Naujienos

Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2005 02 01)

Š.m. vasario 1 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Kaišiadoryse) vyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai. Pirmoji užsiėmimų programos dalis šį kartą buvo skirta įvedimo sakramentų, ypač Eucharistijos, temai, antroji – Atgailai ir Eucharistijai.

Užsiėmimus malda prašant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju pradėjo ir jų temą bei prelegentus pristatė Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis.

Prieš pagrindinius pranešimus, Vyskupo pavedimu, ses. teol. mgr. Viktorija Plečkaitytė, MVS, Kaišiadorių vyskupijos KC vadovė, pristatė vyskupijos kunigams 2004-12-17 Vietos vyskupo patvirtintą 'Kanoninio siuntimo dėstyti tikybą išdavimo ir pratęsimo tvarką Kaišiadorių vyskupijoje'. Ses. Viktorija atkreipė dėmesį į tai, jog nuo šiol, remiantis minėtu dokumentu, pastoviai dirbantiems, turintiems pakankamą išsilavinimą ir besirūpinantiems kvalifikacijos kėlimu tikybos mokytojams kanoninis siuntimas galės būti išduodamas 3 metams bei priminė klebono rekomendacijos svarbą kanoninio siuntimo išdavimo procese. Ses. Viktorija taip pat pristatė anoniminės paklausos apie rengimą Sutaikymo, Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams parapijose, kurią klebonai pildė 2004-10-26 vykusių pastoracinio formavimo užsiėmimų metu, rezultatus. Apibendrindama anketų duomenis, s. Viktorija atkreipė kunigų dėmesį, jog didžiausios problemos rengiant vaikus ir jaunimą sakramentams – metodo ir programų trūkumas bei pastebėjo, jog ateityje būtina ištikimiau laikytis rengimo Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams tvarkos, numatytos Kaišiadorių vyskupo 2003-09-19 instrukcijoje, rimtai, kūrybingai ir atsakingai taikant vyskupijos Katechetikos centro pristatytas ar savo pačių sukurtas programas. Taip pat būtina susisteminti rengimo Sutvirtinimo sakramentui metodiką.

Pirmąjį užsiėmimų pranešimą skaičiusi , Lille katalikiškojo universiteto absolventė, Religijos mokslų mgr. Zita Tručionienė pristatė kunigams vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programą “Noriu gyventi pas Tave”, parengtą Panevėžio vyskupijos katechetikos centro. Prelegentė kalbėjo apie būtiną ryšį ir tęstinumą tarp formavimo, kurį vaikai gauna tikybos pamokose 1 ir 2 klasėje bei rengimo sakramentams, pristatė pagrindinius teologinius ir katechetinius šios programos principus, konkrečią darbo su programa metodiką, vaizdines priemones ir atsakė į kunigų pateiktus klausimus. J. E. vyskupo rūpesčiu visiems kunigams buvo padovanoti šios programos metodinės medžiagos komplektai: programa, katecheto (arba auklėtojo) knyga ir vaiko pratybų knygelė. Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras moksleivių pavasario atostogų metu numato organizuoti seminarą, kurio metu katechetai būtų supažindinti ir mokomi dirbti su šia programa ir jos metodine medžiaga.

Antrojoje užsiėmimų dalyje kalbėjo tėvas Elijas Leyds (Vilniaus Šv. Jono teologo vienuolynas) tema “Atgaila ir Eucharistija”. Pašnekesyje garbus prelegentas aptarė ryšį tarp šių dviejų sakramentų, pabrėžė jų svarbą kasdieniame krikščionio – kataliko gyvenime, paragino kunigus šių sakramentų, o ypač Atgailos, svarbą pabrėžti bendruomenių tikintiesiems Velykų išvakarėse, t.y. gavėnios laikotarpyje. Prelegentas taip pat aptarė pasitaikančias pastoracines negeroves ir trūkumus rengiantis minėtiems sakramentams, juos priimant bei administruojant, papasakojo apie liūdną Bažnyčios padėtį savo tėvynėje Olandijoje; taip pat pateikė gausių teologinių - pastoracinių nuorodų šių sakramentų tema, svarbių kunigo praktikoje. Anot prelegento, Atgailos sakramentas skirtas ne vien tam, kad išpažindami sunkias nuodėmes išsigelbėtume nuo pragaro bausmės, bet kad per dažną išpažintį Dievas mus augintų ir duotų šviesos dvasiniam gyvenimui...“

Užsiėmimų pabaigoje vyskupo generalvikaras pristatė einamuosius kurijos pranešimus kunigams. Kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai, kaip įprasta, baigėsi pietumis kartu su vyskupu vyskupijos kurijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal