Naujienos

PASKIRTAS NAUJAS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS GANYTOJAS (2012 02 11)

Kaip praneša Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas, Jo Šventenybė Popiežius Benediktas XVI priėmė Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš pastoracinio vadovo pareigų prašymą sukakus kanoniniam pensiniam amžiui (plg. kan. 401/1) ir naujuoju Kaišiadorių vyskupijos vyskupu paskyrė Jo Ekscelenciją doc. teol. dr. Joną IVANAUSKĄ, ligšiolinį Kauno arkivyskupijos vyskupą augziliarą.

Iki kol naujasis vyskupas užims pareigas, vysk. J. Matulaitis paskirtas vakuojančio sosto ("sede vacante") Apaštaliniu Administratoriumi.

Kaip numato kanonų teisė, naujai paskirtas vyskupijos ganytojas - vyskupas jam patikėtą pareigybę užims per du mėnesius nuo apaštalinio paskyrimo gavimo datos. Toks pareigų užėmimas vyksta katedros bažnyčioje liturginių apeigų metu, dalyvaujant vyskupijos dvasininkams ir tikintiesiems (plg. kan. 382). Apie tai bus pranešta vėliau.

Dėkojame Dievui.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal