Naujienos

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS KALĖDŲ PROGA (2004 m.)

Brangūs Kaišiadorių vyskupijos tikintieji, nuoširdžiai sveikinu Jus šv. Kalėdų proga.

Kalėdų prasmė

Tai, kas atsitiko prieš du tūkstančius metų Betliejuje, džiugina mus šiandien, nes Dievas tapo žmogumi, mūsų Broliu ir Gelbėtoju. Kuomet įvairiausių negandų varginamas žmogus pakelia savo žvilgsnį į Dievą, pamato, jog pagalba ateina iš aukštybių. Tamsiausią ir ilgiausią metų naktį mums užgimė Gelbėtojas, nešantis į mūsų gyvenimą šviesą bei šilumą. Tiesa, ne visiems patinka gyventi šviesoje, nes šviesa parodo visą purvą, kurį reikia iškuopti, išvalyti. Daugelis gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų. Bet “argi žiburys atnešamas pakišti po indu ar po lova? Argi ne įstatyti į žibintuvą?! Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn” (Mk 4, 21–22). Gyvenkime su Dievu, gyvenkime šviesoje, apšvieskime ir kitus dieviška šviesa.

Eucharistijos metai

Brangieji,

Kristaus gimimas Betliejaus miestelyje turi savo prasmę. Žodis “Betliejus” hebrajiškai reiškia “Duonos namai”. Kristus, gimęs Betliejuje, yra gyvoji duona, nužengusi iš dangaus (plg. Jn 6, 51). Popiežius Jonas Paulius II paskelbė šiuos metus Eucharistijos metais. Lietuvoje šie metai pradėti švęsti pirmąjį Advento sekmadienį. Kokį postūmį tai suteiks mūsų dvasiniam gyvenimui ir kaip praturtins mus? Mūsų Viešpats Jėzus Kristus atidavė dėl mūsų pats save, gimdamas bejėgiu kūdikiu, leisdamas save prikalti prie kryžiaus... Kaip brangiausią savo dovaną Jis paliko mums Švenčiausiąjį Sakramentą – tikrą savo Kūną ir Kraują. Nepaniekinkime šios dovanos – stenkimės dažniau bendrauti su Jėzumi Eucharistijoje dalyvaudami sekmadienio šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijose, dažnai priimdami šv. Komuniją, praktikuodami kitas Bažnyčios rekomenduojamas pamaldumo formas (rožinį, Kryžiaus kelią). Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į krikščionišką sekmadienio šventimą, kurio centras tebūna Eucharistija, statydinanti Bažnyčią ir kurianti gyvą krikščionių bendruomenę. Neapleiskite krikščioniško sekmadienio šventimo, ši diena tebūna mūsų gyvenime pagrindinė visos mūsų veiklos, planų ir dienotvarkių ašis.

Atgaivinti parapijų bendruomenes

Sovietmečio laikotarpiu mūsų parapijų veikla buvo labai ribojama, tačiau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsivėrė plačios galimybės įvairiapusei veiklai. Bažnyčia kviečia Jus įsitraukti į parapijos bendruomenės atnaujinimą. Labai svarbu kiekvienai parapijai sudaryti veiklią pastoracinę tarybą, kuri padėtų organizuoti parapijos veiklą, liturginį gyvenimą. Eucharistijos metų šventimas duos gausių vaisių, jei naujais nariais pasipildys procesijos dalyvių, patarnautojų, choro, Gyvojo rožinio, Caritas ir kitų katalikiškų sambūrių bei organizacijų gretos.

Kad šitai būtų įmanoma, atkreipiu dėmesį į katechezę ir prašau, kad ši Bažnyčios pastoracijos sritis ypač būtų gyva ir veiksminga parapijose, kaip antai parapinės katechezės programų vykdymas, vaikų ir jaunimo dalyvavimas tikybos pamokose... Kas iš mūsų sakytų, jog šito nereikia, turėtų paklausti savęs, ar nuoširdžiai pasistengė suprasti, ko iš tiesų šiandien moko Bažnyčia.

Pabaiga

Neuždarykime Dievo Betliejaus tvartelyje, kvieskime jį į savo šeimas, parapijų bendruomenes, bendraukime su Juo Eucharistijoje. Atėjęs Viešpats negali būti mūsų “įnamiu”, jis nori formuoti ir vesti mus per gyvenimą. Juk iš “Jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės” (Jn 1, 16). Bažnyčios mokytojas Grigalius Nysietis IV amžiuje nagrinėjo Dievo tapimo žmogumi priežastį, kurią jis taip aprašė: “Reikėjo mūsų sergančiai prigimčiai gydytojo, o parpuolusiam žmogui to, kuris jį prikeltų. Reikalingas buvo gyvenimo davėjas gyvenimą praradusiam. Reikėjo, kad kas nors į gerą vestų tą, kurio ryšys su geru buvo nutrūkęs”. Mylimieji, atraskime Betliejaus kūdikyje įsikūnijusį ir su mumis bendrauti norintį Dievą ir kvieskime kitus brolius ir seseris į pilną krikščionišką gyvenimą. Per amžius šviečianti skaisti Betliejaus žvaigždelė tenušviečia Jūsų gyvenimo kelius.

Džiugių ir Dievo malonėmis gausių šv. Kalėdų bei Naujųjų 2005 -ųjų metų!

Vyskupas Juozapas MATULAITIS

« atgal