Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigai „Kunigų metus“ pradėjo bendra malda ir konferencija Kaišiadoryse (2009-06-19)

2009 m. birželio 19 d., Švč. Jėzaus Širdies liturginėje iškilmėje, Kaišiadorių vyskupijos kunigai pradėjo Kunigų metus. Šia proga pranešimą – konferenciją vyskupijos Sielovados Centre Kaišiadoryse pristatė mons. Gintaras Grušas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius. Jo pranešimo tema - „Kunigų metai“.

Monsinjoras pradžioje apžvelgė Apaštalų Sosto iniciatyvas, skirtas kunigams visame pasaulyje. Minėjo, jog 1995 m. popiežius Jonas Paulius II įvedė Bažnyčioje „Kunigų šventėjimo dieną“, kuri iki pastarojo meto švenčiama Jėzaus Širdies šventėje. 2008 m. Dvasininkų kongregacija Bažnyčios narius paragino maldai už kunigus – Švč. Sakramento adoracijai, dvasinės motinystės iniciatyvai, kuri Lietuvoje pasireiškė vienuolių moterų malda už konkrečius kunigus. 2009 m. švenčiamos šv. Jono Vianney, Arso parapijos klebono, 150-asias mirties metinės; jos paskatino popiežių Benediktą XVI paskelbti Bažnyčioje „Kunigų metus“, Arso klebono gyvenimo pavyzdį pristatyti šioje tarnystėje kaip labiausiai sektiną. Kaip sakė mons. G. Grušas, ruošiamasi Arso kleboną paskelbti visų kunigų globėju.

Po to mons. G. Grušas aptarė „Kunigų metų“ temą „Kristaus ištikimybė, kunigo ištikimybė“ ir iniciatyvas. Popiežius Benediktas XVI pristatydamas šių metų temą, pabrėžė, jog kunigiškos tarnystės veiksmingumas priklauso nuo būtinybės siekti dvasinio tobulumo. Kaip Kristaus ištikimybė Tėvo valiai, taip kunigo ištikimybė kunigystės pažadamas, gražiausiai atskleidžia šių metų tikslą, sakė monsinjoras.

Monsinjoras taip pat atkreipė dėmesį į Dvasininkų kongregacijos prefekto kard. C. Hummes laišką, kuriuo pristatomi „Kunigų metai“, nurodomos metų gaires. Savo laiške kardinolas pabrėžia, jog Bažnyčia didžiuojasi savo kunigais, tačiau šie metai yra gera proga pagilinti kunigišką tapatybę, kunigystės teologiją bei misijos reikšmę kunigo tarnystėje. Juk šiandienos visuomenė, sakė monsinjoras, tikrai skiriasi nuo ankstesnių laikų visuomenės. Šiandien kunigas gali tapti misionieriumi savo darbo vietoje – parapijoje, kur apstu įvairių požiūrių ir tikėjimų žmonių. Aptardamas šiuos klausimus prelegentas sakė, jog svarbu šiais metais atnaujinti broliškumo dvasią – suprasti savo brolius, bendrauti, melstis už juos bei pagilinti dvasinę bendrystę su savo vyskupu.

Monsinjoras tuo pačiu atkreipė dėmesį į Kunigų metų tarptautinius renginius: birželio mėnesį metų atidarymas Romoje; šv. Jono Vienney širdies relikvijos kelionė po visą pasaulį; šių metų rugsėjo – spalio mėnesį kunigų rekolekcijos Arse (09/9/27 – 10/03) bei kunigų metų uždarymo šventė Romoje.

Kunigų metų įprasminimas vietinėse Bažnyčiose pavestas vyskupijų kūrybingumui, sakė monsinjoras. Pavyzdžiui, tai galėtų būti dekanatų kunigų dažnesnis susitikimas – bendravimas, metropolijos kunigų konferencijos, kunigų maldos grupių atgaivinimas, krašto kunigų žinyno parengimas, prisiminti kunigystės dovanos, pasiekimai, pavyzdžiui, žiniasklaidoje nušviesti - iškelti istorinį kunigų indėlį bei liudijimus. Taip pat atkreiptinas dėmesys į kunigų piligrimystes - Arsą, Romą ar Šventąją Žemę.

Mons. G. Grušas priminė, jog šiems metams Apaštalų Sostas skiria atlaidus kunigams, nuoširdžiai vykdantiems privalomas maldas – valandų liturgiją; šiuos atlaidus taip pat galima pelnyti ir už mirusius kunigus. Taip pat skiriami atlaidai tikintiesiems, besimeldžiantiems už kunigus.

Atsakydamas į kunigų klausimus, monsinjoras sakė, jog pastoracinėje plotmėje mūsų krašto kunigai galėtų labiau ir plačiau įtraukti pasauliečius į pastoracinę veiklą – pasidalinti ypač ūkinio pobūdžio darbo sritimis. Pasaulinė patirtis liudija, kad taip pasidalijus šia veikla kunigui lieka daugiau laiko skirti sielovados darbui, asmeninam tobulėjimui. Tarp labiausiai pastebimų trūkumų kunigijos gyvenime, monsinjoras pastebėjo kunigiško tapatumo ir maldos stygių.

Antrojoje užsiėmimų dalyje vyskupijos kunigai susibūrė į katedrą – Švč. Sakramento adoracijai; adoracija truko 1 valandą Šv. Juozapo, Kaišiadorių vyskupijos globėjo, koplyčioje. Adoracijai vadovavo ir mintis meditacijai pateikė mons. G. Grušas ir mons. A. Jurevičius, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras. Pamaldos baigtos maldos kreipiniu „Viešpatie, padaryk mūsų širdis panašias į savo širdį“!

Kunigų dienos užsiėmimai baigėsi pietumis Vyskupijos kurijoje su ganytoju – vyskupu. Pietų metu vyskupas su kunigais pasidalijo kun. J. Kanaverskio (†1964 m.), vyskupo tėviškės parapijos klebono, kunigiškos veiklos ir gyvenimo prisiminimais. Vyskupas sakė, kad kiekvieną kartą, kai tik atvykdavo pas mylimą savo kleboną, surasdavo jį bažnyčioje, dažniausiai palinkusį prie maldos – skaitantį brevijorių, kalbantį rožinį, medituojantį. „Niekados neišdrįsdavau jo sutrukdyti, laukdavau kol pakils ir kaip visuomet, kupinas šventos meilės ir šypsenos, pažvelgs į mane... Tuomet mane stebino jo didi ištvermė maldoje, ypač žiemą, šaltoje bažnyčioje, kur šis kunigas praleisdavo ištisas valandas... Jis tapo man maldos, darbo ir meilės Dievui bei žmonėms pavyzdžiu“, sakė vyskupas.

Kurijos kancleris

« atgal