Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas (2007 03 21)

Kovo 21 d. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre vyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų pastoracinio ugdymo užsiėmimas; šį kartą užsiėmimas sutapo su vyskupijos globėjo šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio, minėjimu bei Kaišiadorių vyskupo varduvėmis.

Pagrindinį pranešimą vyskupijos kunigams skaitė Juozapas BASTIN iš Belgijos, evangelizatorius ir tikėjimo liudytojas. Jo pranešimo tema - „Kunigas ir evangelizacija“. Prelegentas pradžioje pasidžiaugė, kad gali susitikti su kunigas, jiems ne tik kalbėti apie Jėzų, bet ir liudyti. Sakydamas, jog šiais laikais žmonės, ypač jaunimas, nemėgsta ilgų šnekų, prelegentas atkreipė dėmesį į liudijimo svarbą. Nors mes visų pirma esame mokytojai – žodžio skelbėjai, sakė prelegentas, tačiau evangelizacija prasideda ne nuo skelbimo, o nuo susitikimo. Jis atkreipė dėmesį į Jėzų ir apaštalus, sakydamas, jog pirmųjų amžių Bažnyčia taip pat evangelizavo. Evangelizacijos tikslas - ne perduoti tikėjimo žinias, kaip katechezėje, bet paskelbti apie naują gyvenimą – gyvenimą su Dievu, gyvenimą Dieve... Šiuo atveju labai svarbus tikėjimas, jog evangelizacija gali pakeisti pasaulio veidą. Prelegentas priminė Jono Pauliaus II, Dievo tarno, žodžius enciklikoje „Redemtoris misio“, kur sakoma, jog jei Bažnyčia nustos skelbti Evangeliją, ji žlugs.

Kalbant apie evangelizaciją, labai svarbus dialogas, sakė prelegentas, arba „nuo ko pradėti“. Vienas jėzuitas anuomet jį pasiuntė į „Arkos bendruomenę“, įkurtą Ž.Vanje, pasimokyti evangelizuoti. Ten jis suvokė, kad evangelizaciją dera pradėti nuo savęs arba vargšų... Enagelizacijos darbe taip pat labai svarbios Jėzaus pamokos; prisiminkime Jėzaus pavyzdžius: išlaisvinęs žmogų iš demonų, jis sako jam: „Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė“ (Mk 5, 19). Evangelizacijoje visų pirma žengia kerigma – liudijimas, tik po to katechezė; pirmiausia reikia pažadinti; prisiminkime Nikodemą iš Naujojo Testamento. Čia pavyzdys būtų toks: aš apie meilę galiu pasakoti daug, tačiau ar pats myliu? Evangelizacijoje labai svarbus laikas; laikas skirtas susitikimui, nes viskas šiame darbe prasideda sutikus kitą asmenį... Taip pat labai svarbu kalba ne vien tik lūpomis; Juk Jėzus – evangelizacijos Viešpats – visą save, savo gyvybę atidavė už žmones; svarbu, kad mano žodžiai būtų pripildyti Dievo dvasios, paliečiantys kito širdį, sakė J. Bastin.

Užbaigdamas savo pašnekesį J.Bastin atkreipė kunigų dėmesį į asmenį kontaktą su Jėzumi; ypač kunigo, Dievo žodžio skelbėjo, veiksmai, žodžiai ir mintys turi būti pripildyti Jėzaus – pačio svarbiausio Dievo žodžio...

Antroje užsiėmimų dalyje dviejų Kaišiadorių vyskupijos parapijų – Jiezno ir Daugų – atstovai pasidalijo praktine patirtimi, kaip jiems sekasi vykdyti parapijos atsinaujinimo programą „Atgaivink“. Jiezno parapija šią programą jau baigė, tuo tarpu Daugų – tik įpusėjo. Jiezno parapijos atstovė mokyt. Eugenija Rimšienė išsamiai pristatė visą programos eigą, pasidžiaugė, kad ši programa akivaizdžiai sujudino jų parapiją; programoje dalyvavo apie 200 žmonių, vien Šv. Rašto NT buvo išplatinta apie pusantro šimto egzempliorių; be to, ši programa, kaip liudijo prelegentė, padėjo daugumai artimiau pažinti Šv. Raštą, burtis į maldos grupeles, aktyviau reikštis parapijos liturgijoje.

Užsiėmimų pabaigoje Kaišiadorių vyskupas priminė kunigams būtinumą uoliau vykdyti kunigiškas pareigas, rūpintis dvasiniu ugdymusi bei užsiminė apie pastarojo laiko negatyvius pavyzdžius, kai kunigų nederamas gyvenimo būdas, ypač paskleistas žiniasklaidos, piktina tikinčiuosius ir daro moralinę žalą Bažnyčiai; taip pat aptarė einamuosius pastoracijos reikalus.

Vyskupijos kunigų užsiėmimai, kaip įprasta, baigėsi pietumis kartu su ganytoju vyskupijos kurijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal