Naujienos

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (2006 08 12-19)

Nuo seno garsi Žolinė Pivašiūnuose. Dar prieš I pasaulinį karą į atlaidus čia susiburdavo daug maldininkų. Šios tradicijos gyvos ir šiandien. Per atlaidų aštuondienį (aštuonias dienas) šią vietą aplanko apie 30 tūkstančių maldininkų iš Kaišiadorių vyskupijos, taip pat kitų vietų ir kraštų. Pivašiūnų šventovę ypač išgarsino Dievo Motinos Marijos su Kūdikiu paveikslas. 1988 m. rugpjūčio 14 d. šis paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas Nuliūdusiųjų Paguodos titulas. Nuo to laiko kiekvieno mėnesio 15 dieną, o ypač per Žolinę, maldininkai susirenka pagerbti Pivašiūnų Švč. Mergelę Mariją ir paprašyti jos dangiškos globos bei užtarimo. Pivašiūnų šventovė – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta.

Šiemet Žolinės atlaidai prasidėjo rugpjūčio 12 d. vakaro pamaldomis; jose dalyvavo gausus maldininkų būrys iš Jiezno, lydimas parapijos klebono; mat šių atlaidų išvakarėse Jiezno parapijos tikintieji jau nuo seno organizuotai atvyksta į Pivašiūnus. Šios piligrimystės iniciatorius – garbingo atminimo Kaišiadorių vyskupijos kunigas Bronius Bulika (†1988 m.), ilgametis Jiezno parapijos klebonas, rašytos, vertėjas, pamokslininkas.

Rugpjūčio 13 d. į atlaidus atvykęs Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis paskelbė atlaidų pradžią ir supažindino su jų tvarka, vadovavo pamaldoms, Mišiose teikė Sutvirtinimo sakramentą. Vyskupas nurodė, jog kiekvieną Žolinės atlaidų dieną Pivašiūnų bažnyčioje vieną valandą bus adoruojamas Švč. Sakramentas, adoracijos metu bus kalbamas rožinis, apmąstomi slėpiniai. Kaišiadorių ganytojas ragino, kad tikintieji šiais Kaišiadorių vyskupijai, mininčiai savo 80-metį, jubiliejiniais metais maldoje Marijai ypač būtų dėkingi už praeityje per jos užtarimą patirtas malones ir ateityje prašytų jos dvasinės globos ir užtarimo tiek vyskupijos, tiek jos tikinčiųjų gyvenimo tikėjimu kelyje.

Rugpjūčio 14-ąją Pivašiūnų šventovėje melstasi už šeimas, vyskupijos Šeimos centro savanorius. Šeimos centro savanoriai Pivašiūnų parapijos namuose klausėsi konferencijos, šv. Mišiose – teminio, šiai progai skirto pamokslo – homilijos, parengė ir nešė atnašas; Kaišiadorių vyskupas po Mišių Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro ilgametei vadovei gyd. Marijai Bagdonienei įteikė popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą. Šią dieną daugiausiai maldininkų buvo atvykę iš Širvintų dekanato parapijų.

Pagrindinę atlaidų dieną – rugpjūčio 15-ąją – Žolinės iškilmių šv. Mišioms, kurios buvo švenčiamos lotynų kalba, vadovavo ir pamokslą pasakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas; šv. Mišias koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius monsinjoras Gintaras Grušas, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kunigas Algirdas Jurevičius, taip pat svečiai iš Vokietijos – Magdeburgo vyskupo generalvikaras kunigas Raimundas Sternalis ir jo brolis kunigas Michaelis Sternalis, Oldenburgo krašto (Miunsterio vyskupija) Friesoythe dekanato dekanas kunigas Paulas Horstas ir šio dekanato kunigas, Kaišiadorių vyskupijos bičiulis monsinjoras Alfonsas Bokernas, taip pat kiti kunigai iš Kaišiadorių ir kitų Lietuvos vyskupijų. Mišių pradžioje Kaišiadorių vyskupas perskaitė Jo Šventenybės popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą ir palaiminimą Kaišiadorių vyskupijai, šiemet mininčiai 80-mečio sukaktį, ir visiems šių pamaldų dalyviams. Pamaldose dalyvavo gausus maldininkų būrys iš įvairių Lietuvos vietų ir užsienio, melstasi už Lietuvos žemdirbius. Mišiose, kaip kasmet, giedojo Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras, vadovaujamas Antano Bagdono (Kaišiadorys), grojo DK Birutės MTB pučiamųjų orkestras (Alytus), buvo nešamos atnašos – vaisiai, daržovės, duona. Pamaldas transliavo Lietuvos televizija (LTV1).

Šią dieną po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje buvo pašventinta Pivašiūnų miestelio vėliava ir herbas bei atidengtas paminklas kunigui Alfonsui Petruliui, Vasario 16-osios akto signatarui, 1911–1927 m. klebonavusiam Pivašiūnų parapijoje. Kunigas A. Petrulis – vienas iš dviejų Kaišiadorių vyskupijos kunigų, 1916 m. pasirašiusių Vasario 16-osios aktą; jis mirė 1928 m., palaidotas Musninkų bažnyčios šventoriuje.

Rugpjūčio 16-ąją – kunigams ir vienuoliams skirtą dieną – melsta pašaukimų į dvasinį luomą. Tą dieną gausiausiai maldininkų buvo atvykę iš Molėtų dekanato parapijų. 12 val. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, pamokslą pasakė Molėtų parapijos klebonas ir dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas.

Rugpjūčio 17 d. buvo meldžiamasi už „Caritas“ bendradarbius ir ligonius. Pamaldose dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“ savanoriai, taip pat gausus maldininkų būrys iš Kaišiadorių dekanato; 12 val. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“ direktorius ir Kaišiadorių dekanas kun. Rimvydas Jurkevičius. Po Mišių Kaišiadorių vyskupas įteikė popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą Birutei Grižienei, buvusiai ilgametei Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“ reikalų vedėjai.

Rugpjūčio 18-ąją Pivašiūnų šventovėje melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus pedagogus, taip pat mokinius; šią dieną Pivašiūnuose vyko Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų rekolekcijos, kasmet organizuojamos prieš naujuosius mokslo metus. 12 val. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centro dvasios vadovas kun. A. G. Tamošiūnas, po Mišių vyskupas tikybos mokytojams suteikė iškilmingą siuntimą bei palaiminimą.

Rugpjūčio 19 d. Pivašiūnuose organizuota Kaišiadorių vyskupijos jaunimo diena. Dar rugpjūčio 18 d., penktadienį, į Pivašiūnų šventovę susirinko gausus vyskupijos jaunimo būrys, pėsčiomis atkeliavęs iš Varkalių kaime (Užuguosčio parapija) vykusios jaunimo stovyklos. Šeštadienį, 19 d., buvo meldžiamasi už vaikus ir jaunimą. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, koncelebravo Šv. Jono kongregacijos tėvai, vedę Jaunimo dienos katechezes, Mišių pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro dvasios vadovas kun. Kęstutis Dvareckas. Po Mišių Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro vadovei Inesai Sinkevičiūtei įteikė popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą.

Visomis aštuondienio dienomis rožinio maldai, taip pat Švč. Sakramento adoracijos pamaldoms vadovavo diakonas Marius Talutis, šiuo metu atliekantis diakono tarnystę ir pastoracinę praktiką Kaišiadorių parapijoje.

Rugpjūčio 19 d. vakaro pamaldomis ir baigėsi didieji Žolinės atlaidai, kaip tikima, suteikę gausių Dievo malonių ir Dangiškosios Motinos užtarimą jų dalyviams.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal