Naujienos

Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje žodis vysk. dr. Jono IVANAUSKO ingreso į Kaišiadorių vyskupiją proga (2012 03 25)

Mieli Broliai Vyskupystėje, Gerbiami valdžios atstovai, Brangūs kunigai, seserys vienuolės ir broliai vienuoliai, Mieli Kaišiadorių vyskupijos tikintieji broliai ir seserys,

Būdamas Šventojo Tėvo atstovas Lietuvoje, noriu tarti keletą žodžių užbaigiant šią Eucharistiją, kuri pažymi labai reikšmingą Dievo Bažnyčios Kaišiadoryse istorijai datą.

1. Šiandien jūsų mylimas Vyskupas J.E. Mons. Juozas Matulaitis, dvidešimt trejus metus vadovavęs jūsų vyskupijai, užleidžia vietą savo įpėdiniui. Jis lieka tarp jūsų kaip Vyskupas Emeritas, „nusipelnęs Vyskupas“. Mes visi pripažįstame, kad Vyskupo Matulaičio atveju tai yra tikra tiesa: būdamas su jumis kaip „gerasis Ganytojas“, jis tikrai sukaupė daug nuopelnų! Jūsų vardu ir taip pat Popiežiaus Benedikto XVI vardu jam iš visos širdies karštai dėkoju.

Manau, kad šią akimirką ne vienas norėtų sužinoti, kas dedasi Vyskupo Juozo Matulaičio širdyje. Turbūt nėra labai sunku tai įsivaizduoti. Mes galime aiškiai tai nujausti, žvelgdami į jo švytintį veidą. Vyskupo Matulaičio širdyje yra gili ramybė ir džiaugsmas, o kartu ir jaudulys. Kaip apaštalas Paulius Efezo vyresniesiems (plg. Apd 20, 17-25), taip Mons. Matulaitis gali pasakyti kiekvienam iš jūsų: „Jūs žinote, kaip aš visą laiką, nuo pirmosios dienos, kurią įžengiau į Kaišiadoris, ir per visus tuos metus pas jus elgiausi, kaip tarnavau Dievui ir jums su nusižeminimu. O dabar pavedu jus Dievui. Raginu klausyti Jo Žodžio ir juo gyventi, keliauti vienybėje su mano įpėdiniu Vyskupu, nepamiršti paremti silpnuosius bei vargšus ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius: 'Palaimingiau duoti negu imti'“. Ačiū, nuoširdžiai ačiū, Jūsų Ekscelencija Juozai Matulaiti!

2. Bet taip pat šiandien tu, miela Kaišiadorių vyskupija, gauni naują Vyskupą, kurį Tau siunčia Dievo Apvaizda: J.E. Mons. Joną Ivanauską.

Tikėjimas mus moko kad Vyskupas yra Dievo dovana, ateinanti iš Aukštybių. Mieli Kaišiadorių tikintieji, esu tikras, kad netrukus jūs atpažinsite, jog Mons. Ivanauskas yra Dievo dovana jums.

Jo Ekscelencijai Mons. Ivanauskui, jums, Kaišiadorių Kunigai, Diakone, Seserys Vienuolės, seminaristai ir jums, brangūs tikintieji, perduodu Popiežiaus Benedikto XVI brolišką sveikinimą, padrąsinimą, dvasinę bendrystę ir Popiežiškąjį Palaiminimą.

Norėčiau kreiptis į jus su brolišku paraginimu. Gaudama naują Vyskupą, Kaišiadorių vyskupija, galima sakyti, yra kviečiama pradėti rašyti „naują“ savo istorijos puslapį. Šis „naujas puslapis“ jau yra parašytas Danguje: Dievas jį pažįsta, tai jo meilės vaisius. O jums reikia jį parašyti savo parapijose, diecezijos kunigijos gyvenime, jūsų bendruomenėse, šeimose, kasdieniame gyvenime. Jūs gerai parašysite šį puslapį, jeigu būsite, kaip ragino Vyskupas ir kankinys Šventasis Ignacas Antiochietis, „susivieniję su savo Vyskupu kaip su Kristumi“ ir jeigu būsite vieningi tarpusavyje.

Jus, mieli Kaišiadorių kunigai, ypatingai raginu pareikšti savo naujajam Vyskupui sūnišką paklusnumą ir nuoširdžiai bendradarbiauti, būti vienybėje su juo „nuoširdžia meile ir klusnumu” (PO 7). Galiu jus užtikrinti: tada tikrai parašysite nuostabų naują puslapį, o ant jūsų nužengs Viešpaties palaima.

O Tu, mielasis Ekscelencija Ivanauskai, kaip ištikimas Evangelijos tarnas, padėk Kaišiadorių Vyskupijos tikintiesiems pajusti, jog yra Dievo Tėvo rankose, Tėvo, kuris nori vien tik savo vaikų gerovės ir laimės. Amen.

Arkivysk. Luigi Bonazzi, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje, Kaišiadorių katedra, 2012 03 25

« atgal