Naujienos

Pamaldos už mirusį Popiežių Joną Paulių II Kaišiadorių katedroje ir vyskupijoje (2005 04 11)

Pamaldos už mirusį Popiežių Joną Paulių II Kaišiadorių katedroje ir vyskupijoje vyko visą savaitę, kai tik buvo paskelbta apie Popiežiaus mirtį.

Kaišiadorių vyskupijos kunigai drauge su savo ganytoju vyskupu Juozapu Matulaičiu Kaišiadorių katedroje už mirusį Popiežių Joną Paulių II meldėsi balandžio 4 d. 15 val. Pamaldose dalyvavo 30 vyskupijos kunigų, nemažai Kaišiadorių parapijos tikinčiųjų, vietos savivaldybės vadovai ir tarnautojai. Pamokslo vietoje vyskupas perskaitė Lietuvos vyskupų laišką, paskelbtą Lietuvos tikintiesiems Popiežiaus mirties proga. Baigdamas laiško mintis, vyskupas pabrėžė didžiulį Popiežiaus indėlį nūdienos Bažnyčioje, primindamas gausų rašytinį palikimą, kaip testamentą mums, kurį derėtų iš naujo ir iš naujo atrasti ir studijuoti, kad įgyvendintume visus Popiežiaus nubrėžtus tikslus ir užduotis Bažnyčioje. Vyskupas taip pat ragino branginti ir puoselėti Popiežiaus atminimą, ypatingai jo paraginimus ir meilės pavyzdį, parodytą besilankant Lietuvoje, skatino dažniau kalbėti rožinio maldą, kurią ypatingai vertino Jonas Paulius II.

Mišiose buvo kalbamos Liturginės valandos, giedama malda „Viešpaties angelas“ už mirusį Popiežių.

Po Mišių vyskupas paragino kunigus vyskupijos bažnyčiose, o ypatingai katedroje, kiekvieną dieną iki Popiežiaus laidotuvių, kartu su parapijų tikinčiaisiais jungtis rožinio maldai; kvietė kalbėti antrąją Šventojo rožinio dalį - Šviesos slėpinius, kuriuos į rožinio maldą įvedė Popiežius Jonas Paulius II.

Kaišiadorių katedroje šv. Mišios už mirusį Popiežių taip pat buvo švenčiamos Popiežiaus laidotuvių išvakarėse, balandžio 7 d. 19 val. Šv. Mišias šventė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. Alg. Jurevičius, kurijos kancleris kun. A.G. Tamošiūnas, Kaišiadorių parapijos klebonas dek. R. Jurkevičius, kun. jub. M. Balnys, Kaišiadorių parapijos altaristas. Mišiose dalyvavo gausus būrys parapijiečių. Prieš šv. Mišias už mirusį Popiežių tikintieji kalbėjo rožinį – Šviesos slėpinius. Mišių pamokslą pasakė kun. Alg. Jurevičius. Pamokslininkas, priminęs tikintiesiems Šventojo Rašto tekstus, kalbančius apie šv. apašt. Petro primatą, pabrėžė didelę Popiežiaus Jono Pauliaus II išmintį vadovaujant Bažnyčiai; atkreipė dėmesį į pasikėsinimą į Popiežių, 1981m. šv. Petro aikštėje. Akivaizdu, sakė kun. Algirdas, kad anuomet blogio jėgos, siekusios nužudyti Katalikų Bažnyčios vadovą, kuris atkakliai priešinosi blogiui, o ypač „blogio imperijos“ (Taybų Sąjungos) užmačioms pasaulyje, taip pat siekė sukelti tarpreliginį karą. Juk Popiežiaus žudikas iš Turkijos, iš musulmoniško krašto, siekė nužudyti kitos religijos vadovą. Popiežiaus reakcija buvo kupina gėrio ir išminties. Jis atleido žudikui, nenarpliojo tikrųjų pasikėsinimo užmačių. Blogį pavertė gėriu ir pamoka visam pasauliui, sakė kun. Algirdas.

Popiežiaus laidotuvių dieną – balandžio 8-ją - palydint Didžiojo ganytojo palaikus į amžinojo poilsio vietą bei prisimenant jo pontifikato 26 metus, 26 minutes skambėjo Kaišiadorių katedros varpai.

Popiežiaus laidotuvėse Vatikane, kartu su kitais Lietuvos vyskupais, dalyvavo ir Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal