Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų konferencijos dekanatuose 2004 m. sausio mėnesį

Š.m. sausio mėnesį Kaišiadorių vyskupo sprendimu įvyko Kaišiadorių vyskupijos dekanatų kunigų konferencijos Pivašiūnuose, Kaišiadoryse, Kiaukliuose, Molėtuose ir Elektrėnuose.

Sausio 15 d. Pivašiūnuose įvyko Kaišiadorių vyskupijos Alytaus ir Merkinės dekanatų kunigų konferencija; konferencijoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, šių dekanatų dekanai, parapijų klebonai ir kurijos kancleris.

Konferencijoje pranešimus skaitė Merkinės dekanato dekanas kun. bažn. t. dr. Robertas Rumšas ir kun. bažn. t. lic. Stasys Čiupalas, Butrimonių parapijos klebonas. Kun. R. Rumšas kalbėjo tema “Bažnytinės bausmės už atskirus nusižengimus”; plačiau paaiškino susirinkusiems kunigams bažnytinės teisės kodekse minimus atskirus nusižengimus ir už juos taikomas bausmes Katalikų Bažnyčios nariams bei atgailos už padarytas klaidas kilmę ir šiandienę tvarką. Kun. St. Čiupalas pristatė bažnytinių laidotuvių tvarką, kurią reglamentuoja bažnytinės teisės kodeksas. Pašnekesių pabaigoje prelegentai atsakė į kunigų klausimus.

Konferencijoje kalbėjo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis; jis pabrėžė, jog katalikiškų laidotuvių tvarką Lietuvoje yra reglamentavusi Lietuvos Vyskupų Konferencija instrukcijoje “Laidotuvių apeigos”; ši instrukcija yra paskelbta biuletenyje “Bažnyčios žinios” 1996 metais. Kalbėdamas šia tema, Vyskupas atkreipė dėmesį į pasitaikančius nesklandumus, išskirtinai paragindamas kunigus pastoracinių skelbimų ar katechezių metu priminti tikintiesiems dėl kapų paminklų užrašų derėjimo krikščioniškajai minčiai, dėl laidotuvių vaišių ir gėlių, Lietuvoje įgavusių perdėtą gausą, taip pat priminė kunigams, jog laidotuvių Mišiose niekada neapleistina homilija bei prašė atkreipti dėmesį į giesmių, kurias gieda samdyti giesmininkai, derėjimą krikščioniškajai minčiai.

Po to Vyskupas kartu su dekanatų dekanais ir parapijų klebonais aptarė šiais metais svarbesnių vyskupijai datų paminėjimą parapijose, kaip antai – Senosios Varėnos bažnyčios pastatymo dešimtmetį ir Nemunaičio bažnyčios šimtmetį, bei kuriose šių dekanatų parapijose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Sausio 19 d. Kaišiadoryse įvyko Kaišiadorių dekanato kunigų konferencija; konferencijoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, vyskupo generalvikaras, šio dekanato dekanas, parapijų kunigai ir kurijos kancleris.

Konferencijoje pranešimą skaitė kun. Mindaugas Sabonis, Kaišiadorių parapijos vikaras ir Kauno teologijos fakulteto VDU magistrantas; kun. Mindaugas kalbėjo tema “Krikščioniškos laidotuvės”; plačiau paaiškino susirinkusiems kunigams bažnytinių laidotuvių tvarką, kurią reglamentuoja bažnytinės teisės kodeksas, LVK instrukcija “Laidotuvių apeigos” bei Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos dokumentas “Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas”; pasidalijo pastoracine praktika, kurią patyrė besidarbuodamas vikaro pareigose Kaišiadoryse, pateikė pavyzdžių apie pasitaikančias negeroves nūdienos laidotuvių pastoracijoje, kaip antai, pagrįstai atsakius krikščioniškas laidotuves, visaip bandoma keršyti kunigui, netgi kviestis į pagalbą žiniasklaidą; pašnekesio pabaigoje prelegentas atsakė į kunigų klausimus.

Konferencijoje kalbėjęs vyskupas Juozapas Matulaitis pabrėžė, jog kunigams visais atvejai derėtų įdėmiai laikytis katalikiškų laidotuvių tvarkos, numatytos Lietuvos Vyskupų Konferencija instrukcijoje “Laidotuvių apeigos”. Kalbėdamas plačiau šia tema, vyskupas atkreipė kunigų dėmesį, jog laidotuvių atveju jie turėtų būti uolūs Dievo žodžio skelbėjai, šia proga primenantys tikintiesiems esmingiausius mūsų tikėjimo slėpinius – mirtį ir prisikėlimą, paraginti žmones naudotis sakramentų malonėms, paaiškinti, kas vengtina siekiant amžinybės.

Baigdamas šią temą vyskupas priminė kunigams Dvasininkų kongregacijos leidinyje “Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadovas” glūdinčius atsakymus į daugelį nūdienos kunigo gyvenime ir tarnystėje kylančių klausimų, kaip antai, jog kunigas turi absoliučią pirmenybę teikti dvasiniam gyvenimui, kad nuolat būtų šalia Kristaus ir kilniai gyventų pastoracine meile (plg. Nr. 37).

Po to vyskupas kartu su dekanato dekanu ir parapijų klebonais aptarė šiais metais svarbesnių vyskupijai datų paminėjimą parapijose, kaip antai – Žiežmarių bažnyčios pastatymo aštuoniasdešimtmetį, bei kuriose dekanato parapijose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Sausio 20 d. Kiaukliuose įvyko Kaišiadorių vyskupijos Širvintų dekanato kunigų konferencija; konferencijoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, šio dekanato dekanas, parapijų klebonai ir kurijos kancleris.

Konferencijoje pranešimą skaitė kun. Algis Ananis, Kiauklių parapijos klebonas ir Kauno teologijos fakulteto VDU magistrantas; kun. Algis kalbėjo tema “Eucharistija”; plačiau paaiškino susirinkusiems kunigams Eucharistijos sakramento reikšmę pastoracijoje, pateikė Šventraščio citatų Eucharistijos tema; baigdamas savo pašnekesį, prelegentas pabrėžė, jog meilė Eucharistijai yra labai svarbi kiekvieno krikščionio – kataliko, o ypač kunigo, tikėjimo kelyje; kaip liudijo prelegentas, jo asmeniname gyvenime pagarba Eucharistijai ir tikėjimas, jog mažame tabernakulyje slypi didis Dievas, iš vaikystės ir jaunystės pasiliko kaip patys svarbiausi; gausybės girdėtų homilijų ir pamokslų ar teologijos pamokų taip ir neprisimena, tačiau tabernakulio paslaptis iki šiol išliko gyva, svarbi, nepakartojama ir esmingiausia; jeigu netikima ar abejojama šia realybe – visa kita beprasmiška mūsojo tikėjimo kelyje - kalbėjo kun. Algis.

Vyskupas savo pašnekesio kunigams metu pabrėžė būtinybę puoselėti pagarbą Eucharistijai parapijose, bei nurodė kunigams pastoracinių pranešimų ar katechezių metu priminti tikintiesiems apie sąlygas, norint priimti šį sakramentą, kad būtų išvengta papiktinimų ar nevertumo; taip pat vyskupas priminė nepaleisti Švč. Sakramento adoracijos parapijos bažnyčiose, surengti ją bent kartą per mėnesį, kaip yra priimta Kaišiadorių vyskupijoje. Vyskupas taip pat kalbėjo ir apie dvasinio gyvenimo svarbą kunigystėje; priminė kunigams Dvasininkų kongregacijos leidinyje “Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadovas” glūdinčius atsakymus į daugelį nūdienos kunigo gyvenime kylančių klausimų.

Po to vyskupas kartu su dekanato dekanu ir parapijų klebonais aptarė kuriose dekanato parapijose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, kitus klausimus.

Sausio 23 d. Molėtuose įvyko Kaišiadorių vyskupijos Molėtų dekanato kunigų konferencija; konferencijoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, šio dekanato dekanas, parapijų klebonai ir kurijos kancleris.

Konferencijoje pranešimą skaitė kan. Saulius Pilipavičius iš Panevėžio vyskupijos; prelegentas kalbėjo tema “Bažnyčios padėtis šiuolaikiniame pasaulyje”; pabrėžė būtinybę kunigui nepasilikti vien tik bažnyčioje, būti visur, kur tik kas vyktų, uoliai vykdyti Dievo Žodžio tarnybą, su meile ir pagarba tarnauti žmonėms, nebijoti kritikos, nebūti užsispyrusiam; pašnekesio pabaigoje prelegentas atsakė į kunigų klausimus; vėliau šia tema kabėjo ir diskutavo patys kunigai, išdėstydami savo pastabas ir nuomonę šia tema.

Vyskupas savo pašnekesyje kalbėjo remdamasis “Kunigų gyvenimo ir tarnybos vadovo” nuorodomis, pabrėždamas, jog kunigas išties turi įskaityti laiko ženklus, nebūti šališkas daugeliui realijų ir reiškinių, tačiau juos turi interpretuoti Bažnyčios mokymo šviesoje. Koks metas bebūtų, sunkesnis ar lengvesnis Bažnyčiai, kalbėjo vyskupas, jis visuomet yra svarbus, nes Bažnyčios misija pasaulyje nesikeičia; jos misija visuomet svarbi ir atsakinga - žmonių išganymas. Šioje veikloje ypač svarbu asmeninis kunigo šventumas ir uolumas, artimas santykis su Viešpačiu, nes kitaip žmonės mūsų nesupras ir neatpažins; toliau tęsdamas šia mintį vyskupas priminė kunigams būtinybę kasdien švęsti Eucharistiją, neapleisti dvasingumo praktikų - valandų liturgijos, sąžinės tyrimo, minties maldos.

Po to vyskupas kartu su dekanato dekanu ir parapijų klebonais aptarė kuriose dekanato parapijose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, kitus klausimus.

Sausio 27 d. Elektrėnuose įvyko Kaišiadorių vyskupijos Elektrėnų ir Stakliškių dekanatų kunigų konferencija; konferencijoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, šių dekanatų dekanai, parapijų klebonai ir kurijos kancleris.

Konferencijoje pranešimą skaitė kun. Dainius Jančiauskas, Kietaviškių parapijos klebonas; prelegentas pasidalijo mintimis apie katechezės svarbą pastoracijoje, ypač rengiant vaikus ar suaugusius sakramentams, pateikė nemaža pavyzdžių kaip jo vadovaujamoje parapijoje vykdoma vaikų pirmosios Komunijos katechezė, su kokiomis problemomis susiduriama ir kokie darbo vaisiai; kun. Dainius ypatingai pabrėžė būtinybę neapleisti parengimo Krikšto sakramentui; jis minėjo, jog jo vadovaujamoje parapijoje vienas suaugęs asmuo jau daugiau nei pusmetį ruošiasi priimti Krikštą, kurį suteiks jam vyskupas katedroje Velyknakčio pamaldose; kalbėdamas parapinės katechezės tema, prelegentas padėkojo vyskupui, jog šia proga jis kreipėsi raštu į visus vaikučių tėvus, kurie šiais metais rengia vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentas; kaip minėjo kun. Dainius, šis laiškas turėjo didelės reikšmės šios katechezės organizavime.

Vėliau kalbėję kunigai minėjo, jog ne visuomet deramai pavyksta parengti sakramentams parapijos vaikus, jaunimą ar suaugusius dėl objektyvių priežasčių: paprasčiausiai ne visi jie ar jų tėvai nori. Jei užsimenama apie nuoseklią ir ilgiau truksiančią katechezę, pavyzdžiui, suaugusiam norint priimti Krikšto sakramentą, ieškoma lengvesnių kelių ir būdų; panašiai galima pasakyti ir apie parengimą pirm. Komunijai.

Vyskupas, kalbėdamas šia tema, visgi pasidžiaugė, kad nuosekliai ir uoliai daugelyje vyskupijos parapijų vaikai ir jaunimas ruošiami sakramentams; jis pabrėžė, jog praeitais metais patvirtino parengimo pirm. Komunijai programą vyskupijoje, todėl visus parapijų klebonus ir administratorius pakartotinai kviečia laikytis šių nuorodų, pagal galimybes daugiau dėmesio skirti ir suaugusiųjų katechezei, ypač vaikų, kurie ruošiasi sakramentams, tėvams, taip pat suaugusiems, besirengiantiems Krikšto sakramentui.

Po to vyskupas kartu su dekanatų dekanais ir parapijų klebonais aptarė šiais metais svarbesnių vyskupijai datų paminėjimą parapijose, kaip antai – Vytautavos bažnyčios pastatymo šešiasdešimt penkerių metų sukaktį, taip pat kuriose šių dekanatų parapijose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, kitus klausimus.

Visose dekanatų konferencijose vyskupas kalbėjo kunigams, jog artimiausiu metu bus siekiama vyskupijoje inventorizuoti kilnojamas parapijų vertybes – paveikslus, liturginius indus ir kt. kompaktinėse plokštelėse, kad vagystės ar panašiais atvejais būtų lengviau identifikuoti objektus.

Vyskupo pavedimu kurijos kancleris pristatė kunigams informaciją apie galimybę 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio sumos skirti Bažnyčios reikmėms, taip pat išdalino kurijoje parengtą informaciją dėl katalikiškų leidinių prenumeratos parapijose bei pakvietė kunigus apie tai karts nuo karto priminti tikintiesiems.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal