Naujienos

Kaišiadorių vyskupijoje lankėsi grupė tikybos mokytojų ir švietimo institucijų darbuotojų iš Telšių vyskupijos (2006 05 05)

2006 m. gegužės 5 d. Kaišiadorių vyskupijoje lankėsi grupė svečių iš Telšių vyskupijos: šios vyskupijos tikybos mokytojų dekanatų metodinių būrelių koordinatoriai, švietimo institucijų darbuotojai, kuruojantys dorinį ugdymą, bei Katechetikos centro darbuotojai, vadovaujami katechetikos centro vadovo kun. R. Gudlinkio, kuris taip pat yra ir Lietuvos Katechetikos Centro direktorius. Kolegos iš Telšių vyskupijos panašias išvykas rengia kiekvieną pavasarį, kelionės tikslu pasirinkdami vis kitą vyskupiją. Šių kelionių-susitikimų tikslas – pažinti kitas vyskupijas, jų Katechetikos centrų darbo specifiką, dalintis patirtimi, ieškoti naujų idėjų.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė, metodininkė ir dvasios vadas svečius sutiko Birštone, vyskupijos svečių namuose. Po trumpo susipažinimo, svečių prašymu, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė pristatė šio centro darbą, taip pat vyskupijos viziją religinio ugdymo bei parapinės katechezės srityse, atkreipdama dėmesį į šios konkrečios vyskupijos ypatumus – jos gyventojų skaičiaus mažumą, lyginant su kitomis Lietuvos vyskupijomis, vyskupijos teritorijoje aiškiai dominuojančias kaimiškas vietoves. Svečiai buvo supažindinti su pagrindiniais dokumentais, reglamentuojančiais religinį ugdymą bei parapinę katechezę Kaišiadorių vyskupijoje. Katechetikos centro metodininkė pasidalijo su svečiais įžvalgomis ir patirtimi bendradarbiaujant su švietimo institucijomis, organizuojant metodinių būrelių darbą dekanatuose.

Pažintį su vyskupija svečiai tęsė Birštono sakraliniame muziejuje, kur jiems buvo išsamiai pristatytos dviejų didžiųjų Kaišiadorių vyskupijos ganytojų, Dievo tarno arkivyskupo T. Matulionio ir kardinolo V. Sladkevičiaus, asmenybės.

Po pietų vyskupijos svečių namuose šeimininkai ir svečiai išvyko į Jiezną. Į šią parapiją svečius pakviesti buvo nutarta ne tik todėl, kad ji yra pakeliui iš Birštono į Kaišiadoris, bet, visų pirma, todėl, kad šioje bendruomenėje tos teorinės nuostatos, kurios buvo pristatytos pirmojoje susitikimo dalyje, tikrai randa atgarsį praktikoje. Atvykusiųjų dėmesį patraukė ant bažnyčios frontono iškabintas didžiulis plakatas su užrašu ATGAIVINK, liudijantis, kad čia vykdoma parapijos atsinaujinimo programa. Kaip tik nuo to ir prasidėjo pokalbis su svečius ir saviškius pasitikusiu parapijos klebonu kun. tol. mgr. R. Bičkausku, kuris mielai pasidalijo džiaugsmais, rūpesčiais ir patirtimi Jiezno parapijoje rūpinantis religiniu ugdymu ir katecheze. Prieš šv. Mišias grupė aplankė kun. B. Bulikos, vieno ir iškiliausių vyskupijos kunigų – rašytojo, pamokslininko, vertėjo kapą bažnyčios šventoriuje kur kun. A.G. Tamošiūnas, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro dvasios vadas, kurijos kancleris, supažindino svečius su šio kunigo asmenybe, jo indėliu į vyskupijos istoriją, rašytiniu palikimu. Apsilankymą Jiezne vainikavo šv. Mišios, kurias celebravo kun. A.G. Tamošiūnas, koncelebravo vietos klebonas ir svečias kun. R. Gudlinkis. Pamokslą sakęs kun. A.G. Tamošiūnas pasidalino savo išsaugota kun. B. Bulikos rašytinio palikimo dalele, pamokslo, skirto Švč. Jėzaus širdies garbei, fragmentais.

Susitikimas baigėsi trumpa viešnage Kaišiadorių katedroje ir Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre. Aptariant dienos įspūdžius, paaiškėjo, kad ir svečiai, ir šeimininkai tikrai jaučiasi geriau vieni kitus pažinę, praturtėję, vieni kitų nuoširdumo, pasidalintos patirties pastiprinti ir padrąsinti.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal