Naujienos

Sukaktys Kaišiadorių vyskupijoje 2004 metais

2004 metais 15 metų vyskupystės sukaktį mini Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis; konsekruotas vyskupu 1989 m. kovo 18 d.

Šiais metais kunigystės sukaktis mini šie Kaišiadorių vyskupijos kunigai: 55 metų - kun. Albinas Šilkinis (03.02); 50 metų jubiliejinę kunigystės sukaktį - kun. Zigmas Gustainis, kun. Ignas Kavaliauskas, kun. Vincas Pinkevičius (09.12) ir kun. Alfredas Rukšta (09.26); 40 - vysk. Juozapas Matulaitis ir mons. Juozapas Čeberiokas (03.25); 30 - mons. Vytautas Kazimieras Sudavičius (04.09); 25 - kun. Petras Kastytis Krikščiukaitis (05.29); 20 - kun. Jonas Sabaliauskas (05.27); 15 - kun. Antanas Gediminas Tamošiūnas (05.28); 5 - kun. Algis Ananis, kun. Robertas Mikalauskas (03.19), kun. Virgilijus Balnys ir kun. Juozas Bakšys (09.05).

Vyskupijoje ilgiausią kunigystės kelią nuėjęs kunigas – mon. Česlovas Krivaitis, šiais metais skaičiuojantis 59 kunigystės metus; jauniausias šiame kelyje - kun. Mindaugas Sabonis, 2003 m. birželio 22 įšventintas kunigu.

Šiais metais amžiaus sukaktuves mini šie Vyskupijos kunigai: 85 metų - kun. Zigmas Gustainis ir kun. Vincas Pinkevičius; 80 - kun. jub. Česlovas Zažeckas; 75 - kun. Juozapas Lunius (11.10) ir kun. Ignas Kavaliauskas (12.27); 70 - mon. Juozapas Čeberiokas ir kun. Stasys Stankevičius; 65 - kun. Vladas Avižienis ir kun. Juozapas Stasiūnas; 50 - kun. Stasys Čiupalas; 45 - kun. Anton Zavalskij; 40 - kun. Rimvydas Jurkevičius; 30 - kun. Valdas Beleckas.

Šiais metais sausio 19 d. - vysk. Juozapo Matulaičio–Labuko 110 gimimo metinės, o sausio 22 d. - kan. Alfonso Varno, Kaišiadorių bažnyčios - katedros statytojo, 120 gimimo metinės.

Šiuo metu Kaišiadorių vyskupijoje darbuojasi 60 kunigų; jų amžiaus vidurkis 51 metai.

Šiais metais minimos šių Kaišiadorių vyskupijos kunigų mirties sukaktys: 1 metų - kun. Pranas Genevičius (11.27); 5 - kan. Juozapas Andrikonis (04.09), kun. Antanas Jurgilas (08.05) ir kun. Zigmantas Stančiauskas (11.08); 10 - kun. Alfonsas Šatas (02.10), kun. Jonas Žvinys (02.14), kun. Juozapas Voveris (02.23), kun. Alfonsas Ažubalis (05.20), kun. Jonas Kaušyla (09.29) ir kun. Petras Valatka (12.23); 15 - kun. Kazimieras Trimonis (01.17) ir kun. Jonas Tomkus (02.28); 20 - kun. Aleksandras Alkovikas (03.17), kun. Kazimieras Pivariūnas (05.05) ir kun. Bronius Klimas (08.07); 25 - kun. Jonas Voveris (01.16), vysk. Juozapas Matulaitis–Labukas (05.28) ir kun. Henrikas Surginevičius (06.25); 40 - kun. Juozapas Kanaverskis (08.16) ir kun. Jonas Sadūnas (08.27); 45 - kun. Vladas Jezukevičius (05.16) ir prel. Rapolas Juknys (06.08); 50 - kun. Vladas Mironas (tiksli mirties data nežinoma).

Š.m. lapkričio 15 d. – Anastazo Janulio SJ, ilgamečio Kaišiadorių katedros vargonininko, 15 mirties metinės.

Šiais metais minimos šių Vyskupijos bažnyčių pastatymo sukaktys: Senosios Varėnos – 10 metų; Skudutiškio, Stirnių ir Vytautavos – 65; Pusnės ir Žiežmarių – 80; Suginčių – 85; Birštono – 95; Nemunaičio – 100; Nedzingės – 160; Onuškio – 175; Giedraičių - 195.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal