Naujienos

Kunigo Česlovo Kavaliausko 10-ųjų mirties metinių minėjimas (2007 02 22-23)

Vasario 22 d. 13 val. - šv. Mišios Kaišiadorių katedroje už kun. Č.Kavaliauską; celebruos Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis ir vyskupijos kunigai.

Vasario 23 d. 16.30 val. – parodos „Kunigas Č.Kavaliauskas“ peržiūra Kaišiadorių katedroje; 17 val. – vakaras "prisimenant kun. Č. Kavaliauską"; kalbės kun. Julius Sasnauskas OFM, gros Kauno styginių kvartetas (renginį finansuoja Kaišiadorių savivaldybe); 18 val. - kun. J.Sasnausko švenčiamos Mišios ir pamokslas...

Kunigas Česlovas Kavaliauskas, plačiajai visuomenei žinomas kaip teologas, vertėjas, poetas, gimė 1923 m. liepos 20 d. Pumpėnuose, Pasvalio r. sav.; studijavo Kauno kunigų seminarijoje; 1946 m. įšventintas kunigu; 6 metus praleido tremtyje Sibire; vėliau darbavosi įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, taip pat ėjo kurijos kanclerio pareigas; aktyviai domėjosi moderniąja teologija, daug studijavo privačiai; svariausias jo gyvenimo darbas – Naujojo Testamento vertimas iš graikų kalbos bei vėlesni vertimai – iš graikų kalbos „Euzebijaus Cezariečio Bažnyčios istorijos“ 1-7 skyr., „Psalmyno“ redagavimas, taip pat į lietuvių kalbą vertė Vatikano II Susirinkimo nutarimų dokumentus, parašė „Trumpą teologijos žodyną“, kai kurie jo straipsniai buvo išleisti atskiru leidiniu „Teologija šiandien“, rašė eiles; besidarbuodamas Kaišiadoryse, skaitė teologinio pobūdžio paskaitas kunigams, tikybos mokytojams, sakė pamokslus įvairiose Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose, dalyvavo religinėse radijo programose. Mirė 1997 m. vasario 20 d.; palaidotas Vievio (Elektrėnų sav.) bažnyčios šventoriuje. Taip pat žiūrėti interneto svetainėje: www.biblija.lt.

Po mirties išleistas straipsnių ir pokalbių rinkinys „Tarp fizikos ir teologijos“, poezijos rinktinė „Pažadėtoji žemė“. 2002 metais apie kun. Česlovo Kavaliausko nueitą prasmingą gyvenimo kelią išleista akademiko Antano Buračo ir Antano Mozerio parengta monografija „Priespaudos metais skleidęs tiesą“; šioje knygoje taip pat pateikta jo darbų bibliografija.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal