Naujienos

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (2011)

2011 m. rugpjūčio 14–22 d. Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, vykę Žolinės atlaidai sutraukė gausius būrius maldininkų. Pagrindinę atlaidų dieną, rugpjūčio 15-ąją, melstasi už Lietuvos žemdirbius. Šv. Mišias transliavo Lietuvos televizija.

Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis prieš šv. Mišias džiugiai pasveikino vyskupus: Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Lietuvos kariuomenės ordinarą vyskupą Gintarą Grušą, Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC, Vilniaus arkivyskupo pagalbininką vyskupą Arūną Poniškaitį, taip pat atvykusius į Pivašiūnus švęsti Dievo Motinos Marijos Ėmimo į dangų iškilmės Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės narius, žemės ūkio ministrą Kazimierą Starkevičių, Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską bei kitus valdžios atstovus, mielus svečius iš Vokietijos – Magdeburgo vyskupijos ir visus pamaldų dalyvius.

„Mieli broliai ir seserys, šią dieną kreipkime savo žvilgsnį į dangun paimtąją Dievo Motiną. Eucharistijos šventimas tevienija mus bendrai maldai už Lietuvos žemdirbius, prašant palaimos surinkti derlių bei jų šeimoms, taip pat melskime Dievo gailestingumo mūsų krašto žmonėms“, – kvietė Kaišiadorių ganytojas prieš šv. Mišių liturgiją.

Vidudienio šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kalbėdamas apie Marijos išaukštinimą, arkivyskupas ragino drauge įsigilinti į kelias labai svarbias tiesas, galinčias turėti didelę įtaką mūsų siekiams bei darbams. „Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė primena Marijos išaukštinimą danguje, bet jo iki galo nesuvoktume, jei neprisimintume kito Marijos išaukštinimo, įvykusio kiek anksčiau žemėje. Tai įvyko Apreiškimo metu, kai angelas jaunai Nazareto mergaitei pranešė apie Dievo nutarimą išsirinkti ją savo Sūnaus motina ir kai Marija pasakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Šie Marijos žodžiai nulėmė pradžią naujos eros, kurios centre yra pasaulio Gelbėtojas Jėzus Kristus. Dievo Sūnaus įsikūnijimas buvo žmogaus protui sunkiai suvokiamas Marijos išaukštinimas… Apmąstydami Marijos išaukštinimo slėpinį, dėkojame Dievui už šią tyrą mergaitę, kuri pažinusi Dievo valią nesuabejojo pasakyti: „tebūnie“, – sakė ganytojas. Marija yra gražiausias Dievo kūrinys, nė mažiausiu žingsneliu nenukrypęs nuo jo valios. Arkivyskupas, paminėdamas XX amžiaus tironų Hitlerio ir Stalino istorijas ir šių dienų Europos skaudulius, pamoksle pabrėžė, kokius pragaištingiausius vaisius neša nukrypimas nuo Dievo valios ir apgaulingos didybės siekimas, nes „kai žmonių tarpusavio santykiuose nelieka Dievo, tuomet dažniausiai nelieka nei teisingumo, nei meilės“. Baigdamas pamokslą arkivyskupas akino Marijos išaukštinimą danguje ne tik paminėti, bet ir pasiryžti sekti jos pėdomis: „Šiandien mūsų akys ir širdys krypsta į danguje išaukštintą mūsų Motiną Mariją. Ji yra ryškiai spindinti žvaigždė dabarties sutemose. Jeigu į ją kryptų daugelio žmonių akys ir širdys, mes turėtume kitokį pasaulį. Žmonių gyvenime būtų daug šviesos ir vilties. Švč. M. Marija iki savo galutinio išaukštinimo keliavo ne rožėmis klotu keliu, bet visuomet budėjo, saugodama pažadėtą ištikimybę Dievui.“

Per Žolinės aštuondienį melstasi įvairiomis intencijomis: už šeimas, Šeimos centrų darbuotojus, už dvasininkus ir vienuolius bei melsta pašaukimų į dvasinį luomą, už ligonius ir Caritas darbuotojus, už tikybos mokytojus ir visus pedagogus, Katechetikos centrų darbuotojus. Rugpjūčio 20-ąją, vaikams ir jaunimui skirtą dieną, melsta, kad Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, Kaišiadorių vyskupas, būtų paskelbtas šventuoju. Sekmadienį, rugpjūčio 21-ąją, melstasi už parapijas ir bendruomenes. Šią dieną, Kaišiadorių vyskupo kvietimu, Pivašiūnuose viešėjo Apaštalinis nuncijus Lietuvoje Jo Ekscelencija arkivyskupas dr. Luigi Bonazzi. Šv. Mišioms 12 val. vadovavo ir homiliją sakė Apaštalinis nuncijus. Homilijos metu Nuncijus kreipėsi į gausų būrį jaunuolių, pasiruošusių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Nuncijus kalbėjo apie būtinybę paklusti Viešpaties valiai ir leistis į nuotykį su Dievu. Prisimindamas savo jaunystę ir esminį gyvenimo pasiryžimą tapti kunigu, Nuncijus tai sugretino ir su Dievo Motinos apsisprendimu ištariant „Fiat – teesie“ Viešpaties valiai.

Paskutinę atlaidų dieną, minint Švč. Mergelę Mariją Karalienę, į Pivašiūnus rinkosi Rožinio maldos mylėtojai – „Gyvojo rožinio“ ir „Marijos legiono“ nariai; šv. Mišiose 12 val. homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, šią dieną viešėjęs atlaiduose Pivašiūnuose.

Užbaigdamas Žolinės atlaidus Pivašiūnuose Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis padėkojo šios parapijos klebonui mons. Vincui Baubliui, besirūpinusiam šių iškilmių - atlaidų organizavimu, Kurijos ir pastoracinių centrų darbuotojams ir savanoriams, vyskupijos jaunimui, choristams, liturgijos patarnautojas ir visiems, kurie savo pagalba prisidėjo organizuojant atlaidus. Vyskupas sakė: „Dangiškosios Motinos užtarimas, kurio meldėme visą aštuondienį, telydi mus patikėtuose darbuose ir tepadeda skleisti meilę ir dvasinę šilumą mūsų vyskupijoje ir Tėvynėje...

V.Micevičiūtė

« atgal