Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija (2004 12 11)

Šių metų gruodžio 11 dieną Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Kaišiadoryse) vyko vyskupijos Caritas metinė konferencija, kurioje dalyvavo visų Kaišiadorių vyskupijos dekanatų Caritas nariai. Renginys prasidėjo Katedroje šv. Mišiomis, kur konferencijos dalyviai meldėsi už savo globojamus žmones, organizacijos savanorius, vadovus ir šelpėjus – visus, kurie gera valia padeda palaikyti tarp žmonių krikščionišką bičiulystę ir meilę. Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis pamokslo metu nuoširdžiu žodžiu sustiprino savanorių pasiryžimą tęsti gražius darbus artimo meilės tarnystėje.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Caritas direktorius kunigas Robertas Grigas ir reikalų vedėja Janina Kukauskienė. Pranešimą apie 2004 metų Kaišiadorių vyskupijos Caritas veiklą padarė reikalų vedėja Birutė Grižienė.

Pranešimo pradžioje B. Grižienė pateikė trumpą esamos padėties vyskupijoje apžvalgą. Ji sakė, jog šiuo metu Kaišiadorių vyskupijoje Caritas skyriai veikia 45-se parapijose. Jie labai įvairūs savo narių skaičiumi: nuo 3 iki 28 savanorių. Iš viso Caritas veikloje triūsia apie 400 įvairaus amžiaus savanorių. Dekanatų Caritas veiklą koordinuoja septynios dekanatų koordinatorės.

Reikalų vedėja teigė, jog 2004-ųjų metų veiklą Kaišiadorių vyskupijos Caritas stengėsi grįsti nuostatomis, padiktuotomis kasdien besikeičiančios gyvenimo tikrovės ir uždavinių, kuriuos kelia visos Lietuvos Caritas. Tęsdama pranešimą, prelegentė atkreipė dėmesį, jog pastarieji mūsų valstybės gyvenimo pokyčiai, be daugybės teigiamų dalykų, atnešė ir tam tikro negatyvo į mūsų visuomenę: padidėjo priklausomybę turinčiųjų skaičius, išsiderino tradicinis požiūris į šeimą, išaugo beglobių vaikų skaičius, neadekvačiai ekonominiam augimui kyla aprūpinimas senatvėje ir t.t., todėl kinta ir Caritas, kaip organizacijos, įkūnijančios veiklios meilės principus, uždaviniai. Prelegentė priminė, jog per šiuos metus Lietuvos Caritas svarstė ir sudarė strateginį veiklos planą trejiems metams, atsakingai pasvėrė savo įsipareigojimus visuomenei ir Bažnyčiai bei galimybes juos vykdyti.

Šiame plane dėmesys ypač kreipiamas prevencijai - skurdo, vargo, priklausomybės ir kitų gyvenimo negandų priežasčių ieškojimą ir jų šalinimą. Prelegentė ypač pabrėžė, jog pagalba varguoliui turi tris pakopas: 1 - pamaitinti, aprengti, išprausti, aptvarstyti (patenkinti esminius poreikius); 2 - grąžinti viltį (padėti patikėti, kad pats gali patenkinti savo esminius poreikius); 3 - padėti atsistoti (konkrečiai pakeisti savo gyvenimą) ir ragino konferencijos dalyvius nenusivilti, jei dažnai šią trečiąją pakopą pasiekti atrodo bemaž neįmanoma. “Į karitatyvinę veiklą”, - teigė prelegentė, - “turime žiūrėti kaip į procesą, turime mokėti išlaukti. Net ir tobuliausios priemonės ar programos neužtikrina pakilimo per savaitę, mėnesį ar metus. Svarbiausia, kad tas viltingas procesas vyktų: kad krikščioniška meilė nuolat šauktų mus geriems darbams, o tų darbų šilumą jaustų šąlantys broliai”.

Antrojoje pranešimo dalyje reikalų vedėja pristatė per praeitus metus plėtotas veiklos kryptis siekiant įgyvendinti anksčiau minėtus tikslus. Kaip pirmąją ir pagrindinę veiklos kryptį prelegentė įvardijo savanorių grupių atnaujinimą, naujų narių, ypač jaunimo ir vaikų, galinčių talkinti karitiečiams įvairių akcijų ir renginių metų, suradimą. Taip pat pranešė, jog 2004 metų pradžioje buvo pertvarkytas vyskupijos Caritas administravimas – įvesta dekanato koordinatorės tarnystė ir suformuota vyskupijos Caritas taryba; trečius metus iš eilės vykdoma “Pumpurėlių” programa, skirta vaikų įtraukimui į karitatyvinę veiklą, keliose parapijose susibūrė jaunųjų karitiečių grupelės.

Pranešimo pabaigoje p. B. Grižienė pristatė du vyskupijos Caritas šiuo metu vykdomus projektus. Projektas “Vaiko orumo išsaugojimas”, šiuo metu vykdomas Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Nemajūnų parapijose, skirtas šeimoms ir vienišoms motinos, auginančius vaikus, suteikti būtiną materialinę paramą, padėti atgauti pasitikėjimą ir viltį, mėginti keisti gyvenimą. Antrasis projektas – “Kalinių globa ir reintegracija” – remiamas Nyderlandų fondo „Communicantes“, skirtas teikti konsultacijas buvusiems kaliniams ir jų šeimos nariams, informuoti apie esamą situaciją darbo rinkoje, padėti sutvarkyti dokumentus, mokyti socialinių įgūdžių, įgalinti pasinaudoti kitais aplinkoje esančiais pagalbos šaltiniais. Šiuo metu šio projekto teikiama parama naudojasi 52 buvę kaliniai.

Apibendrinant Caritas konferenciją, buvo aptarti ir priimti veiklos uždaviniai 2005-siems metams.

Pertraukų metu konferencijos dalyviai nuoširdžiai bendravo ir dalijosi darbo patirtimi, džiaugsmais ir rūpesčiais prie pačių atsivežtomis gardybėmis padengto agapės stalo.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas

« atgal