Naujienos

Ligonių diena Kaišiadoryse (2005 02 11)

Š.m. vasario 11 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija, atsiliepdama į Visuotinės Katalikų Bažnyčios raginimą, meldėsi už ir su ligoniais. Palaimos, stiprybės, sveikatos – šie ir panašūs žodžiai, įpinti į nuoširdžias maldas, suskambo šv. Mišiose Kaišiadorių Katedroje, taip pat Kaišiadorių ligoninės koplyčioje. Ligoninės koplyčioje šv. Mišias už sergančiuosius ir medicinos darbuotojus šventė Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis ir Kaišiadorių parapijos klebonas ir dekanas Rimvydas Jurkevičius.

Kaišiadorių vyskupas pamokslo metu paragino ligonius, ypač ligoje ir gyvenimo varguose, kreipti savo akis ir širdis į ant Kryžiaus kenčiantį Viešpatį ir aukotis drauge su Juo už artimųjų ir visos žmonijos išganymą. Medicinos darbuotojams vyskupas tėviškai dėkojo už jų rūpinimąsi ligoniais ir prašė visada išlikti ištikimiems savajai tarnystei – tarnauti kiekvienam sergančiajam su atsidėjimu ir meile, nes jei patarnaujame vienam iš mažiausiųjų mūsų brolių, kaip moko mus Viešpats, patarnaujame pačiam Viešpačiui (plg. Mt 25, 40). Visus susirinkusiuosius vyskupas ragino glaustis prie dangiškosios mūsų Motinos Marijos – ji, lydėjusi savąjį Sūnų Golgotos keliu, savo užtarimu gali palydėti visus mums sunkumo valandose.

Kreipdamasis į susirinkusius, Kaišiadorių parapijos klebonas Rimvydas Jurkevičius ragino juos išlikti ištikimiems mūsų Viešpačiui - Dievui, kurio galybė tampa tobula silpnume, kurio malonė silpnuosius padaro galingus (plg. 2 Kor 12,8-10).

Už artimo meilės darbus – mūsų tikėjimo išraišką – teatlygina Aukščiausias Kaišiadorių parapijos jauniesiems karitiečiams, kurie nešini lauknešėliais lankė Kaišiadorių slaugos ligoninėje besigydančius žmones ir Carito moterims, lankiusioms ligonius namuose. Jų maldos ir drąsinantys paguodos žodžiai, sustiprinę ligonius, teuždega ir mūsų širdis artimo meilei, vedančiai į amžinąsias Velykas.

Kaišiadorių parapijos diakonas Kęstutis Dvareckas

« atgal