Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Caritas konferencija – rekolekcijos (2005 02 26)

Š. m. vasario 26 d. Kaišiadoryse (vyskupijos sielovados centre) vyko Kaišiadorių vyskupijos Caritas narių konferencija – rekolekcijos “Ateikite pas mane visi...”. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis katedroje, kurias šventė Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, kun. Rimvydas Jurkevičius, vyskupijos Caritas direktorius, ir kun. Gediminas Tamošiūnas, vyskupijos kurijos kancleris. Mišioms patarnavo Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai - Kaišiadorių vyskupijos seminaristai.

Didelis būrys karitiečių iš daugelio vyskupijos parapijų šioje Eucharistijoje meldėsi už Caritas organizaciją, jos globojamus žmones, žmonių tarpusavio meilę ir ramybę. Vyskupas šv. Mišių pamoksle nuoširdžiu žodžiu apie gailestingumą ir artimo meilę sustiprino karitiečių ryžtą pasiaukojančiai tarnauti žmogui. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracijai vadovavo klierikai, gražia malda, giesme ir tyla sujungę visus maldininkus Kristaus, pasilikusio Švč. Sakramente, garbinimui...

Sielovados centre konferencijos dalyviai klausėsi kun. Gedimino Tamošiūno, kalbėjusio tema “Eucharistija Bažnyčioje”. Nepaprastai įtaigiai ir giliai kunigas išdėstė Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos „Bažnyčia ir Eucharistija“ teiginius apie Eucharistiją - viso krikščioniško gyvenimo versmę ir viršūnę. Remdamasis Bažnyčios skelbiamomis tiesomis ir savo asmenine patirtimi, kunigas kvietė visus šiais – Eucharistijos metais - iš naujo permąstyti ir atnaujinti asmeninį ryšį su Jėzumi Švenčiausiajame Sakramente, savo pavyzdžiu kviesti visus, su kuriais bendraujame - šeimą, pažįstamus, globojamuosius – atrasti artimą ir nuoširdžią bendrystę su Jėzumi, ypač per adoraciją, dalyvavimą Mišiose...

Renginio refleksijoje karitiečiai labai šiltai atsiliepė apie bendroje maldoje patirtus išgyvenimus, naujas įžvalgas ir paskatinimus. Visa tai jie parsiveš į savo parapijų bendruomenes, kad pasidalytų su visais savo aplinkos žmonėmis.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas centras

« atgal