Naujienos

Kaišiadorių vyskupo laiškas dėl tikybos pamokų ir pasirengimo įkrikščioninimo Sakramentams (2006 04 23)

Brangūs Kaišiadorių vyskupijos tikintieji,

Drauge su pavasariu artinasi mokslo metų pabaiga, o su ja ir tas laikas, kuomet Jūs, jūsų vaikai ar anūkai vėl turėsite apsispręsti kokią dorinio ugdymo discipliną – tikybą ar etiką – vaikai mokysis ateinančiais mokslo metais. Kaip tik šiuo metu, mokyklų vadovybė turi pateikti Jums klausimus dėl šio pasirinkimo.

Žinoma, katalikams šis apsisprendimas turėtų būti paprastas. Juk būtų nesusipratimas, jei katalikai tėvai neparinktų ar nepaskatintų savo vaikų rinktis tikybos pamokų mokykloje. Tikiu, kad bent jau Jūs, kurie girdite šį mano kreipimąsi, taip ir elgiatės. Vis dėlto, noriu dar kartą pabrėžti vaikų ir paauglių religinio ugdymo svarbą ir paraginti parapijų klebonus, tikybos mokytojus ir ypač tėvus dar nuoširdžiau juo rūpintis.

Pirmiausia atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad nuo kitų mokslo metų (t.y. nuo 2006 m. rugsėjo 1d.) katalikų tikyba bendrojo lavinimo mokyklose bus dėstoma pagal naują programą. Žinoma, mūsų tikėjimo tiesos visada buvo ir liks tos pačios, tačiau ši programa labiau išryškins tikybos mokymo mokykloje ypatumus ir jo skirtumą nuo katechezės parapijoje. Programa sudaryta turint galvoje aiškią nuostatą – tikybos pamokos neturi paskirties parengti mokinius sakramentams, todėl dera dar labiau susirūpinti sistemingu ir kokybišku vaikų ir paauglių rengimu sakramentams parapijose (prie bažnyčios). Nuoširdžiai džiaugiuosi tomis vyskupijos parapijomis, kuriose šis darbas jau vykdomas rimtai ir atsakingai. Tikiu, kad Dievas laimina Jūsų pastangas ne tik lengvai “sutvarkyti”, bet iš tiesų pasiūlyti savo vaikams geriausia, ką galime – bendrystę su Dievu. Taip pat primygtinai prašau visų parapijų klebonus dar daugiau dėmesio skirti šiam darbui, o tėvus, kurių vaikai rengiasi sakramentams - nuoširdžiai priimti savo parapijos klebono nurodymus dėl parengimo, pvz. dėl visus metus trunkančių kassavaitinių užsiėmimų vaikams, raginimo kiekvieną sekmadienį drauge su vaikais dalyvauti šv. Mišiose.

Neretas turbūt pagalvojate – jei vaikai ir paaugliai ištisus metus rengiasi Pirmajai Komunijai, o paskui ir Sutvirtinimo sakramentui parapijose – kam reikalingos tikybos pamokos mokykloje? Kaip nurodyta naujosios programos įvade, per tikybos pamokas mokiniai turi susipažinti su katalikų tikėjimo esme, krikščioniškąja morale, Bažnyčios sandara, jos mokymo bei šventimo pagrindais, kitomis religijomis, o žinios perduodamos tikėjimo šviesoje nagrinėjant gyvenimo aktualijas. Juk tikybos pamokose vaikai ir jaunuoliai įgyja žinių, kuriomis grindžiamas pasirengimas sakramentams, o priėmę sakramentus - toliau mokosi tikėjimo šviesoje spręsti jiems pagal amžių aktualius gyvenimo klausimus.

Todėl nemanykime, kad 9 ar 10 metų vaikai, priėmę Pirmąją Komuniją, jau sužinojo ir patyrė viską, ką tikėjimas gali duoti jų gyvenimui. Nuostata, kad jau “susitvarkėm” ir mums nieko daugiau nebereikia, šiuo atveju netinka, tuo labiau, kai šiais laikais tikėjimu negyvenama šeimose. Tas pats pasakytina ir dėl priėmusių Suvirtinimo sakramentą. Vėliau vykstančios tikybos pamokos, kaip minėta, mokys šiuos jaunuolius tikėjimo šviesoje spręsti aktualius gyvenimo klausimus. Būtina suprasti, kad tikybos pamokos mokykloje ir rengimas sakramentams parapijoje turi skirtingus uždavinius, tačiau yra vienodai svarbūs pilnutiniam vaikų ir jaunuolių religiniam ugdymui ir papildo vienas kitą.

Be tikybos pamokų mokykloje ir rengimo sakramentams parapijoje, vaikų ir jaunuolių religiniame ugdyme būtinas ir dar vienas veiksnys – suaugusiųjų, pirmiausia šeimos narių, tikėjimo liudijimas. Būtų puiku, jei visa šeima sekmadienį dalyvautų šv. Mišiose, o savo šeimose praktikuotų bendrą maldą. Deja, ne visi tėvai jaučia šią kilnią pareigą. Todėl ypač svarbu, kad vaikai ir paaugliai kuo dažniau būtų tikėjimo bendruomenėje, kuo daugiau bendrautų su tikinčiais žmonėmis. Skatinkite savo vaikus ir paauglius dalyvauti bažnytinėje veikloje – patarnauti Mišioms, dalyvauti Bažnyčios chore, katalikiškų organizacijų veikloje... Gerbiami tėveliai, nebijokite mokytis iš savo vaikų, nerodykite nustebimo, kai po tikybos pamokų ar parapinės katechezės sugrįžęs vaikas pabando sukalbėti maldelę vakare ar paragina Jus sekmadienį nueiti į bažnyčią.

Išgyvename Velykų laikotarpį, švenčiame pagrindinį savo tikėjimo slėpinį – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Padarykime viską, kad vaikai ir paaugliai pažintų Tą, kuris nugalėjo nuodėmę ir mirtį. Tik išmokę gyventi bendrystėje su Dievu jie atras nesugriaunamą ramybę ir džiaugsmą, kurio negali garantuoti jokie šio pasaulio turtai. Juk to mes visi labiausiai ir trokštame tiems, kuriuos mylime.

Vysk. J. Matulaitis

« atgal