Naujienos

Kaišiadorių vyskupo ir kunigų viešnagė Vokietijoje (2005 12 14 – 19)

2005 m. gruodžio 14-19 d. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis lankėsi Vokietijoje, Oldenburgo krašte. Kartu su vyskupu Vokietijoje viešėjo generalvikaras kun. A. Jurevičius, Caritas direktorius kun. R. Jurkevičius, Paparčių šv. Juozapo laikinių globos namų direktorius ir šios parapijos klebonas kun. V. B. Sajeta ir Pivašiūnų parapinių senelių globos namų direktorius ir šios parapijos klebonas mons. V. Baublys.

Viešnagės tikslas – susipažinti su prevencinėmis programomis jaunimui ir suaugusiems. Didelį įspūdį padarė apsilankymas Alhorn klinikoje, kurioje nuo alkoholizmo bei kitų priklausomybių gydomi 14-25 metų jaunuoliai. Į priklausomybių liūną patekusiems asmenims labai daug padeda būrimasis į savitarpio pagalbos grupes, kuriose galima sustiprinti savo bei kitų grupės narių motyvaciją blaiviam gyvenimui. Edith-Stein konsultacijų centre įvyko susitikimas su įvairių savitarpio pagalbos grupių nariais, kadaise buvusiais įvairiausių priklausomybių pančiuose. Jų patirtis ir liudijimai buvo ypač iškalbingi. Bendradarbiaujant su Friesoythe parapijos bei dekanato Caritas nuspręsta paruošti ir vykdyti bendrą projektą, kuriant savitarpio pagalbos grupes Kaišiadorių vyskupijoje. Vizito metu buvo aptartos projekto detalės ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Oldenburgo krašto Landes Caritasverband ir Kaišiadorių vyskupijos Carito.

Viešnagės metu buvo iškilmingai pasveikintas didis Kaišiadorių vyskupijos Caritas rėmėjas ir geradaris monsinjoras Alfons Bokern, kuris gruodžio 18 d. šventė auksinį kunigystės jubiliejų Neuscharrel bažnyčioje. Norėdamas padėti Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems, mons. A. Bokern net 25 kartus buvo atvykęs į Lietuvą su labdara. Pažymėdamas jubiliato nuopelnus, vysk. J. Matulaitis nuoširdžiausiai dėkojo mons. A. Bokern ir visiems kitiems geradariams, melsdamas visiems gausios Dievo palaimos.

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras

« atgal