Naujienos

Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos Kaišiadoryse (2004 11 06-07)

Š.m. lapkričio 6-7 d.d. Kaišiadorių dekano kunigo Rimvydo Jurkevičiaus pakviesti į Kaišiadoris susirinko beveik šimtas jaunuolių iš Kaišiadorių dekanato parapijų. Susibūrimo tikslas – Kaišiadorių dekanato Jaunimo dienos, kurių tema „Būdamas silpnas esu galingas“ (2 Kor 10,9). Renginio programa prasidėjo Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre, kvietimu pažvelgti į save, į savo jaunus, dar tik prasidedančius gyvenimus ir atpažinti juose Aukščiausiojo veikimą. Brolis Pijus (OP) mokymu tema „Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume“ (2 Kor 12, 9) drąsino jaunimą kitaip pažvelgti į savojo silpnumo apraiškas, kvietė pasitikėti Dievo veikimu Jį mylinčiose širdyse, Jo mylimų žmonių gyvenime. Renginio kulminacija – naktinė Švč. Sakramento adoracija Kaišiadorių katedroje. "Būtina praleisti daug laiko adoruojant priešais Švenčiausiąjį Sakramentą; tai patirtis, kurią aš pats išgyvenu kasdien, semdamasis iš jos stiprybės, paguodos ir paramos”, - ragina Popiežius Jonas Paulius II enciklijoje “Ecclessia de Eucharistija”. Pažymint Eucharistijos metų pradžią (š.m. spalio 17-ąją, Katalikų Bažnyčioje pradėti švęsti Eucharistijos metai; apie tai popiežius Jonas Paulius II paskelbė dar šį birželį per Devintines – Kristaus Kūno ir Kraujo liturginę iškilmę), jaunimo dienų organizatoriai pakvietė susirinkusius atsiliepti į šį padrąsinimą ir kvietimą. Daugeliui dalyvavusių adoracijos, ypač trunkančios visą naktį, patirtis buvo nauja. Tačiau nusivylusių tikrai nebuvo. Po dienos apmąstymų apie žmogiškąjį silpnumą, Aukščiausiojo akivaizdoje, išgyvendami Jo prisilietimą per maldą ir šalia esančius seses ir brolius jaunuoliai sėmėsi stiprybės skleisti Dievo dovanų džiugesį visiems ir visur... Per visą naktį (nuo 8 val. vakaro iki 8 val. ryto) netilo giesmė, maldos žodžiai, akyse neblėso ramaus džiaugsmo spindesys. Sekmadienio rytą, 8 val. Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis karu su generalvikaru kun. dr. Alg. Jurevičiumi, Kaišiadorių dekanato dekanu kun. R. Jurkevičiumi ir kitais kunigais šventė Mišias, pasakė jaunimui svarų žodį, pakviesdamas juos būti gyvais Viešpaties valios liudytojais tarp bendraamžių, savo parapijose, atkreipė dėmesį į dažniausiai pasitaikančias nūdienos jaunimo moralės problemas... Po šv. Mišių Kaišiadorių dekanas visus pakvietė pusryčių ir, dėkodamas jaunimui už entuziazmą, kvietė išlikti Viešpaties artumoje, ragino naktinės adoracijos metu patirtą ramybę nešti į savo šeimas, draugų būrį, parapijas...

Nežinia, ar ilgos valandos, praleistos prieš Švč. Sakramentą sušildė širdis, ar tiesiog tokia buvo visa renginio nuotaika, kad, atėjus laikui atsisveikinti, tiesiog norėjosi dėkoti. Dėkoti Dievui, visokių malonių davėjui, ir Jo žmonėms… Ir buvo daugybė padėkų – viešai išsakytų ir tyliai pašnibždėtų: Jo ekscelencijai Kaišiadorių vyskupui Juozapui Matulaičiui, palaiminusiam šio renginio sumanytojus ir nuoširdžiai lydėjusį ir pasiruošimą, ir visą buvimą drauge maldomis; Kaišiadorių dekanato dekanui kunigui Rimvydui Jurkevičiui, šių dienų sumanytojui ir pagrindiniam iniciatoriui; Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos pastoracijos darbuotojai Jolantai Pupalaigytei, renginio organizatorei ir vedėjai; dominikoniškojo šlovinimo grupelei iš Vilniaus, padrąsinusiai maldoje; Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centrui, o ypač jos vadovei, gelbėjusiai nuoširdžiais patarimus; katedros jaunimo chorui ir jo vadovei Laimai, sukūrusiems jaunimo dienų himną ir džiuginusiems nuostabiomis giesmėmis; UAB „Piregulė“ ir jos vadovui Jonui Balniui, padovanojusiems jaunimo dienų kryžių. Ir ne tik dalyviai minėjo renginio globėjus ir organizatorius, bet ir visi, prisidėjusiems, kad šis susitikimas Viešpaties vardu įvyktų, atsisveikinimo šurmulyje tyliu rankos paspaudimu ar šypsena sakė patį gražiausią “ačiū” vienas kitam už gydantį buvimą šalia pačiais sunkiausiais ir pačiais smagiausiais momentais.

Kaišiadorių parapijos diakonas Kęstutis Dvareckas

« atgal