Naujienos

Parapijų aktyviųjų susitelkimo diena (2009 03 21)
2009 m. kovo 21 d. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre (Kaišiadoryse) vyko Gavėnios susitelkimo diena „Atleidimas – Dievo dovana“, skirta vyskupijos parapijų aktyviesiems. Renginį organizavo Vyskupijos katechetikos centras. Susitelkime dalyvavo daugiau nei 30 asmenų iš įvairių vyskupijos parapijų – katechetų, tikybos mokytojų, maldos grupelių narių... Susitelkimo dienai vadovavo Tiberiados bendruomenės atsakingasis br. Pranciškus.

Pirmoji užsiėmimo dalis - katechezė buvo skirta maldai su Šv. Raštu; jos metu brolis dalinosi įžvalgomis apie Šv. Rašto skaitymą, pateikė keletą maldos su Raštu būdų, priminė Dievo žodžio svarbą kasdieniniame gyvenime. Po to visi rekolekcijų dalyviai skaitė Rašto tekstą, stengdamiesi suprasti kontekstą, dalindamiesi tarpusavyje palietusiais žodžiais; vėliau, susiskirstę į mažas grupeles, dalijosi, kuo tas Žodis palietė juos asmeniškai ir klausėsi, kaip Dievas mums kalba per kitus žmones.

Po pietų vyko antroji katechezė, skirtą atleidimo temai – „Atleidimas – Dievo dovana“. Jos metu brolis pristatė garsųjį Rembranto paveikslą apie sūnų palaidūną, atskleidė simbolinę jo prasmę. Kadangi po to sekė laikas, skirtas asmeninei maldai ir Susitaikymo sakramentui, šią katechezę brolis baigė dalindamasis mintimis apie šio sakramento svarbą mūsų tikėjimo kelionėje.

Praturtinti ir pamaitinti Dievo žodžiu, rekolekcijų dalyviai susitelkė Eucharistijos šventimui. Šv. Mišias aukojo ir homiliją pasakė Katechetikos centro dvasios vadovas kun. G. Tamošiūnas.

Visi išsiskirstė namolio apsivalę ir sustiprinti, turėję galimybe Gavėnios metu priartėti prie Dievo žodžio, išgirsti apie atleidimą, apie Dangiškojo tėvo gailestingumą ir jį patirti...

Katechetikos centro vadovė

« atgal