Naujienos

Paminėtos kun. Česlovo Kavaliausko mirties 10-osios metinės (2007 02 22-23)

Vasario 20 d. sukako Naujojo Testamento vertėjo, teologo, poeto kun. Č. Kavaliausko (1923–1997) mirties 10-osios metinės. Šia proga iškilus kunigas buvo paminėtas Kaišiadoryse. Jo mirties dieną, vasario 20-ąją, Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre kunigai klausėsi kun. Šv. Rašto lic. J. Minderio paskaitos tema „Šv. Raštas kunigo pastoracijoje“.

Po paskaitos Kaišiadorių katedroje švęstoms šv. Mišioms už kun. Č. Kavaliauską vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, koncelebravo 30 vyskupijos kunigų. Pamokslą sakęs kun. t. dr. A. Jurevičius, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras, taikliai apžvelgė kun. Česlovo Kavaliausko dvasinio – kūrybinio gyvenimo paskatas: „pažinti tiesą iš šaltinių“, „ieškoti tiesos moksle ir tikėjime“, „būti gyvu Kristaus prisikėlimo liudytoju“, „dalyvauti Marijos mistikoje“. Užbaigdamas savo pamokslą kun. Algirdas sakė: „Nepaisydamas visų savo nuopelnų Lietuvos Bažnyčiai ir kultūrai, kun. Česlovas pranašiškai rašė: ‚Ne mes pasaulio vidurys‘. Tad paradoksalu, kad šio didžiojo žmogaus mirties dešimtmečio paminėjimas vyksta ne mokslo akademijose, universitetų salėse ar teologijos mokyklose, bet mažiausioje Lietuvoje Kaišiadorių vyskupijoje. Tikrai ne veltui jis anuomet yra rašęs, jog tai jo pamilta Vyskupija, kuri jam tapo ‚šlovingais dvasiniais namais‘“.

Vasario 23 d. popietę į Kaišiadorių katedrą paminėti kunigą Č. Kavaliauską susibūrusiems Kaišiadorių parapijiečiams ir svečiams buvo pristatyta nuotraukų ir dokumentų paroda „Kunigas Č. Kavaliauskas“. Šiai parodai eksponatus parengė Kaišiadorių vyskupijos kurija, lėšų skyrė – Kaišiadorių savivaldybė. Nuo vasario 26 d. paroda visą mėnesį bus eksponuojama Birštono sakraliniame muziejuje. Tarp įdomesnių eksponatų dera paminėti kun. Č. Kavaliausko vysk. V. Sladkevičiui 1985 m. iš Joniškio (Molėtų r.) rašytą laišką, kuriame, be kita ko, teigiama: „Myliu šį kraštą [...], man be galo gera Joniškyje.“ Paminėtina 1966 m. Vievyje rašyta kun. Česlovo autobiografija, kun. Česlovo ranka įrašytas graikiškas tekstas Romos mišiole (1989 m.), kurį tik praeitais metais atsitiktinai pavyko aptikti senojoje Dubingių klebonijoje: tai Evangelijos pagal Luką 5 skyriaus 17 – 20 eilutės, tikėtina, jo skaitytos po Mišių. Ir svarbiausias eksponatas – kun. Č. Kavaliausko įrašas: graikiškos – lotyniškos Biblijos viršelyje nurodoma tiksli vertimo į lietuvių kalbą data: „Pradėta versti 1967. kovo 21. [...] 1971. V. 7 baigiau versti!“ Po parodos pristatymo kun. Č. Kavaliausko eiles iš poezijos rinktinės „Pažadėtoji žemė“ skaitė kun. Julius Sasnauskas OFM. Vėliau minėjimo dalyviai klausėsi Kauno styginių kvarteto atliekamų sakralinės muzikos kūrinių. Minėjimas baigtas šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė kun. J. Sasnauskas OFM.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal