Naujienos

Adventiniai renginiai Kaišiadorių vyskupijoje (2003 12 16-19-21)

2003 m. gruodžio 16 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centro salę užliejo daugybės žvakelių šviesa ir sodrus eglių kvapas… Į Advento vakarą Kaišiadorių parapijiečius pakvietė Kaišiadorių V. Giržado vidurinės mokyklos modernaus folkloro ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojo Č. Kriščiūno. Netikėtu deriniu suskambo iš daugybės jaunų krūtinių besiliejančios senovinės advento dainos-giesmės ir Kalėdų slėpinio apmąstymai pagal kun. K. Trimako Evangelinius mąstymus “Ieškančiojo pėdsakai”. Koks žodis geriausiai tiktų apibūdinti šį vakarą? Tikriausiai – paprastumas. Tikrai, viskas buvo paprasta. Bet kaip tik todėl ir be galo nuostabu. Būrys paauglių, su įkvėpimu dainuojančių senąsias protėvių dainas ir giesmes, ir vedančių pilnutėlę salę žiūrovų gilyn, į pačią Dievo širdį, į Jo meilės didžiąją paslaptį, į Kalėdų stebuklą – lyg jiems tai būtų visai paprasta. Regis, neliko nė vieno, vakarą praleidusio žvakučių, muzikos ir poezijos šviesoj, kuris bent tuo metu nebūtų žinojęs, juste jutęs, kad iš tiesų “Dievo Žodis išėjo ieškoti, kas buvo prarasta, - žemėn nukritusių, begęstančių Jo paties atspindžių” (kun. K. Trimakas).

Ses. V. Plečkaitytė, MVS (Kaišiadorys)

Š.m. gruodžio 19 d. Aukštadvaryje, socialinių darbuotojų rengimo mokykloje, kur taip pat įsikūrę senelių globos namai, įvyko adventinė vakaronė. Vakaronėje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Aukštadvario šv. Dominiko bažnyčios rektorius mons. V. K. Sudavičius, Aukštadvario parapijos altarista kun. A. Šilkinis, taip pat Aukštadvario senelių globos namų gyventojai ir Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo mokyklos Aukštadvario skyriaus studentai, mokyklos ir globos namų vadovybė bei Trakų rajono savivaldybės meras T. Uždel. Adventinė vakaronė prasidėjo Kaišiadorių vyskupo vadovaujamomis Mišiomis šv. Dominiko bažnyčioje. Jo Ekscelencija vyskupas pamoksle pabrėžė artėjančių Kalėdų šventės prasmę, taip pat veiklos, kurią vykdo Aukštadvario socialinių darbuotojų mokykla bei globos namai svarbą Aukštadvariui ir Kaišiadorių vyskupijai, palinkėjo visiems susirinkusiems Dievo malonėmis gausių švenčių, Viešpaties palaimos darbuose ir asmeniniame gyvenime.

Po Mišių, Aukštadvario socialinių darbuotojų rengimo mokyklos ir globos namų vadovybė pakvietė visus svečius vakarienei; pradžioje Jo Ekscelencija vyskupas palaimino stalą, kalėdaičius, ir pakvietė visus šios vakarienės svečius pasidalinti jai tarpusavyje, palinkėti vieni kitiems Kristaus ramybės. Vakarienės pabaigoje adventinių ir kalėdinių giesmių vakarienės dalyviams pagiedojo šiai progai iš Kauno atvykę choro “Leliumai” giesmininkai.

Š.m. gruodžio 21 d. Kaišiadoryse, Kaišiadorių vyskupo Juozapo Matulaičio kvietimu, lankėsi Kaišiadorių vyskupijos seminaristai, studijuojantys Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, bei juos lydėjęs ugdytojas kun. Ž. Vabuolas.

Seminaristai dalyvavo Kaišiadorių vyskupo švenčiamose Mišiose katedroje. Po pietų, 15 val. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre, Vyskupijos seminaristai surengė adventinę programą –“Betliejaus žvaigždė – žmonijos kelrodis” - Kaišiadorių vyskupijos kurijos tarnautojams bei kviestiniams svečiams iš Kaišiadorių parapijos; programoje skambėjo giesmės, seminaristų vadovaujami dalyviai giedojo ir kartu mokėsi giedoti giesmių su judesiais, žiūrėjo dvi seminaristų parengtas pantomimas pastoracijos temomis; apie advento prasmę ir svarbą nūdienos Bažnyčios nariams prasmingai ir turiningai pasakojo kun. Ž.Vabuolas. Renginio pabaigoje kalbėjo Kaišiadorių vyskupas: jis priminė artėjančių švenčių prasmę ir pakvietė visus šio renginio dalyvius a g a p e i, pabendrauti, pasišnekučiuoti, dar kurį laiką pabūti kartu.

Palydint seminaristus atgal į seminariją, Vyskupas, vyskupijos kurijoje, trumpai priminė seminaristams jų pareigas studijų ir pastoracinės - liturginės praktikos metu, paaiškino apie svarbiausias šio meto aktualijas vyskupijoje; atsisveikindamas Vyskupas įteikė dovanų – kunigo Broniaus Bulikos knygą “Link gyvenimo pilnatvės” (išleistą šiais metais) ir palaimino.

Kun. A.G.Tamošiūnas (Kaišiadorys)

« atgal