Naujienos

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (2005 08 13-20)

Nuo seno garsi Žolinė Pivašiūnuose. Dar prieš I pasaulinį karą į atlaidus Pivašiūnuose susiburdavo daug maldininkų. Šios tradicijos gyvos ir šiandien. Per atlaidų aštuondienį (aštuonias dienas) šią vietą aplanko nemaža tikinčiųjų iš Kaišiadorių vyskupijos, taip pat kitų vietų ir kraštų. Pivašiūnų šventovę ypač išgarsino Dievo Motinos Marijos su kūdikiu paveikslas. 1988 m. rugpjūčio 14 d. garbingos atminties Kaišiadorių vyskupijos ganytojas kardinolas Vincentas Sladkevičius paveikslą vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė Nuliūdusiųjų Paguodos titulą. Nuo to laiko kiekvieno mėnesio 15 dieną, o ypač per Žolinę, maldininkai susirenka pagerbti Pivašiūnų Švč. Mergelę Mariją Nuliūdusiųjų Paguodą ir paprašyti jos dangiškos globos bei užtarimo.

Šiemet Žolinės atlaidai prasidėjo rugpjūčio 13 d. vakaro pamaldomis; jose dalyvavo gausus maldininkų būrys iš Jiezno parapijos, lydimas klebono; mat šių atlaidų išvakarėse šios parapijos tikintieji jau nuo seno organizuotai atvyksta į Pivašiūnus; šios tradicijos iniciatorius - garbingos atminties Kaišiadorių vyskupijos kunigas Bronius Bulika (†1988m.), ilgametis Jiezno parapijos klebonas, rašytos, vertėjas, pamokslininkas.

Rugpjūčio 14-ąją į atlaidus atvyko Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis; vyskupas vadovavo šios dienos pamaldoms, paskelbė atlaidų pradžią ir tvarką, Mišiose teikė Sutvirtinimo sakramentą. Pamokslo metu vyskupas pabrėžė, jog šių metų atlaidų dienomis kviečia visus Žolinės atlaidų maldininkus kreiptis į Mariją rožinio maldos žodžiais adoruojant Švč. Sakramentą. Vyskupas nurodė, jog kiekvieną Žolinės atlaidų dieną Švč. Sakramento adoracija vyks Pivašiūnų bažnyčioje vieną valandą, jos metu bus kalbamas rožinis, apmąstomi slėpiniai. Šie metai, kaip sakė Vyskupas, dar popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbti Eucharistijos metais, todėl mūsų maldos ir jausmai Marijai turi mus ypatingai vesti prie jos Dieviškojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus.

Pagrindinę atlaidų dieną – rugpjūčio 15-ąją – Žolinės iškilmių šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, šv. Mišias koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis. Pamaldose dalyvavo gausus maldininkų būrys iš įvairių Lietuvos vietų. Mišiose, kaip kasmet, giedojo Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras, vadovaujamas A. Bagdono, grojo DK Birutės MTB pučiamųjų orkestras, Mišioms buvo nešamos pačių žemdirbių išaugintos atnašos – vaisiai, daržovės, duona... Pamaldas transliavo Lietuvos televizija (LTV1). Šią dieną po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyko eucharistinė procesija, po to - sakralinės muzikos koncertas ir sveikinimai, minint Pivašiūnų bažnyčios 180-ties metų sukaktį; šia proga kalbėjo ES Parlamento narys pof. V. Lansbergis, LR Seimo narys A.Vrubliauskas, Alytaus rajono Savivaldybės merė M. Ražanauskienė, kiti asmenys.

Kaišiadorių vyskupas, kalbėjęs šia proga, sakė: 180 metų Pivašiūnų šventovė tarnauja tikintiesiems. Po jos skliaustais randame paguodą, semiamės dvasinės stiprybės, meldžiame Viešpaties globos ir Dangiškosios Motinos užtarimo. Bažnyčios pastatas – tai gyvosios Dievo bažnyčios, kuria esme mes (žmonės), simbolis. Ne veltui apaštalas Paulius laiške korintiečiams taip rašo: „Argi nežinote, kad Jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei kas Dievo šventovę niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventovė – tai jūs“ (1 Kor 3, 16-17). Matydamas Jūsų gyvą tikėjimą, - sakė vyskupas, - jaučiu, kad esate gyvi Dievo Bažnyčios nariai, esate pašaukti skelbti nuostabius Viešpaties darbus (plg. 1 Pt 2, 4-5). Ta pačia proga vyskupas padėkojo už rūpestį Pivašiūnų šventove bei priminė, jog šiemet Pivašiūnų bažnyčioje pradėti remonto darbai. Jie bus ir toliau tęsiami. Prie šių darbų, kaip minėjo vyskupas, daug prisidėjote ir, tikimasi, dar prisidės Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Lietuvos Respublikos vyriausybė, Alytaus rajono savivaldybė, parapijiečiai. Vyskupas taip pat padėkojo Pivašiūnų parapijos klebonui ir dekanui mons. Vincui Baubliui, negailinčiam nei jėgų nei laiko gražinant šią šventovę ir ugdant parapijoje gyvąją Dievo bažnyčią.

Rugpjūčio 16-ają Pivašiūnų šventovėje melstasi už tikybos mokytojus ir visus pedagogus; šią dieną daugiausiai maldininkų buvo atvykę iš Elektrėnų dekanato, Mišiose dalyvavo Kaišiadorių vyskupas, pamokslą sakė kun. A. Kelmelis, Vievio parapijos klebonas.

Rugpjūčio 17-ąją – kunigams ir vienuoliams skirtą dieną – melstasi už pašaukimus į dvasinį luomą. Tądien buvo gausu dvasininkų, taip pat vienuolių ir iš kitų vyskupijų, gausiausiai maldininkų buvo atvykę iš Molėtų dekanato parapijų. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, pamokslą pasakė Molėtų parapijos vikaras kun. D. Vėlyvis, š.m. liepos 31 d. įšventintas kunigu.

Rugpjūčio 18 d. buvo meldžiamasi už Caritas darbuotojus ir ligonius. Pamaldose dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanoriai, taip pat gausus maldininkų būrys iš Kaišiadorių dekanato, Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, pamokslą pasakė kun. Ą. Miliauskas, Darsūniškio parapijos administratorius. Po Mišių vyko agapė, skirta visiems Caritas bendradarbiams.

Rugpjūčio 19 d. į Pivašiūnus rinkosi Širvintų dekanato parapijų žmonės; šią dieną melstasi už šeimas, Šeimos centrų darbuotojus ir savanorius; Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, pamokslą sakė kun. V. Balnys, Musninkų parapijos klebonas.

Rugpjūčio 19 ir 20 d. Pivašiūnuose vyko Kaišiadorių vyskupijos jaunimo dienos „Mes atvykome Jo pagarbinti“, tad rugpjūčio 19 d., penktadienį, į Pivašiūnų šventovę susirinko gausus vyskupijos jaunimo būrys, dalyvavo vakarinėje Švč. Sakramento adoracijoje, bendravo prie laužo, o šeštadienį, 20 d., klausėsi katechezių. Tą dieną buvo meldžiamasi už vaikus ir jaunimą, maldose jungtasi kartu su jaunimu, išvykusiu dalyvauti pasaulio Jaunimo dienose Kelne (Vokietijoje). Šią dieną Pivašiūnų šventovėje taip pat paminėti du iškilūs Kaišiadorių vyskupijos ganytojai Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, šią dieną minint jo mirties 43-sias metines, ir kardinolas Vincentas Sladkevičius, šią dieną minint jo gimimo 85-ias metines; Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas, pamokslą pasakė kun. G. Tamošiūnas, Kaišiadorių vyskupijos Kurijos kancleris.

Su šia diena ir baigėsi didieji Žolinės atlaidai Pivašiūnuose, kaip tikima, suteikę gausių Dievo malonių ir Dangiškosios Motinos užtarimo juose dalyvavusiems.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal