Naujienos

Paminėtas Kaišiadorių vyskupijos 80-metis (2006 08 02-06)

Rugpjūčio 2–6 d. Kaišiadorių vyskupija šventė 80-ties metų sukaktį.

Kaišiadorių vyskupiją 1926 m. įsteigė popiežius Pijus XI bule "Lituanorum gente", kartu įsteigdamas Lietuvos bažnytinę provinciją su šešiomis vyskupijomis ir metropolijos centru Kaune. Tuometinės bažnytinės provincijos ribos sutapo su nepriklausomos Lietuvos ribomis, išskyrus 1922 m. lenkų okupuotą Vilniaus kraštą. Šiandien, kaip ir anuomet, didžiąją Kaišiadorių vyskupijos teritorijos dalį sudaro anuomet buvusios Vilniaus vyskupijos dalis, pasilikusi Lietuvos pusėje po Vilniaus krašto okupacijos. Įsteigus vyskupiją, popiežius pirmuoju Kaišiadorių vyskupu paskyrė Juozapą Kuktą, Vilniaus vyskupijos kanauninką, aukštaitį, kilusį iš Kurklių parapijos (dabar Anykščių raj.). Nuo 1989 m. Kaišiadorių vyskupijai vadovauja vyskupas Juozas Matulaitis, dabartinis vyskupijos ganytojas.

Kaišiadorių vyskupijos 80-čiui skirti renginiai prasidėjo rugpjūčio 2 d. muzikos ir atminimo vakarais, kurie vyko Kaišiadorių dekanato trijose parapijų bažnyčiose: Žiežmariuose – rugpjūčio 2 d., Žasliuose – rugpjūčio 3 d. ir Kaišiadorių katedroje – rugpjūčio 4 d. Šių renginių metu koncertavo iškilūs Lietuvoje muzikai – Bernardas Vasiliauskas, Gediminas Kviklys, Robertas Beinaris ir kiti. Taip pat prisimenant svarbesnius įvykius ir asmenis, turėjusius istorinės reikšmės vyskupijos raidoje, surengti literatūriniai skaitymai.

Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio proga rugpjūčio 5 d. Guronių kaime (Žaslių parapija), kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, buvo pašventintos penkios Rožinio slėpinių kelio koplytėlės su freskomis, vaizduojančiomis biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statula; šių sakralinio meno kūrinių autorius – prof. Antanas Kmieliauskas. Renginyje dalyvavo apie tūkstantis maldininkų iš įvairių vyskupijos parapijų, seserys vienuolės, Rožinio slėpinių kuriamo parko rėmėjai, tarp jų – kaišiadoriškis prezidentas Algirdas Brazauskas. Rožinio slėpinių kelio koplytėles pašventino ir rožinio maldai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, šio Rožinio slėpinių kelio sumanytojas ir įgyvendintojas, taip pat Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Magdeburgo vyskupijos katedros kanauninkas kun. dr. Gerhardas Nachtwei. Su iškilmės dalyviais prisiminimais iš kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo pasidalijo monsinjoras Vincas Jelinskas.

Renginio dalyviai galėjo įsigyti Kaišiadorių vyskupo rūpesčiu šiai progai išleistą Rožinio slėpinių kelio maldyną.

Tą pačią dieną, po pietų, Kaišiadoryse buvo pristatytas dar vienas Kaišiadorių vyskupijos 80-čiui skirtas leidinys – „Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas“. Medžiagą šiam leidiniui rengė Lietuvos kultūros paveldo centras, išleido leidykla „Savasti“. Lėšų leidiniui skyrė visos Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje esančios savivaldybės, taip pat Kaišiadorių vyskupijos kurija. Šiame gausiai iliustruotame 379 p. leidinyje trumpai supažindinama su Kaišiadorių vyskupijos parapijų istorijomis, pristatomos bažnyčios ir jose esantys svarbesni objektai, taip pat pateikta glausta vyskupijos istorija. Leidinys, kaip buvo paminėta jo pristatymo metu, atsirado po ilgo penkerių metų triūso, kai 2000 – 2005 m. Kultūros paveldo centro specialistai, Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio pakviesti, kartu su dailės istorikais atliko vyskupijos bažnyčiose esančių dailės objektų inventorizaciją.

Kaišiadorių vyskupijos 80-ties metų sukaktis minėta rugpjūčio 6 d. Kaišiadoryse. Čia švęsti Katedros titulo – Kristaus Atsimainymo – atlaidai. Šia proga 12 val. iškilmingas šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, vyskupo generalvikaras kunigas dr. Algirdas Jurevičius, kiti kunigai. Mons. G. Grušas pasakė šiai progai skirtą pamokslą. Pamaldų įžangoje Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis pabrėžė, jog švęsdami vyskupijos gyvasties 80-metį, mes drauge švenčiame savo pačių tikėjimą. Tikėjimo bendruomenėje tokios sukaktys – tai ypatingas laikas, skirtas iš naujo atsigręžti į Dievą ir pripažinti, kad vieninteliam jam priklauso pirmoji vieta atskiro žmogaus ir visų mūsų gyvenime, kad net ir pats gyvenimas yra jo malonės – meilės dovana mums.

Mišių metu vietoje bendruomeninės maldos skambėjo specialiai vyskupijos 80-ties metų jubiliejui sukurtos maldos žodžiai.

Iškilmės baigtos pievelėje prie Katedros agape, kurią surengė Kaišiadorių parapijos administratorius kun. dek. Rimvydas Jurkevičius.

Liepos 30 d. – rugpjūčio 5 d. vyskupijos jubiliejaus proga surengtas piligriminis žygis dviračiais. Jo organizatoriai – Molėtų ir Širvintų parapijų klebonai – į žygį pakvietė savo parapijų ir dekanatų tikinčiuosius (jauniausiam žygio dalyviui buvo 6 m., vyriausiajam – 60). Iš viso 50 dviratininkų iš Molėtų keliavo per Širvintas į Kaišiadoris, pakelėje aplankydami vietos parapijų bažnyčias.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal