Naujienos

Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2005 05 25)

Š. m. gegužės 25 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Kaišiadoryse) vyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai. Užsiėmimų programa šį kartą buvo skirta temai „Tarnaujantis kunigas“.

Užsiėmimus malda prašant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju pradėjo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Po šios maldos, kunigai, kartu su ganytoju, meldėsi už vyskupijos kunigą Stanislovą Lindą, Šešuolių ir Zibalų parapijų kleboną, mirusį š.m. gegužės 22 d. Po to vyskupas pakvietė pasidalinti pastoracinės tarnystės patirtimi kunigą Aldoną Gudaitį, SJ provincijolą Lietuvoje.

Prelegentas kalbėjo tema „Tarnaujantis kunigas“. Pradžioje trumpai prisiminęs savo kelią į kunigystę bei pirmuosius kunigystės metus, t. Aldonas, atkreipė dėmesį į dažniausiai kunigystės kelyje pasitaikančius trukdžius, visų pirma egocentrizmą. Prelegentas minėjo, jog tuo susižavi net patys tikintieji, neretai daugiau dėmesio skirdami kunigo asmeniui, o ne jo skelbiamoms tiesoms. Kunigas pateikė pavyzdį iš savo kunigiškos patirties Šiauliuose. Ten besidarbuodamas daugiausia dėmesio skyrė jaunimo pastoracijai, gi jam išvykus darbui į kitą parapiją, pasigirdo kalbos, jog besilankančiųjų Mišiose sumažėjo, mat, išvykus kunigui Aldonui, nebeįdomu eiti į Mišias. Kun. Aldonas pabrėžė, jog taip vadinamos kunigo sėkmės ir nesėkmės, kurios, kaip pastebime, neretai sąlygojamos kunigo asmenybės, neturėtų būti taip sureikšminamos, kadangi kunigiškos veiklos sėkmė, anot prelegento, priklauso tik nuo vieno - nuo kunigo ryšio su Jėzumi. Šis ryšys yra pagrindinis vardiklis ir rodiklis bet kurioje kunigo tarnystė; kitaip didesnės reikšmės turės, kaip pastebime, asmeninės kunigo savybės ar panašūs reiškiniai, kurie neneša deramų vaisių, panašūs į pasaulio, o ne Bažnyčios dvasią...

Antroje užsiėmimų dalyje kalbėjo arkivyskupas Jonas Bulaitis, apaštalinis nuncijus Tiranoje, gegužės mėnesį viešėjęs Kaišiadorių vyskupijoje. Arkivyskupas trumpai pasidalino savo tarnystės Apaštalų Sosto misijoje patirtimi. Tarp kitų minčių, arkivyskupas atkreipė dėmesį į paklusnumo svarbą kunigo, taip pat kitų Bažnyčios tarnautojų veikloje. Jis prisiminė savo pastarąjį paskyrimą į Albaniją, kai, žmogiškai žvelgiant, nebuvo malonu vykti iš Korėjos, klestinčios šalies, į pilietinio karo nuniokotą, skurdų, pilną nežinomybės kraštą. Tačiau šį sprendimą arkivyskupas sakėsi priėmiau kaip Dievo valią, galimybę tarnauti Jo Bažnyčiai... Kalbėdamas apie Albanijos katalikus, nuncijus minėjo, jog Bažnyčiai šiame krašte nelengva, visų pirma dėl komunistinės – ateistinės praeities, taip pat šių dienų socialinių sunkumų –bedarbystės, skurdo... Pastoracinėje veikoje daug prisideda vienuolijos, ypač jėzuitai. Jiems pavestos kai kuriuos parapijos, kunigų seminarija. Nuncijus pasidžiaugė, jog pastaruoju metu Apaštalų Sostui pavyko užmegzti glaudesnius santykius su Albanijos valdžia, pasirašyti tarpvalstybinių sutarčių. Užsiėmimų pabaigoje vyskupo generalvikaras pristatė einamuosius kurijos pranešimus kunigams. Kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai, kaip įprasta, baigėsi pietumis kartu su vyskupu vyskupijos kurijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal