. Dar rugpjūčio 17 d., penktadienį, į Pivašiūnų šventovę susirinko gausus vyskupijos jaunimo būrys, pėsčiomis atkeliavęs iš Varkalių kaime (Užuguosčio parapija) vykusios jaunimo stovyklos. Paprastai šioje maldingoje kelionėje dalyvauja per 100 jaunuolių iš įvairių vyskupijos parapijų, o kelionę kuruoja Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras. Šią dieną buvo melstasi už vaikus ir jaunimą. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas.

Visomis aštuondienio dienomis vyko Švč. Sakramento adoracija, taip pat Rožinio pamaldos.

Didieji Žolinės atlaidai, kaip tikima, suteikę gausių Dievo malonių ir Dangiškosios Motinos užtarimą jų dalyviams, baigėsi rugpjūčio 18 d. vakaro pamaldomis.

Atlaidų organizatoriai – Kaišiadorių vyskupija - dėkoja Viešpačiui už gerą orą aštuondienio dienomis, gausų maldininkų apsilankymą ir nuoširdų pagalbininkų triūsą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal