Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas (2006 11 09)

Lapkričio 9 d. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre vyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų pastoracinio ugdymo užsiėmimas.

Šio užsiėmimo pradžioje kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis pakvietė kunigus bendrai maldai už Lietuvos vyskupus kankinius - šią dieną prisimenant Vladimiro kalėjime mirusį arkivyskupą Mečislovą Reinį, taip pat už arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuriam vyskupijos tikintieji meldžia altorių garbės.

Pagrindinį pranešimą vyskupijos kunigams šį kartą skaitė kun. dr. Vytautas Vaičiūnas, Kauno katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, buvęs ilgametis jo dekanas. Jo pašnekesio tema - „Kunigas ir atgaila“. Prelegentas, pasiremdamas Bažnyčios dokumentais Atgailos tema, pabrėžė, jog kunigas, būdamas Atgailos sakramento teikėjas, tuo pačiu šią Dievo malonę turi liudyti savo gyvenimu, asmeniškai branginti ir dažnai artintis prie šio sakramento. Prelegentas taip pat pabrėžė, jog, jei kunigas toleruoja nuodėmę, tampa paradoksaliu tikintiesiems, galiausiai, priešingybe pačiam sau – skelbia vieną, o daro kitą. Kunigas, artindamasis prie Atgailos sakramento, asmeniškai liudija jam patikėtos bendruomenės tikintiesiems didį Dievo gailestingumą. Prelegentas priminė kunigams anuomet Dievo tarno popiežiaus Jono Pauliaus II išsakytą mintį Atgailos tema: jei norime padėti kitiems tobulėti dvasioje, dažnai artintis prie Dievo malonių, visų pirma mes patys, kaip bendruomenės vyresnieji, jos ganytojai, turime būti atviri šiai pagalbai... Kunigo išpažintis, tam tikra prasme, nėra vien jo privatus reikalas, kaip madinga teigti šiais laikais, sakė prelegentas; tai jo atsakingumo už save ir Bažnyčią, jam patikėtą bendruomenę, ženklas. Galiausiai, išpažintis – teisingos sąžinės formavimo priemonė.

Baigęs pranešimą prelegentas atsakė į kunigų klausimus Atgailos tema. Kunigas A. Kelmelis, šia proga, pasidalino patirtimi iš Vokietijos, kur, jam teko darbuotis 10 metų lietuvių ir vokiečių sielovadoje. Anot kun. Alfonso, ten, Vokietijoje, suveikė švytuoklės dėsnis. Kažkada šio krašto Katalikų Bažnyčios dvasios vadovai skatino ganomuosius kiek galima dažniau eiti išpažinties, tačiau įvyko priešinga reakcija - žmonės tolinosi nuo išpažinties, netgi buvo pasiekta kritinė riba. Pastaruoju metu, kaip bekalbėtų interpretatoriai, Vokietijoje atsiranda vis daugiau žmonių – katalikų kurie nuoširdžiai artinasi prie klausyklos. Kaip minėjo kunigas, šiuo atveju labai svarbu, kad kunigas deramai atliktų savo pareigas – būtų deramai pasirengęs šiam patarnavimui ir pasiekiamas; kažkokie perdėti raginimai neturėtų dominuoti.

Vyskupas, įsiterpdamas į diskusiją, atkreipė kunigų dėmesį į būtinybę kiekvieną kartą, kai švenčiamos bendruomeninės Mišios, prieš tai, bent pusę valandos, kunigui užtrukti klausykloje, kad visi norintieji galėtų prisiartinti prie klausyklos. Vyskupas priminė, jog ši tvarka Kaišiadorių vyskupijoje dargi yra reglamentuota 2002 m. paskelbtoje Parapijos vizitacijos instrukcijoje, skirtoje vyskupijos kunigams, kur sakoma: „Visi kuriems yra patikėtas rūpestis sielų išganymu, visų pirma klebonai, privalo užtikrinti, kad jų rūpesčiui pavestų tikinčiųjų išpažintys būtų išklausytos ir, kad jiems būtų sudaryta galimybė atlikti individualią išpažintį patogiu metu nustatytomis valandomis; būtina išpažinčių klausymui skirti šiek tiek laiko prieš kiekvienas bendruomenines Mišias, pastovų laiką paskelbiant visiems parapijiečiams“.

Pasibaigus užsiėmimams Sielovados centre, vyskupijos kunigais susibūrė Kaišiadorių katedroje – šv. Mišioms už prel. Joną Jonį bei kitus mirusius vyskupijos kunigus (nuo Kaišiadorių vyskupijos įsteigimo 1926 m. mirė 179 kunigai darbavęsi vyskupijoje). Šių metų lapkričio 8 d. sukako pirmosios prel. Jono Jonio, ilgamečio Kaišiadorių vyskupijos kurijos kanclerio ir vyskupo generalvikaro, mirties metinės. Mišioms už mirusius kunigus vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, koncelebravo 35 kunigai, pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius. Po Mišių visi pasimeldė prie velionio kapo, buvo pašventinta atminimo lenta - paminklas. Šios pamaldos baigėsi bendrais pietumis kartu su Ganytoju vyskupijos kurijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal