Naujienos

Kaišiadorių vyskupijoje paminėta šv. Brunono kankinystės ir Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktis (2009 07 12)

2009 m. liepos 12 d. Kaišiadorių vyskupija minėjo šv. Brunono Kverfurtiečio kankinystės ir Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktį. Minėjimui skirti renginiai ir pamaldos vyko Rožinio slėpinių parke, Guronių kaime, Kaišiadorių r. sav.

Minėjimas prasidėjo po pietų - 15 val. prie naujai statomos Rožinio slėpinių kelio koplyčios. Koplyčios išorės piešiniuose - freskose planuojama įamžinti Kaišiadorių vyskupijoje Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metus - baltų apaštalą ir kankinį šv. Brunoną, taip pat Dievo tarną Teofilių Matulionį, kurio beatifikacijos byla vyskupijoje baigta 2008 metais.

Į šį minėjimą susibūrė apie 600 maldininkų iš įvairių vyskupijos parapijų – Kaišiadorių, Elektrėnų, Žaslių, Kietaviškių, Semeliškių, Pivašiūnų, Paparčių, Žiežmarių, Širvintų, Aukštadvario, Želvos, Merkinės, Daugų, Senosios Varėnos ir kt.

Renginio pradžioje Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis pasveikino gausiai susirinkusius vyskupijos tikinčiuosius, padėkojo Dievui už gerą orą ir pakvietė dalyvauti renginio programoje. Po to susirinkusiuosius pasveikino valdžios atstovai - Kaišiadorių savivaldybės administracijos direktorius V. Streikauskas ir Elektrėnų savivaldybės meras A. Vyšniauskas, dalyvavę pamaldose.

Vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius pradėdamas programą pristatė pranešimą – Baltų apaštalas ir kankinys šv. Brunonas. Priminė kankinio biografinius duomenis, įgyvendintą siekį skelbti Gerąją naujieną pagonių kraštuose...

Vėliau vyko meninė dalis. Aktorius Tomas Vaisieta pristatė meninę kompoziciją „Pasikalbėjimas su Lietuva“, skirtą Lietuvos praeičiai ir dabarčiai, kurią visi renginio dalyviai užbaigė tautiška giesme – „Lietuva tėvyne mūsų...“

Pasibaigus šiai meninės programos daliai, į tikinčiuosius kreipėsi Kaišiadorių vyskupas. Savo pamoksle vyskupas atkreipė dėmesį į svarbias pastoracijos gaires nūdienos vyskupijos gyvenime: parapinę katechezę, tuo pačiu pabrėžė svarbų krikščionių tėvų vaidmenį auklėjant vaikus krikščioniška dvasia šeimose, maldos svarbą kasdieniame krikščionio gyvenime, būtinybę maitinti save Dievo žodžiu, kurį šiais laikais galime netrukdomai skaityti privačiai – savo namuose ar maldos grupėse bei sekmadienio šventimo su šeima svarbą. Vyskupas taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę domėtis ir skaityti religinę literatūrą, priminė Dievo tarno T. Matulionio gyvenimo kelią...

Po vyskupo pamokslo tikintieji rikiavosi rožinio maldai. Rožinio maldai vadovavo Kaišiadorių vyskupas, kartu meldėsi nemaža vyskupijos kunigų, rožinio maldos mąstymus paskelbė kunigai M. Talutis ir A. Akelaitis. Visi šiame renginyje dalyvavę tikintieji nuoširdžiai jungėsi maldai už Tėvynę, Bažnyčią bei savomis intencijomis – kartu tardami „Sveika Marija...“ maldą, giedodami Švč. M. Marijos giesmes. Ilga tikinčiųjų eilė, tarsi upė lengvai tyvuliavo nuo vienos iki kitos Rožinio slėpinių koplytėlės, karštai - gyvai besimelsdama...

Minėjimas baigėsi agape – maldininkų suneštomis vaišėmis. Šia proga renginio dalyvius linksmino iš Dzūkijos – Varėnos atvykę liaudiškos muzikos kapela „Periodas“ bei Senosios Varėnos vaikų folkloro ansamblis „Serbenta“; tuo metu tikintieji turėjo puikią galimybę betarpiškai pabendrauti su ganytoju...

Kurijos kancleris

« atgal