Naujienos

Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2004 12 14)

Gruodžio 14 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Kaišiadoryse) vyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai.

Šiame susibūrime kalbėjęs garbingas prelegentas Jo Ekscelencija vyskupas Jonas IVANAUSKAS, Kauno arkivyskupo pagalbininkas, pasidalino mintimis apie Eucharistinių metų šventimo Lietuvoje pagrindines gaires. Vyskupas Jonas Ivanauskas, kaip žinoma, vadovauja komisijai, kuri parengė detalius Eucharistijos metų renginių planus, numatė leidinius Eucharistiniams metams paminėti.

Pašnekesio pradžioje prelegentas minėjo, jog Eucharistinių metų šventimo Lietuvoje gairės (BŽ 2004 Nr. 22) parengtos vadovaujantis Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos parengtų gairių pagrindu. Kalbėdamas toliau, vyskupas atkreipė kunigų dėmesį, jog bet kokios gairės be konkrečių darbų negali atnešti norimų rezultatų bei pakvietė kunigus būti aktyviais Eucharistijos metų programos dalyviais. Kaip minėjo vyskupas, svarstant Eucharistinių metų šventimo Lietuvoje gaires, buvo įvairių minčių: tarp jų – rengti nacionalinį Eucharistinį kongresą šiems metams paminėti, tačiau šios minties buvo atsisakyta, kadangi neseniai toks kongresas vyko Lietuvoje; taigi, šių gairių objektu buvo pasirinkta ne masinis renginys ar renginiai, bet Eucharistijos svarba parapijų bendruomenių gyvenime, asmeniniame tikinčiojo gyvenime. Kalbėdamas apie atskiras šių gairių dalis, vyskupas pabrėžė, kad didžiausiais dėmesys turi būti skiriamas Eucharistijos šventimui, taip pat Eucharistijos šventimo vietai. Atkreipė dėmesį, ant kokių altorių švenčiamos Mišios, ar deramai sutvarkytos presbiterijos, sakyklos, galiausiai, ar ta aplinka, kurioje švenčiama Eucharistija – švari ir tvarkinga.

Vyskupas taip pat atkreipė kunigų dėmesį į tai, kaip švenčiame Mišias. Kaip ragina Popiežius Jonas Paulius II savo apaštaliniame laiške „Mane Nobiscum Domine“ (Nr. 18), šiais Eucharistijos metais dera dar kartą ir nuodugniai perskaityti Romos mišiolo bendrąjį įvadą, bei pridūrė, jog ypač Eucharistijos liturgijoje derėtų vengti savivalės: skubėjimo, nepunktualumo, nederančių ar nereikalingų įterpimų ar paaiškinimų, bei ypač svarbu siekti, kad tikintieji dalyvautų šv. Mišiose sąmoningai, aktyviai ir maldingai - kartu giedotų, atsakinėtų į kreipinius, atliktų kitas jiems skirtas užduotis Mišiose, tačiau pabrėžė, kad liturgijoje nederėtų dalyvauti nepasirengusiems, kaip vis dar neretai pasitaiko. Ta pačia proga vyskupas paminėjo, jog artimiausiu metu ruošiamasi išleisti liturginį giesmyną, pritaikytą Mišioms, su numeruotomis giesmėmis.

Kalbėdamas apie pamokslus šv. Mišiose, vyskupas minėjo, jog ypač Eucharistijos metų laikotarpyje kunigams derėtų sakyti katechetinio pobūdžio pamokslus. Šie pamokslai turėtų derėti su liturginiais metų laikotarpiais (adventu, gavėnia), todėl labai svarbu iš anksto planuoti pamokslų temas. Taip pat paragino kreipti didesnį dėmesį į pamokslų kokybę, skirti daugiau dėmesio ir laiko jų paruošimui, taip pat nevengti pristatyti žmonėms Bažnyčios požiūrį aktualiais šiandienos klausimais, raginti tikinčiuosius dažniau naudotis Atgailos ir Eucharistijos sakramentais.

Prelegentas taip pat kalbėjo apie Švč. Sakramento adoraciją ir minėjo, jog, kur galima, šiais metais derėtų įrengti bažnyčiose švč. Sakramento koplyčią ar bent ilgesnį laiką palikti bažnyčią atvirą tikintiesiems; dažniau rengti adoracijas, ypač prieš didžiąsias liturgines ar parapijos šventes. Vyskupas atkreipė dėmesį, jog kviečiant žmones dalyvauti šv. Mišiose sekmadienį, taip pat adoracijai derėtų pasinaudoti parapijiečių lankymo praktika, kitais būdais, kur betarpiškai galima pasikalbėti su žmonėmis šia ar kitomis pastoracijos temomis.

Pašnekesio pabaigoje vyskupas atsakė į kunigų klausimus. Atsakant į klausimą dėl sakramentų teikimo nepasiruošusiems, vyskupas pabrėžė, jog šiems asmenims sakramentai negali būti teikiami; kunigai, kurie taip elgiasi, neturėtų dirbti pastoracijoje. Atsakant į klausimą dėl sąlygų sudarymo švęsti sekmadienį Lietuvoje, kaip antai, sekmadienis visiems turėtų būti nedarbo diena, taip pat ir prekybos centrų darbuotojams, vyskupas sakė, jog šią problemą išspręsti sunku, kadangi Lietuvoje labai silpna pilietinė visuomenė; jei vyskupai ir kreiptųsi su tokiu prašymu į valdžią, sunku tikėtis visuomenės palaikymo, taigi ir teigiamo sprendimo...

Užsiėmimų pabaigoje kurijos kancleris pristatė kunigams „Kaišiadorių vyskupo liturgines ir pastoracines nuorodas“ (parengtas remiantis Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinio laiško „Mane Nobiscum Domine“ mintimis), kuriose atkreiptas dėmesys į tas liturgijos ir pastoracijos sritis, kurias ypatingai derėtų peržiūrėti ir patobulinti Kaišiadorių vyskupijoje. Pristatyti kiti kurijos pranešimai kunigams.

Kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai, kaip įprasta, baigėsi pietumis kartu su vyskupais kurijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal