Naujienos

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO PRANEŠIMAS DĖL JUBILIEJINIŲ SUKAKČIŲ IR MALDOS UŽ VYSKUPIJĄ (2006 05 10)

Brangūs vyskupijos tikintieji, gerbiami kunigai,

Šiais, 2006 metais, minime Kaišiadorių vyskupijos įsteigimo 80–ties ir Kaišiadorių katedros konsekravimo 70–ties metų jubiliejines sukaktis. Tūkstantmetės Bažnyčios istorijos šviesoje šios sukaktys neturi ypatingos reikšmės. Net ir Lietuvos Bažnyčiai jos nėra išskirtinės. 1926 steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją, drauge su Kaišiadorių vyskupija įsteigtos ir kitos Lietuvos vyskupijos: Kauno, Panevėžio, Telšių ir Vilkaviškio. Vis dėlto, tikėjimo bendruomenėje jubiliejai nuo amžių buvo ypatingas laikas, skirtas iš naujo atsigręžti į Dievą ir pripažinti, kad Jam ir tik Jam priklauso pirmoji vieta kiekvieno žmogaus ir visos bendruomenės gyvenime, kad net ir pats gyvenimas yra Jo meilės dovana. Taigi šiais jubiliejiniais vyskupijos metais mes turėtume įsimąstyti į Dievo veikimą mūsų gyvenime, atpažinti Jo teikiamas malones ir už jas padėkoti. Todėl skelbiu nuo š.m. gegužės 10 d. (Kaišiadorių katedros konsekracijos minėjimo) iki š.m. rugpjūčio 6 d. (Kaišiadorių katedros titulo - Kristaus Atsimainymo iškilmės) maldos už vyskupiją laiką. Kviečiu kiekvieną sekmadienį parapijų bažnyčiose drauge kalbėti maldą už vyskupiją (žr. žemiau). Taip pat kviečiu ir raginu vyskupijos tikinčiuosius kalbėti šią maldą asmeniškai ar kitaip pasimelsti už savo Bažnyčią – vyskupiją ir parapiją, kad, geriau pažinę Dievo meilę, gyventume tokį gyvenimą, kokio Jis mums trokšta.

Ta pačia proga nuoširdžiai kviečiu brolius ir seseris iš vyskupijos parapijų š.m. rugpjūčio 6 d., Kristaus Atsimainymo iškilmėje, atvykti į Kaišiadorių katedrą drauge švęsti vyskupijos 80–mečio jubiliejinę sukaktį.

Malda už Kaišiadorių vyskupiją

Šloviname Tave, Dieve, kad esi ištikimas savo žmonėms per visas kartas, kad vedi ir saugai savo Tautą - Bažnyčią - visame pasaulyje.

Sustiprink mūsų tikėjimą, Viešpatie!

Garbiname Tave, Tėve, už visas malones, kurias esi suteikęs mūsų - Kaišiadorių - vyskupijai. Ypač dėkojame Tau už iškilius ganytojus - vyskupą J. Kuktą, Dievo tarną arkivyskupą T. Matulionį, kardinolą V. Sladkevičių ir kitus tikėjimo liudytojus, kuriais apdovanojai šią vyskupiją. Meldžiame, per jų pavyzdį ir užtarimą, mokyk mus meilės tiesai, kantrumo išmėginimuose ir tikro gerumo.

Sustiprink mūsų tikėjimą, Viešpatie!

Jėzau, Tėvo Sūnau, miręs ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų, prašome Tavo atleidimo už visus nusižengimus, kuriais kiekvienas asmeniškai ar kaip bendruomenė esame Tave įskaudinę. Atiduodame Tau save, savo namiškius, artimuosius ir meldžiame - būk vienintelis mūsų gyvenimo Viešpats.

Sustiprink mūsų tikėjimą, Viešpatie!

Šventoji Dvasia, gyvybės davėja, laimink visas mūsų vyskupijos parapijas, įkvėpk į jas naują gyvybę, kad jos atrastų jėgų augti kaip bendruomenės - Tavo gyvosios Bažnyčios ląstelės. Paliesk mūsų širdis, uždek jas tikėjimu, viltimi ir meile. Per vyskupijos globėjo Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio, užtarimą įkvėpk mums visiems: kunigams ir tikintiesiems - naujo ryžto ir pasišventimo ištikimai tarnauti Tau - vieninteliam savo Dievui.

Sustiprink mūsų tikėjimą, Viešpatie! Amen.

Vysk. J. Matulaitis, 2006 m. gegužės 10 d.

« atgal