Naujienos

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS KALĖDŲ PROGA (2010)

„Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms“ (Tit 3,4)

Brangūs tikintieji,

Sveikinu Jus sulaukus džiugios Kristaus gimimo šventės – šv. Kalėdų!

Žmonija, dėl nuodėmės praradusi bendrystę su Dievu, ilgus amžius meldė, laukė ir tikėjosi Išganytojo. Su kokiu džiaugsmu iš dangaus sulaukėme žinios: „Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2,11). Kokia tai didžiulė ir išganinga Dievo malonė (plg. Tit 2,11), kad amžinasis ir neregimasis Dievas leidžia save regėti gležname ir silpname Kūdikyje!

Pirmieji tėvai, gyvendami rojuje, save pačius iškėlė aukščiau Dievo ir pasirinko save, o ne Dievą. Iš istorijos mes žinome dramatiškas šio neklusnumo pasekmes, nes žmoniją užgriuvo tikra nuodėmių lavina, sukelianti visuotinį sugedimą ir vedanti į susinaikinimą (plg. KBK 398-401).

Matydamas nežabotą žmogaus puikybę, Dievas pasirinko ją gydyti nusižeminimu: atsisakęs dieviškojo spindesio jis „apiplėšė pats save“ (Fil 2,7) ir tapo žmogumi, suvystytu vystyklais ir paguldytu ėdžiose (plg. Lk 2,12). Tapdamas žmogumi, Dievas save susiejo su visa žmonija, su visu pasauliu. Nuo šiol nei pasaulis, nei žmogus nėra Dievui svetimas. Įsikūnijimu Dievas nori kiekvieną iš mūsų apkabinti ir priglausti prie savo meilingosios Širdies. Juk „Kristuje ir per Kristų Dievas ypač mums sušvinta savo gailestingumu“ (Pop. Jonas Paulius II, Enciklika Dives in misericordia. Apie Dievo gailestingumą (1980 m. lapkričio 30 d.), Nr. 2).

Žvelgdami į įsikūnijusio Dievo slėpinį, Lietuvos vyskupai 2011-uosius metus paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Ta proga verta prisiminti Dievo Tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kuriam meldžiame šventumo pripažinimo, žodžius. Arkivyskupas Teofilius sunkiais Antrojo Pasaulinio karo metais taip kreipėsi į savo ganomuosius:

„Nenusiminkime, brangūs broliai ir seserys Kristuje, nepraraskime pusiausvyros, pasitikėkime Dievu... Pirmučiausia šaukimės Dievo gailestingumo. Bet atsiminkime, kad būtina sąlyga laimėti Dievo gailestingumą – susitaikyti su Dievu per Atgailos sakramentą, nebegrįžti į savo senas nuodėmes, pradėti naują gyvenimą ir tuomet – būkime tikri – nieko blogo mums neatsitiks“ (Arkivysk. T. Matulionis, Ganytojinis laiškas, 1943 m. gegužės 12 d.).

Anot arkivyskupo Teofiliaus, Dievo gailestingumas patiriamas tik nuoširdžiai pasinaudojus Atgailos sakramentu – išpažintimi. Iškilusis Dievo Tarnas popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Apie Dievo gailestingumą taip pat pabrėžia Atgailos sakramento reikšmę: „Tame sakramente kiekvienas žmogus ypatingu būdu gali pajusti gailestingumą ir tą meilę, kuri stipresnė už nuodėmę“ (Pop. Jonas Paulius II, Enciklika Dives in misericordia. Apie Dievo gailestingumą (1980 m. lapkričio 30 d.), Nr. 13).

Brangūs tikintieji!

Per Kalėdas nulenkiame galvas ir suklumpame maldai prieš dieviškąjį Kūdikį. Parodyta mums Dievo meilė teveda mus dažniau suklupti ir prie klausyklos langelio, nes dieviškasis Gailestingumas konkrečiai pasireiškia per Atgailos sakramentą. Viduramžių menininkai, vaizduodami Jėzaus gimimo sceną, ją tapydavo senų, apgriuvusių pastatų fone. Tuo lyg norėta pasakyti, kad su dieviškojo Kūdikio atėjimu sugriuvo senasis pasaulis, nes Dievas duoda pasauliui naują gyvenimą. Pasinaudokime ir mes šia dieviškojo gailestingumo dovana, sugriaukime savyje prisirišimą prie nedorų bei nuodėmingų polinkių ir, atlikę nuoširdžią atgailą, dieviškojo gailestingumo pakylėti pradėkime dvasiškai atnaujintą gyvenimą.

Šv. Kalėdų proga linkime Jums išgyventi per dieviškąjį Kūdikį mums apreikštą gailestingumą, ir pagal Dievo valią atnaujinus savo gyvenimą, apsčiai patirti dvasinio džiaugsmo. Džiugių ir palaimingų šv. Kalėdų bei Naujųjų 2011 -ųjų mūsų Viešpaties metų!

Vysk. J. Matulaitis

« atgal