Naujienos

Kaišiadorių vyskupo ingresas į katedrą (2012 03 25)

2012 m. kovo 25 d. Kaišiadoryse įvyko Jo Ekscelencijos naujojo Kaišiadorių vyskupo teol. dr. doc. Jono IVANAUSKO ingresas į vyskupijos - Kaišiadorių katedrą. Kaip numato kanonų teisė, ingreso dieną naujai paskirtasis vyskupijos ganytojas - vyskupas užima jam patikėtą vyskupijos ganytojo pareigybę (plg. kan. 382).

Šią dieną, pagerbti naujojo Kaišiadorių vyskupijos ganytojo ir melstis kartu atvyko Lietuvos vyskupai - Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, vyskupas nominatas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, taip pat vyskupai iš užsienio - Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs ir Elko vyskupas Jerzy Mazur. Šventėje dalyvavo ir kitų krikščioniškų Bažnyčių vadovai - Vilniaus ir visos Lietuvos ortodoksų arkivyskupas metropolitas Inokentijus bei Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

15 val. naująjį ganytoją, kaip numato “Caeremoniale Episcoporum”, prie katedros durų pasitiko Metropolitas kardinolas A. J. Bačkis, iki šiol ėjęs pareigas vyskupas J. Matulaitis, Kaišiadorių parapijos klebonas ir vyskupijos konsultorių kolegijos nariai, taip pat vietinė tikinčiųjų bendruomenė. Vėliau, šv. Mišių pradžioje, paskelbus popiežiaus bulę – paskyrimą, ėjęs pareigas vyskupas perdavė naujajam vyskupijos ganytojui pastoralą – lazdą, ganytojo simbolį, o Metropolitas pakvietė atsisėsti į katedrą – vyskupo kėdę. Po to naujajam ganytojui pagarbą ir paklusnumą pareiškė Kaišiadorių vyskupijos kunigų ir vienuolių atstovai, pasveikino vietinės tikinčiųjų bendruomenės ir civilinės valdžios atstovai. Mišiose homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Eucharistiją koncelebravo dauguma Kaišiadorių vyskupijos kunigų ir gausus būrys svečių kunigų, giedojo Kaišiadorių katedros choras, liturgijoje patarnavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai. Pamaldų pabaigoje kalbėjęs ir Apaštalų sosto vardu Naująjį ganytoją sveikinęs arkivysk. Luigi Bonazzi, tuo pačiu padėkojo iki šiol ėjusiam pareigas vysk. J. Matulaičiui, nuo šiol - Kaišiadorių vyskupui emeritui, už ištikimybę ir meilę, parodytą per 23-jus tarnystės metus. Vėliau vysk. J. Ivanauską sveikino ir nuoširdų padėkos žodį už ilgametį ir vaisingą bendradarbiavimą Kauno arkivyskupijoje tarė arkivysk. S. Tamkevičius SJ, sveikino kiti vyskupai - arkivysk. Z. Stankevičs, vysk. J. Mazur, arkivysk. Inokentijus, vysk. M. Sabutis, svečiai kunigai iš Vokietijos ir Kanados bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės atstovai, Lietuvos Biblijos Draugijos direktorė V. Kalinauskienė, Kauno akademinės bendruomenės atstovai: Kauno technologijos universiteto rektorius prof. Petras Baršauskas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Zigmas Lydeka, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos pirmininkas, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato pirmininkas prof. Vilius Grabauskas, Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko direktorius, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Vytautas Kaminskas ir Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Juozas Pundzius; taip pat sveikino Kaišiadorių vyskupijos tikinčiųjų bendruomenių atstovai ir artimieji.

Pabaigoje vysk. J. Ivanauskas įvairiomis kalbomis – italų, latvių, lenkų, rusų, vokiečių - visiems nuoširdžiai padėkojo, pabrėždamas troškimą su tėviška miele vadovauti jam patikėtai bendruomenei, išreikšdamas dėkingumą už maldas ir prašydamas toliau lydėti jį patį ir jam patikėtą tarnystę malda. Pamaldų eigą komentavo, svečius pristatė ir kalbas vertė mons. Adolfas Grušas, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris.

Kurijos kancleris

« atgal