Naujienos

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS KALĖDŲ PROGA (2006)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje!

"Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas" (plg. Lk 2, 10–11) – šiais Betliejaus laukuose nuskambėjusiais angelo žodžiais Jus visus sveikinu Kristaus gimimo – Kalėdų šventės proga.

Jėzaus gimimo šventė – tai vis pasikartojantis pasibeldimas į žmogaus širdies duris, vis iš naujo skambantis klausimas: žmogau, ar priimi Jėzų ir augi su Juo "išmintimi, metais ir malone" (Lk 2, 52)? Ar savo gyvenime šlovini Jėzų kaip Dievą, kad taptumei Jo pažadų – dangaus paveldėtoju?

Jėzaus gimimu žemėje prasidėjo žmogaus amžinasis išaukštinimas. Pasak popiežiaus Benedikto XVI, "kur Dievas tampa didis, ten žmogus nepasidaro mažas: ten didis tampa ir žmogus, o pasaulis – šviesus". Žinoma, kai kuriems žmonėms didybė siejasi visai su kitais, neretai priešingais dalykais: galybe, materialiniu turtu, kūno grožiu... Neapsigaukime, tai – laikina. Popiežius sako, kad tik "ten, kur Dievui leidžiama veikti žmonių širdyse, žmogus patiria tikrąją savo didybę".

Garbingo atminimo kardinolas Vincentas Sladkevičius, sugrįžęs po tremties į savo vyskupiją, 1982 m. rugpjūčio 8 d. per ingresą Kaišiadorių katedroje kalbėdamas apie Dievo gerumą pabrėžė, kad "Gerajai Naujienai – Dievo meilei skleistis turi būti duodama daugiau erdvės". Šią erdvę, kaip matome, riboja įvairios kliūtys – mūsų pačių ir kitų sukurtos. Paklauskime savęs, ar kartais šiandien mano gyvenime nėra siaurinama erdvė tikėjimui skleistis ir kokios mano pastangos šias kliūtis nugalėti, įveikti...

Šia proga prisimena Šv. Tėvo Benedikto XVI žodžiai, pasakyti Lietuvos vyskupams Ad limina vizito metu šiais metais. Popiežius atkreipė dėmesį į šeimas, pabrėždamas, jog "šalia pavyzdingų šeimos židinių, deja dažnai pastebimos ir tos šeimos, kurias ženklina silpni santuokiniai ryšiai, aborto žaizdos, demografinė krizė, nesugebėjimas savo vaikams perduoti autentiškas vertybes..." Popiežius sakė, kad "stiprinant ir ugdant šeimą dera remtis į Bažnyčią, kuri, kaip gyvenimo mokytoja, prigimtiniame įstatyme ir Dievo Žodyje randa tuos principus, kurie nurodo tikrą pagrindą, ant kurio, pagal Kūrėjo planą, turi būti kuriama šeima". Visagalis Dievas apsireiškė mums Kūdikio asmenyje, tapo visiems prieinamas, artimas, kad mūsų tyros, žmogiškos meilės šildomas galėtų augti ir mus pakylėti iki dangiškosios laimės. Nelikime šiam mūsų svečiui – Jėzui abejingi. Leiskime Jam augti mumyse ir mūsų šeimose. Ryžkimės būti ištikimi, Jį liudykime!

Mieli broliai ir seserys, šį savo žodį – sveikinimą noriu užbaigti tokiais maldos žodžiais: Jėzau, apšviesk dieviškosios meilės šviesa tau patikėtus žmones, mūsų krašto šeimas, kad visi, dieviškosios malonės vedami, pasiektų karalystę, į kurią Tu atėjai mus kviesti. Amen.

Džiugių ir Dievo malonėmis gausių šv. Kalėdų bei Naujųjų 2007 -ųjų metų!

Vyskupas J. Matulaitis, Kaišiadorys, 2006 m. šv. Kalėdos

« atgal