Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Caritas konferencija (2003 11 08)

Š.m. lapkričio 8 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre, Kaišiadoryse, vyko Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė ataskaitinė konferencija – ‘Nebijokite, aš jums padėsiu’ (Iz 41, 13).

Konferencijoje dalyvavo Caritas atstovai iš 32 Kaišiadorių vyskupijos parapijų, daugiau nei 150 žmonių.

Konferencijos pradžioje kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis pasveikino gausiai susirinkusius savanorius, priminė jų pagrindinę misiją nūdienos visuomenės gyvenime, palinkėjo stiprybės ir pasitikėjimo Viešpaties pagalba visų Caritas uždavinių vykdyme.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. Rimvydas Jurkevičius padėkojo visų parapijų Caritas už pasiaukojimą veikliosios meilės baruose, gyvenimo pavyzdžiais parėmė konferencijos moto – “Nebijokite…” Kunigas pakvietė gausinti Caritas gretas, kviečiant jaunimą ir vaikus.

Veiklos ataskaitą už 2003 metų Caritas veiklą pateikė reikalų vedėja Birutė Grižienė. Pasidžiaugta, jog šiais metais daugelyje parapijų suaktyvėjo parama varguoliams, ligoniams, neįgaliesiems ir kitiems atjautos laukiantiems žmonėms. Parapijų bendruomenėse surengta daug gražių renginių, vienijančių atskiras žmonių grupes ir visą bendruomenę. Ypač džiugina tai, kad pastaraisiais metais į Caritas veiklą aktyviai įsijungė vaikai ir vyskupijos Caritas ėmėsi tą judėjimą koordinuoti (surengė jaunųjų karitiečių sąskrydį Kaišiadoryse, vasaros poilsio stovyklą Paparčiuose), platinti jų darbo patirtį visose parapijose. Suaugusiųjų savanorių metodiniu ir dvasiniu ugdymu rūpintasi taip pat: rengti seminarai, rekolekcijos, šventės, maldingos kelionės ir kt.

Apie projektą “Vaiko orumo išsaugojimas Lietuvoje” pasakojo jį vykdanti Birštono parapijos savanorė Auksė Pempienė. Su trumpa programėle pasirodė jaunieji karitiečiai iš Kernavės ir Paparčių stovyklos dalyviai. Kalbėjo parapijų atstovai, savo kūrybą skaitė kun. Pr. Genevičius, Darsūniškio parapijos klebonas.

Konferencijos dalyviai aptarė įsipareigojimus naujoms programoms. Renginys baigėsi šv. Mišiomis Katedroje. Pamaldoms vadovavęs Vyskupas palaimino Caritas narius naujiems darbams ir pasiryžimams.

Kaišiadorių vyskupijos caritas

« atgal