Naujienos

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos 85-metų sukakties minėjimas Kaišiadoryse (2003 11 09)

2003 m. lapkričio 9 d. Kaišiadoryse įvyko Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų (MVS) vienuolijos 85-metų sukakties minėjimas, į kurį šios Vienuolijos seserys sukvietė Kaišiadoriečius Vienuolijos draugus, bendradarbius, geradarius ir rėmėjus.

12 val. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos šv. Mišios Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų intencija: meldžiant Dievo palaimos Vienuolijai, o ypač visiems jų pažįstamiems, geradariams ir rėmėjams. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. A.G. Tamošiūnas.

Po šv. Mišių seserys ir jų draugai, bendradarbiai bei geradariai susibūrė Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centro didžiojoje salėje. Ses. Dalia Dapkūnaitė, Vienuolijos naujokių mokytoja, susirinkusiems trumpai pristatė tikrai turtingą ir Dievo malonėmis gausią Vienuolijos istoriją nuo pat to momento, kai 1918 m. spalio 15d. pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio parengtą vienuolijos Konstituciją parvirtino Seinų vyskupas Antanas Karosas.

Ses. Ramutė Naujalytė ir ses. Viktorija Plečkaitytė kalbėjo apie vienuolijos Steigėją palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį, pateikė esminius jo gyvenimo faktus ir atskleidė kai kuriuos esminius jo asmenybės bruožus, ypač aktualius ir šiandien. Susitikimas baigėsi skaitymais iš palaimintojo arkivysk. Jurgio Matulaičio užrašų – dienoraščio.

Šios vienuolijos amžiaus sukaktis neatsitiktinai buvo minima ir Kaišiadoryse. Pirmosios Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys atvyko į Kaišiadoris 1989 m. balandžio mėnesį (beveik prieš 15 metų), kai naujuoju Kaišiadorių vyskupu buvo paskirtas Jo Ekscelencija Juozapas Matulaitis; jis ir pakvietė šias vienuoles, su kuriomis artimai bendradarbiavo ir ankščiau, įsikurti Kaišiadoryse.

Pradžioje seserys talkininkavo vyskupijos kurijoje, ypač jai atgavus senąjį kurijos pastatą Kęstučio g. 44, statytą dar prieš karą; teko rūpintis jo priežiūra, tvarkingumu, lankytojų ir svečių priėmimu, pagelbėti vyskupui; tarp pirmųjų seserų, pradėjusių savo veiką Kaišiadoryse, dera paminėti ses. Prancišką, kuri ir šiandien gyvena ir darbuojasi Kaišiadoryse – šios vienuolijos misijoje. 1989 m. rudenį, pirmą kartą po ilgos prieverstinės pertraukos, leidus Bažnyčios žmonėms įžengti į mokyklas, seserys vienos pirmųjų pradėjo mokyti tikybos Kaišiadorių mokyklų pradinėse klasėse; nuo 1992-jų, keletą metų seserys taip pat dėstė tikybą ir vyresnėse klasėse, kartu aktyviai bendradarbiavo 1989 m. atsikūrusioje arkiv. T. Matulionio vardo Kaišiadorių ateitininkų kuopoje, kurį laiką jai vadovavo, taip pat globojo šios parapijos mergaičių adoratorių grupę, keletą metų vedė vaikų gyvojo rožinio grupelę.

Lietuvoje Bažnytinei vyresnybei pradėjus steigti įvairius katalikiškos veikos – pastoracinius centrus, seserys ir čia buvo vienos iš pirmųjų: pradėjo burti Kaišiadorių vyskupijos jaunimą, rengė išvykas į Taize, įvairius proginius renginius ir stovyklas – tai buvo dabartinio Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro užuomazga. Šiame darbe dera paminėti ses. Marytę Politikaitę, kuri jaunimo sielovadoje iš ties daug nuveikė tiek Kaišiadorių parapijoje, tiek vyskupijoje; šiuo metu ses. Marytė gyvena ir darbuojasi savo vienuolijos misijoje Marijampolėje.

Vargdienių seserų vienuolijos iniciatyva 1989 m. Lietuvoje įkūrus Caritas organizaciją, seserys gyvenančios Kaišiadoryse, taip pat buvo vienos aktyviausių šioje veikloje, pirmosios jungėsi į karitatyvinę veiklą, kurį laiką vadovavo Kaišiadorių vyskupijos Caritas organizacijai, padėjo įsikurti šios organizacijos skyriams Vyskupijos parapijose, rengė užsiėmimus, šventines programas, išvykas.

Nuo 1994 m. iki 1996 lapkričio seserys, savo vienuolijos namuose globojo kun. Česlovą Kavaliauską, anuomet gyvenusį Kaišiadoryse, gyvenimo pabaigoje buvusį prastos sveikatos, taip pat daugiau nei dvejus metus organizavo vasaros stovyklas Kaišiadorių rajono asocialių šeimų vaikams. Nuo 1995 m. iki šiol seserys darbuojasi vyskupijos Kurijoje ir jos pastoracinėse institucijose: sesuo Kristina visą šį laiką eina Kurijos sekretorės pareigas, tvarko Vyskupijos finansų dokumentus; kitos seserys, keisdamos viena kitą, darbuojasi vyskupijos Katechetikos centre, kaip antai ses. Viktorija – nuo 2000 m. vadovauja Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centrui; sesuo Ramutė kurį laiką vadovavo vyskupijos Caritas organizacijai, buvo šios organizacijos reikalų vedėja; šiuo metu ši vienuolė darbuojasi Pivašiūnų misijoje.

Nuo 2002 metų, seserų globojama, Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centro patalpose kiekvieną savaitę buriasi Kaišiadoriečių moterų maldos grupelė.

Nuo 2001 birželio 1d. Kaišiadorių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos skyrius buvo prijungtas prie Kauno pal. Jurgio Matulaičio skyriaus ir tapo misija; skyriaus vyresnioji ses. Kristina Venskauskaitė.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal