Naujienos

Nauji Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai (2003 12 03)

2003 m. gruodžio 3 d. Kaišiadorių vyskupas atleido kunigą Povilą Stankevičių iš Čiobiškio šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriaus pareigų ir šioms pareigoms paskyrė kunigą Kazimir Gvozdovič; nuo 1982 m. iki šiol kun. K. Gvozdovič darbavosi įvairiose parapijose Baltarusijoje.

2003 m. lapkričio 27 d. autoavarijoje žuvus Darsūniškio švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonui kunigui Pranui Genevičiui, Kaišiadorių vyskupas pavedė Darsūniškio parapiją klebono teisėmis laikinai aptarnauti kunigui Antanui Gediminui Tamošiūnui, kurijos kancleriui.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal