Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų pastoracinio formavimo diena spalio mėnesį (2003 10 29)

Š.m. spalio 29 d. Kaišiadoryse vyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai. Užsiėmimus malda pradėjo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, po to pristatė šio susibūrimo temą „Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas: principai ir gairės“ ir paskaitininką kan. t. dr. Algimantą Kajacką, Katalikų teologijos fakulteto VD universitete docentą. Prelegentas per dvi valandas išsamiai pristatė šį 2001 m. Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos dokumentą, kurį šiais metais lietuvių kalba paskelbė biuletenis „Bažnyčios žinios“ (Nr. 11–15). Paskaitos pabaigoje prelegentas atsakė į kunigų klausimus bei apibendrindamas paminėjo, jog liaudiškojo pamaldumo ugdymo svarba mūsų krašto Bažnyčioje akivaizdi, ypač pastaruoju metu, kai stengiamasi imituoti naujoves, pasisavintas iš kitų kraštų, tuo tarpu apleidžiant religines praktikas ir vertybės, kurios stiprino mūsų krašto krikščionis eilę dešimtmečių ar net šimtmečių.

Antroje užsiėmimų dalyje kalbėjo vyskupas, taip pat vyskupo pavedimu Kaišiadorių vyskupijos centrų vadovai.

Pradžioje vyskupas pasidalino mintimis iš Vyskupų konferencijos posėdžio vykusio š.m. spalio 27–28 d.d. Vilniuje, paminėdamas, jog Vyskupai aptarė pastarojo meto Lietuvos spaudos publikacijas ir išreiškė solidarumą neteisingai apkaltintam Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, taip pat, išsakė savo rūpestį dėl įvairių trūkumų, kuriuos galima pastebėti šiandienos Bažnyčios Lietuvoje gyvenime, ypač pastaruoju metu sukėlusių tikinčiųjų nerimą ir papiktinimą, kaip antai dėl kai kurių kunigų elgesio ir tarnybos; šia proga vyskupas kunigams priminė būtinybę pakartotinai perskaityti 1995 m. Dvasininkų kongregacijos išleistą dokumentą „Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadovas“, 1995 metais pristatytą Lietuvos kunigams.

Vyskupas taip pat minėjo kunigams, jog artimoje ateityje siekiant sudaryti palankesnes sąlygas katalikiškos žiniasklaidos sklaidai Lietuvos vyskupai ragins kunigus padėti platinti „Katalikų pasaulio“ mėnraštį bei kitus katalikiškus leidinius parapijose.

Vyskupas kalbėjo apie šiais metais lapkričio – gruodžio mėnesiais planuojamą vyskupijos parapijų vizitaciją; minėjo, jog šiais metais planuojama vizituoti po vieną dekanato parapiją, iš viso 7 parapijas; į parapijų vizitacijas taip pat bus pakviesti vietos dekanatų dekanai; apie vizitacijas klebonams bus pranešta prieš savaitę raštu; vizitacijos vyks laikantis „Parapijos vizitacijos anketos ir instrukcijos“, kuri kunigams buvo pristatyta 2002 m. gegužės mėnesį, nuorodų.

Ta pačia proga, vyskupas priminė dekanams pareigą kartą per metus vizituoti dekanato parapijas ir pateikti vietos vyskupui ataskaitą, taip pat surengti dekanato konferenciją, kaip numatyta š.m. birželio 2 dienos Vyskupo pranešime dekanams. Pasinaudodamas proga, vyskupas padėkojo Alytaus dekanato dekanui už jau atliktą vizitaciją ir pateiktą ataskaitą.

Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. A.G.Tamošiūnas, vyskupo pavedimu, pristatė Kaišiadorių vyskupijos kurijos parengtą ir vyskupo patvirtintą „Instrukciją dėl vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams“, kuri š.m. rugsėjo 23 d. buvo išplatinta Kaišiadorių vyskupijos kunigams kartu su Vyskupo laišku vyskupijos tikintiesiems dėl vaikų rengimo pirm. Komunijai bei „Sutaikinimo sakramento šventimo liturgiją vaikams su individualia išpažintimi ir išrišimu“, vyskupo leistą naudoti Kaišiadorių vyskupijoje.

Kun. A.G.Tamošiūnas taip pat pranešė, jog nuo š.m. lapkričio pradės veikti nauja Kaišiadorių vyskupijos interneto svetainė, kurią baigia rengti Katalikų interneto tarnyba Kaune; minėjo, jog rašytinę medžiagą parengė ir nuotraukas svetainei pateikė Kaišiadorių vyskupijos kurija; interneto svetainėje bus galima rasti glaustą informaciją apie vyskupiją, kaip antai parapijų adresus ir telefonus, kunigų adresus bei telefonus; svetainėje, skyrelyje Naujienos, bus skelbiama naujausia informacija apie įvykius vyskupijoje, todėl maloniai prašė kunigus apie norimus paskelbti interneto svetainėje parapijos renginius pranešti iš anksto Kaišiadorių vyskupijos kurijai; svetainės adresas: Kaisiadorys.lcn.lt

Katechetikos centro vadovė ses. Viktorija Plečkaitytė kunigams pristatė Katalikų evangelizacijos centro vykdomą programą ‘Alfa’, į kurią šiais ir kitais metais Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras kviečia Kaišiadorių vyskupijos parapijų narius, norinčius geriau pažinti krikščionybę ir gilintis į tikėjimo tiesas, pasiryžusius aktyviai darbuotis parapijos veikloje. Programos Alfa užsiėmimai vyks Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre š.m. lapkričio 29 d. ir gruodžio 20 d. bei kitų metų sausio 17 d., vasario 21–22 d.d., kovo 20 d., balandžio 24 d. ir gegužės 22 d.

Šeimos centro reikalų vedėja Judita Bernatonienė pranešė kunigams apie vykusią šių metų spalio mėnesio pradžioje Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro ir jo padalinių darbuotojų konferenciją Birštone, ten aptartus darbo planus ir perspektyvas bei apie planuojamą šiais metais lapkričio mėnesį seminarą Birštone vyskupijos šeimos centro darbuotojams ir savanoriams.

Vyskupijos Caritas reikalų vedėja Birutė Grižienė pranešė vyskupijos kunigams apie š.m. lapkričio 8 d. vyskupijos sielovados centre vyksiančią Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinę konferenciją „Nebijok, aš tau padėsiu“ bei pakvietė joje dalyvauti; taip pat minėjo, jog šiemet, kaip ir pareitais metais, gruodžio mėnesį planuojama „Gerumo akcija“ vyskupijos parapijose ir maloniai prašė kunigus paremti šį renginį.

Kun. A.G.Tamošiūnas, vyskupui pavedus, papasakojo apie š.m. spalio 20 d. apsilankymą pas kun. S.Stirną, apie kurį buvo rašyta „Lietuvos rytas“ dienraštyje; kun. A.G.Tamošiūnas minėjo, jog šio apsilankymo tikslas buvo perduoti kunigui Sauliui Stirnai Kaišiadorių vyskupijos skirtą vienkartinę 1000 lt. pašalpą pragyvenimui; ši pašalpa buvo įteikta remiantis kan. 1350/1, kur teigiama, jog atleidus kunigą iš pareigų, pavyzdžiui, dėl nusižengimo ar ligos, vyskupija įsipareigoja skirti pašalpą pragyvenimui; kun. Tamošiūnas minėjo, jog priešingai nei skelbė „Lietuvos rytas“ dienraštis, dirbti pastoracijoje kun. S.Stirnai pokalbio metu nebuvo siūlyta, tuo labiau, kur nors konkrečiai; tiesa, jam buvo pakartotinai užsiminta apie galimybę gydytis, neišskiriant ir galimybės gydytis užsienyje. Po to kun. A.G. Tamošiūnas priminė kunigams, jog kaip buvo skelbta praeitais metais, 2002 m. kovo 25 d. kun. S.Stirna buvo atleistas iš kunigo pareigų dėl pasikartojančio nederamo ir piktinančio elgesio bei sveikatos sutrikimų, remiantis medikų pažyma; 2002 m. balandžio 9 d. jis išvyko į Panevėžio vyskupiją reziduoti ir gydytis; 2003 m. birželio 21 d. jis raštu atsisakė kunigiškų pareigų Panevėžio vyskupijoje dėl sveikatos sutrikimų. Šiuo metu jam lieka galioti 2002 m. kovo 25 d. atleidimas, todėl be vietos Ordinaro leidimo jam nevalia atlikti jokių kunigo pareigų.

Užsiėmimus baigė vyskupas cituodamas palaimintąją Motiną Teresę: „Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistai, vis dėlto mylėkite juos...“

Kartu su kunigais vyskupas pakvietė papietauti ir svečius iš Friesoythe parapijos Vokietijoje, kurie kasmet atveža labdarą Kaišiadorių vyskupijos parapijų vargstantiems žmonėms; vyskupas jiems padėkojo.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal