Naujienos

Apaštalų Sosto atstovo Lietuvoje arkivyskupo Peter Stephan Zurbriggen apsilankymas Kaišiadoryse (2006 05 14)

2006 m. gegužės 14 d. Kaišiadoryse lankėsi Apaštalų Sosto atstovas Lietuvoje arkivyskupas P. S. Zurbriggen. Arkivyskupo apsilankymo tikslas - Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros konsekracijos (pašventinimo) 70-ties metų sukakties minėjimas. Katedrą 1936 m. gegužės 10 d. konsekravo pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.

Atvykusį Apaštalų Sosto atstovą arkivysk. P.S. Zurbriggen, lydimą Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio ir šiuo metu Kaišiadorių vyskupijoje viešinčio arkivysk. J. Bulaičio (Apaštalų Sosto atstovas Albanijoje), Dievo tarno arkivysk. Teofiliaus Matulionio aikštėje, prie Kaišiadorių katedros, pasitiko Kaišiadorių parapijos tikintieji, kunigai, Kaišiadorių r. savivaldybės vadovai. Šio sutikimo pradžioje, nuskambėjus ragų sutartinei ir liaudies dainoms, garbų svečią pasveikino Kaišiadorių r. savivaldybės meras R.Urmilevičius, įteikęs šviežios, Kaišiadorių duonos kepykloje iškeptos, duonos kepalą.

Skambant katedros varpams, vyskupai įžengė į katedrą. Svečiams pasimeldus prie Švč. Sakramento, šios šventės dalyviai klausėsi trumpo pranešimo apie katedros statybos istoriją, jos vaidmenį vyskupijos ir krašto Bažnyčios gerovei. Pranešime, kurį parengė ir skaitė kun. A.G. Tamošiūnas (Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris), be kita ko, buvo sakoma: „Ir vis dėlto, net didžiausios priespaudos metu, Viešpats leido šiai katedrai išlikti tikėjimo mokytoja ir liudytoja vietinei Bažnyčiai, o gal net ir už jos ribų, apdovanodamas ją iškiliais ganytojais. Šią bažnyčią – katedrą, o ir visą vyskupiją bei mūsų kraštą pirmiausia išgarsino antrojo Kaišiadorių vyskupijos ganytojo, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybė: jo šventas gyvenimas ir gerojo ganytojo pavyzdys. Ne veltui 1990 metais popiežius Jonas Paulius II šiam didžiam ganytojui bei kentėtojui už Bažnyčią ir jos vaikus suteikė “Dievo tarno” titulą bei nurodė, jog šios vyskupijos tikintieji gali jam melsti altorių garbės, o sau, per jo užtarimą, išmelsti Viešpaties malonių. Dar daugiau, 1987 metais, Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse, popiežius Jonas Paulius II tuometinį šios vyskupijos apašt. administratorių vyskupą Vincentą Sladkevičių paskyrė Šventosios Romos Bažnyčios kardinolu, tuo ypatingai išaukštindamas Lietuvos Bažnyčią, šią vyskupiją, jos ganytoją bei katedrą – vyskupo bažnyčią”.

12 val. buvo celebruojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo arkivysk. P. S. Zurbriggen, koncelebravo arkivysk. J. Bulaitis, Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis, vyskupijos kunigai – monsinjorai bei dekanatų dekanai. Mišios buvo švenčiamos lotynų kalba, pamokslą sakė arkivysk. P. Zurbriggen. Arkivyskupas pabrėžė: „Jūsų katedros istorijoje buvo daug džiaugsmingų momentų, tačiau ir nemaža liūdesio akimirkų, kada ateistinis-materialistinis režimas draudė tikintiesiems lankyti bažnyčią. Bažnyčia Kaišiadoryse patyrė daug sukrėtimų ir net kankinystės, kai kunigai ir tikintieji negalėjo liudyti ir išpažinti savojo tikėjimo. Su dėkingumu noriu prisiminti ganytojus ir kunigus, kurie darbavosi šioje katedroje, o ypač arkivysk. Teofilių Matulionį, patyrusį Sibiro tremtį, kurio žemiškieji palaikai ilsisi šios katedros kriptoje. Meldžiu, kad jo beatifikacijos procesas, pradėtas 1990 –aisiais, būtų greitai ir sėkmingai baigtas“. Kitoje vietoje arkivyskupas sakė: „Bažnyčia – kuri esame mes visi – yra Dievo šeima. Kiekviena šeima privalo turėti namus, į kuriuos sugrįžta, kuriuose bendrauja, išgyvena ypatingų gyvenimo momentų džiaugsmą ir skausmą, tampa bendruomene.Tai, kas būdinga kiekvienai šeimai ir kiekvienai žmonių bendrijai, iš tiesų yra taip pat būdinga ir Bažnyčiai – Dievo šeimai. Taigi, kaip buvo nuo seno, Krikščionys privalo, visų pirma, susiburti Viešpaties dieną konkrečioje vietoje, kad švęstų bendrystę su Prisikėlusiu Kristumi. Sekant Mokytojo Kristaus nurodymais, jie privalo išlikti stipriai įsitikinę, kad Dievo buvimas tarp žmonių yra tikras ir po Kristaus pašlovinimo, ir, kad šioje bendruomenėje, kuri yra mistinis Kristaus kūnas, gyvena Prisikėlusiojo dvasia. Jūsų katedroje, konsekruotoje prieš 70 metų, Viešpaties buvimas aiškiai atsiskleidžia daugybe būdų, kaip antai: Jo Žodyje, garbinimo maldoje, kunigiškoje tarnystėje, sakramentuose, eucharistinėje aukoje...“. Pamokslo pabaigoje, arkivysk. P. S. Zurbriggen sakė: „Mylimas vietos vyskupe, broliai kunigystėje, mylimi tikintieji, išreiškiu jums nuoširdžius Popiežiaus Benedikto XVI linkėjimus. Tebūna tai jums visiems atrama ir padrąsinimas jūsų kasdienėje veikloje būti tikrais Kristaus mokiniais. Marija, Bažnyčios ir mūsų Motina, visada tegloboja jus ir terodo kelią: per Mariją pas Jėzų“.

Mišioms pasibaigus ir arkivyskupams suteikus apaštalinį palaiminimą, katedroje nuskambėjo – buvo perskaitytas Kaišiadorių vyskupo kvietimas maldai už vyskupiją nuo gegužės 10 d. (Kaišiadorių katedros konsekracijos minėjimo) iki rugpjūčio 6 d. (Kaišiadorių katedros titulo - Kristaus Atsimainymo - iškilmės). Vyskupas kvietė kiekvieną sekmadienį parapijų bažnyčiose drauge kalbėti maldą už vyskupiją. Taip pat kvietė ir ragino vyskupijos tikinčiuosius kalbėti šią maldą asmeniškai ar kitaip pasimelsti už savo Bažnyčią – vyskupiją ir parapiją, kad, geriau pažinę Dievo meilę, gyventume tokį gyvenimą, kokio Jis mums trokšta. Ta pačia proga Vyskupas kvietė brolius ir seseris iš vyskupijos parapijų š.m. rugpjūčio 6 d., Kristaus Atsimainymo iškilmėje, atvykti į Kaišiadorių katedrą drauge švęsti vyskupijos 80 –mečio jubiliejinę sukaktį.

Po šio kvietimo, buvo išstatytas pagarbinimui Švč. Sakramentas, buvo meldžiamasi už vyskupiją, vyko Eucharistinė procesija katedros šventoriuje, kuriai vadovavo Kaišiadorių vyskupas.

Pasibaigus šiai sukakčiai skirtoms pamaldoms, svečiai arkivyskupai, kartu su pamaldose dalyvavusiais kunigais, lydimi vietos vyskupo, privačiai maldai apsilankė katedros kriptoje, kur palaidoti pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta ir Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis. Po to apžiūrėjo foto parodą, skirtą katedros stybos istorijai pristatyti. Ši paroda, surengta katedros konsekracijos sukakčiai paminėti, vėliau bus eksponuojama įvairiose vyskupijos parapijose visus šiuos metus, taip pabrėžiant šių, vyskupijai jubiliejinių, metų reikšmę.

Svečiai pietavo vyskupijos kurijoje, po to arkivysk. P. S. Zurbriggen apžiūrėjo kurijos ekspoziciją, skirtą vyskupijai ir jos ganytojams, kurijos tarnautojų darbo kabinetus. Apsilankymą Kaišiadoryse svečias baigė trumpa išvyka, lydint vietos vyskupui, naujai kuriamame Rožinio slėpinių parke, Guronių kaime, netoli Kaišiadorių. Atsisveikindamas pasidžiaugė, kad šioje vyskupijoje įgyvendinamas iš tiesų originalus sumanymas – sakraliu projektu po atviru dangumi – parku - plačiajai visuomenei pristatyti Rožinio maldą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal