Naujienos

Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio 75 metų sukaktis (2011-03-08)
2011 m. kovo 8 d. Kaišiadorių vyskupui Juozui Matulaičiui sukako 75 metai. Ta proga Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo pats jubiliatas. Prieš Mišias buvo perskaityta vyskupo biografija, kurioje atsispindėjo nueitas gyvenimo kelias ir atlikti darbai. Šv. Mišių auką kartu su Kaišiadorių vyskupu koncelebravo vyskupo pasveikinti atvykę 15 vyskupų - apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kiti Lietuvos vyskupai bei vyskupai svečiai – Liepojos vyskupas Vilhelms Lapelis (Latvija), Magdeburgo vyskupas emeritas Leo Nowak (Vokietija), bei gausus būrys kunigų.

Mišių pradžioje Kaišiadorių vyskupas pasveikino svečius ir, kviesdamas kartu su juo jungtis maldoje, kalbėjo: „Šią dieną man sukanka 75-eri metai. Tai kanoninis amžius, kada einantis pareigas vyskupas įteikia Popiežiui prašymą atleisti iš pareigų. Visgi šią dieną labiausiai norisi padėkoti Viešpačiui už nueitą netrumpą gyvenimo kelią ir iš Jo patirtas malones – Tėvus, Tėvynę, Bažnyčią, Kunigystę... Dėkoju Dievui, kad gimiau Dievą tikinčių, jį nuoširdžiai mylinčių tėvų šeimoje; iš jų mokiausi Dievą mylėti, Jį garbinti ir Jam vienam tetarnauti. Dėkoju Dievui, kad gimiau katalikiškame krašte, kur Jėzaus įsteigtoji Bažnyčia yra giliai įleidusi šaknis, persmelkusi daugelio žmonių gyvenseną Dievo ženklais, Jo vedimu. Dėkoju Dievui, kad gyvenimo kelyje man teko sutikti nemaža gerų žmonių - kunigų, vienuolių, pasauliečių, galiausiai brolių vyskupų, padėjusių ir stiprinusių mane tikėjimo kelyje bei vykdant pašaukimo - kunigiškas pareigas... Pastarąjį dvidešimtmetį man teko eiti labai šventas ir atsakingas Kaišiadorių vyskupijos vyskupo - ordinaro pareigas. Man, paprastam ir silpnam žmogui, jos buvo daugiau nei atsakingos. Todėl nuoširdžiai dėkoju Viešpačiui už turėtus ir turimus pagalbininkus - bendradarbius šiose pareigose – kunigus, pašvęstojo gyvenimo asmenis, pasauliečius. Už juos visus aš melsiuosi šiose šv. Mišiose, dėkodamas Viešpačiui už gausias malones. Kviečiu ir Jus šia intencija pasimelsti, taip pat ir už Kaišiadorių vyskupiją, kuriai, iš Dievo malonės ir Apaštalų Sosto sprendimu, man tenka vadovauti, ir už Visuotinę Bažnyčią ir jos vyriausiąjį ganytoją Popiežių Benediktą XVI“.

Homilijos žodyje Kauno arkiv. S. Tamkečius SJ aktualiai aiškino tris kart pakartotą Jėzaus klausimą apašt. Petrui: „Ar myli mane?“. Arkivyskupas prisiminė sunkius sovietmečio metus, kuomet pasirinkti kunigystę buvo ypač nepopuliaru ir net pavojinga. Į kunigų seminariją jaunuolius vedė didžiulis noras pasišvęsti Dievui ir tarnauti žmonių išganymui. Pradėjęs nuo sovietmečio arkivyskupas perėjo ir prie šiandienos aktualijų, švelniai paliesdamas net ir tomis dienomis ypač įsiaudrinusį politinį gyvenimą.

Po šv. Mišių Kaišiadorių vyskupą sveikino Popiežiaus Nuncijus arkiv. L. Bonazzi. Nuncijaus kalbos buvo klausomasi ypač įdėmiai, nes joje nuskambėjo pranešimas, jog Kaišiadorių vyskupas dėl kanoninio amžiaus atidavė savo vyskupišką mandatą į popiežiaus rankas. Nuncijus pranešė, kad vyskupas ir toliau teatlieka savo vyskupo pareigas iki kol Popiežius paskirs Kaišiadorių vyskupijai kitą ganytoją bei ragino melstis, “kad Viešpats, kai panorės, siųstų šiai Bažnyčiai naują, išmintingą ir šventą Ganytoją”...

Kadangi buvo daug norinčių pasveikinti Kaišiadorių vyskupą, sveikinimo programa persikėlė į netoli Kaišiadorių vyskupijos kurijos esančią pokylių salę. Lietuvos episkopato vardu sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Jis prisiminė ne tik tą dieną, kai du Juozai (J. Matulaitis ir J. Žemaitis) kartu priėmė vyskupo šventimus, bet prisiminė akimirką, kai Jo eminencija kard. V. Sladkevičius naujai pašventintus vyskupus pristatė popiežiui Jonui Pauliui II. Tuomet popiežius išreiškė nustebimą, kad Lietuva turi tokius jaunus vyskupus...

Sveikinimus moderavęs Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius priminė, jog kovo 8-oji kalendoriuje pažymėta kaip tarptautinė diena ir pasidžiaugė, jog ši šventė tikrai tarptautinė, nes atvyko garbingų svečių iš Latvijos bei Vokietijos.

Latvijos episkopato vardu sveikino Liepojos vyskupas Vilhelms Lapelis. Įteikdamas septynių baltų rožių puokštę jubiliatui, vyskupas perdavė septynių Latvijos vyskupų nuoširdžius sveikinimus ir palinkėjimus.

Gausi delegacija sveikintojų atvyko iš Vokietijos. Magdeburgo vyskupas emeritas Leo Nowak prisiminė pirmuosius susitikimus su Kaišiadorių vyskupu 1991 metais ir dėkojo Lietuvos Bažnyčiai už sovietmetyje išsaugotą tikėjimą. Mons. Alfons Bokern kartu su savo palydovais tarė sveikinimo žodį Friesoythe parapijos vardu, nes partnerystė tarp Friesoythe parapijos ir Kaišiadorių vyskupijos tęsiasi nuo 1992 metų.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius pasveikino vyskupą Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus vardu, Žemės ūkio ministerijos bei visų Lietuvos ūkininkų vardu. Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė perskaitė LR seimo pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimą, o seimo narys Kazimieras Uoka savo sveikinime dėkojo vyskupui už tautos blaivinimo iniciatyvų palaikymą. Seimo narys Bronius Bradauskas džiaugėsi gražiu bendradarbiavimu su vyskupu siekiant padaryti žmonių gyvenimą gražesniu.

Kaišiadorių vyskupijos kunigų vardu sveikinimą tarė Birštono parapijos klebonas mons. dek. Jonas Dalinevičius ir Molėtų parapijos klebonas dek. kun. Kęstutis Kazlauskas. Sveikinime buvo išreikštas nepaprastas vyskupo atvirumas ir prieinamumas žmonėms. Kun. K. Kazlauskas prisiminė atvejį, kai degant Labanoro bažnyčiai jis paskambino naktį vyskupui ir pranešė apie skaudžią nelaimę. Vyskupas net nedvejodamas kėlėsi šaltą žiemos naktį ir atvyko į Labanorą susitikti su parapijiečiai.

Seserų vienuolių vardu sveikino ses. Daiva Kristina Kuzmickaitė MVS - Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė ir ses. Linda Emanuela Ceple, SJE Generalinė vyresnioji. Artimiausių vyskupo bendradarbių ir pagalbininkų sielovados srityje vardu sveikinimo žodį tarė Jaunimo centro dvasios vadas Kaišiadorių parapijos vikaras kun. Vytautas Kirka ir Daiva Nasevičienė, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė.

Pasveikinti vyskupo atvyko pagrindinių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių atstovai. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė asmenine ir sena pažintimi su tuomet dar kunigu – Juozu Matulaičiu; Elektrėnų savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas padėkoju už bendradarbiavimą ir supratimą; Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas prisiminė, jog vyskupas buvo atvykęs į vėtros nusiaubtą Sarapiniškių kaimą guodė žmones ir suteikė jiems pagalbos. Birštono savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas pakvietė vyskupą apsilankyti Birštono sanatorijoje.

Šventės kulminacija tapo Kaišiadorių rajono savivaldybės vyrų sveikinimas. Vicemeras perskaitė Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimą suteikti vyskupui Kaišiadorių rajono garbės piliečio vardą. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Romualdas Urmilevičius papuošė vyskupą garbės piliečio regalijomis, o administracijos direktorius Vytautas Streikauskas įteikė vyskupui savivaldybės lėšomis išleistą knygą „Kunigystės pilnatvė. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis“.

Paskutinį oficialų sveikinimą tarė atstatomos Labanoro parapijos klebonas kun. Jurgis Kazlauskas bei generalinio rangovo UAB „Vidista“ direktorė p. Vida Maišėnienė. Sveikintojai pažadėjo dėti visas pastangas, kad Labanoras kuo greičiau vėl turėtų savo bažnyčią. Labanoriečių sveikinimo žodžiuose atsispindėjo dėkingumas, nes Kaišiadorių vyskupas kvietimuose į gimtadienio šventę ragino gėlėms skirtus pinigus aukoti Labanoro bažnyčios atstatymui.

Oficialios dalies pabaigoje Kaišiadorių vyskupas padėkojo svečiams už sveikinimus ir pakvietė visus prie stalo. Kiti sveikintojai tuo metu galėjo prieiti prie vyskupo ir privačiai jį pasveikinti. Atsidėkodamas už jam pareikštą padėką, Kaišiadorių vyskupas svečiams padovanojo knygą su tai atmintinai dienai skirtu įrašu.

Kaišiadorių vyskupijos tikintieji linki savo ganytojui stiprios sveikatos, daug Dievo palaimos ir meldžia Viešpatį, kad vyskupija gautų esamo ganytojo vertą įpėdinį, nors sveikinimo kalbose nuskambėjo pageidavimas, kad Popiežius neskubėtų ieškodamas Kaišiadorių vyskupijai naujo ganytojo...

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. A. Jurevičius

« atgal