Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos maldos susitikimas Guronyse (2009 05 24)

2009 m. gegužės 24 d., Kristaus Žengimo į Dangų (Šeštinių) iškilmės popietę, Guronyse, pamaldoms ir konferencijai Rožinio slėpinių kelyje susirinko apie 300 Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos - brolijos narių. Maldininkai atvyko iš šių parapijų: Alovės, Šešuolių, Širvintų, Žaslių, Inturkės, Užuguoščio, Birštono, Žiežmarių, Pivašiūnų, Kaišiadorių, Elektrėnų, Semeliškių, Kalvių, Kruonio, Paparčių, Gegužinės, Darsūniškio, Kernavės, Dusmenų ir Daugų. Pamaldose taip pat dalyvavo kunigai - Leonas Klimas, Antanas Jasionis, Robertas Mikalauskas, Marius Talutis, Rokas Puzonas, kan. Petras Linkevičius, Algis Ananis, Stanislovas Stankevičius ir mons. Algirdas Jurevičius; vyskupas į renginį negalėjo atvykti dėl sveikatos sutrikimų.

Rožančiaus malda, tą popietę, tam tikra prasme priminė dvasinę kovą, kurioje tenka grumtis visomis jėgomis – maldininkams teko būti po atviru dangumi siaučiant lietui ir krušai. Tačiau niekas nenusigando stipraus lietaus, bet dar karčiau meldėsi už dvasinį Lietuvos atgimimą. Baigus rožinio maldą piligrimai tęsė maldas Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namuose – giedojo Marijos litaniją, gegužinių pamaldų giesmę...

Pasibaigus pamaldoms susirinkusiems kalbėjo Semeliškių parapijoje, Klevinės kaime gyvenantis atsiskyrėlis brolis Elijas. Savo kalboje jis paliudijo apie pasiaukojimo Švč. M. Marijai svarbą ir, kaip keičiasi gyvenimas kai pasitiki Dievo Motinos vadovavimu. Brolis Elijas papasakojo apie pernai metais vykusią jo piligriminę kelionę po 20 Pietų Amerikos Marijos šventovių, kurias jis apkeliavo neturėdamas nė cento kišenėje. Aplankydamas šventoves, brolis palikdavo kaip votą – akmenėlį iš Atono kalno Graikijoje, kur įsikūrę ortodoksų vienuoliai, ypatingai garbinantys Dievo Motiną. Br. Elijas piligriminę kelionę pradėjęs San Paule, baigė žymiausioje Amerikos šventovėje – Gvadelupoje.

Po pamaldų ir liudijimo Gyvojo Rožančiaus brolijos koordinatorė Jolanta Celešienė pakvietė parapijų būrelius išsirinkti grupelės atsakingąjį asmenį, kuris padėtų geriau organizuoti Rožinio brolijos veiklą. Vėliau kalbėjęs brolijos kapelionas kun. Marius Talutis paragino, kad Gyvojo Rožinio grupelė susidedanti iš 20 žmonių – taptų maldos grupele, pastoviai susirenkančia maldos susitikimui. Kunigas kvietė vis labiau įsigilinti į Rožinio maldos slėpinį, kad Jėzaus ir Marijos gyvenimo įvykiai taptų maldininko savastimi. Susitikimas baigėsi agape.

Kun. M. Talutis (Elektrėnai)

« atgal