Naujienos

Palaidotas kunigas jubil. Mykolas BALNYS (2007 01 31)

2007 m. sausio 29 d. (ryte, savo namuose) mirė Kaišiadorių parapijos altaristas kunigas jubil. Mykolas Balnys, sualukęs 85 m. amžiaus ir 60 m. kunigystės.

Kun. M. Balnys gimė 1921 m. gegužės 17 d. Antakalnio kaime, Žiežmarių parapijoje (Kaišiadorių r. sav.). Antakalnio kaimo pradžios mokykloje baigęs keturis skyrius mokėsi Kaišiadorių gimnazijoje, kurią baigęs 1940 m. birželio mėn. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Studijos seminarijoje sutapo su visai Lietuvių tautai sunkiais laikais. Rusų bei vokiečių okupacija, sunkūs karo metai bei pokario sunkumai, o ypač kratos, suėmimai ir kitos panašaus pobūdžio kliūtys daugeliui seminaristų sutrukdė siekti kunigystės. Nepaisydamas visų šių sunkumų ir pasitikėdamas Viešpaties malone, Mykolas Balnys 1946 m. birželio 17 d. Kauno arkikatedroje vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Jaunajam kunigui teko atsakingos pareigos – būti Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio sekretoriumi. Suėmus vysk. T. Matulionį, kun. M. Balnys darbavosi klebonu įvairiose vyskupijos parapijose: Kaišiadoryse, Perlojoje, Suginčiuose, Inturkėje, Jiezne. 1962-1966 m. dirbo Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleriu Vievyje, vėliau – klebonu Butrimonių, Žaslių, Skudutiškio ir Stakliškių parapijose. 1982 m. į Kaišiadoris iš tremties grįžęs vysk. Vincentas Sladkevičius paskyrė kun. M. Balnį Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleriu. Atsakingų pareigų našta bei sovietinės valdžios trukdymai pakenkė kun. M. Balnio sveikatai, todėl 1984 m. jam pačiam prašant vysk. V. Sladkevičius jį atleidžia iš kanclerio pareigų ir paskiria Videniškių parapijos klebonu. 1992 m. kun. M. Balnys paskiriamas Molėtų dekanato dekanu. Susilpnėjus sveikatai jis 1997 m. pasiprašo į altariją Kaišiadorių parapijoje. Kun. M. Balnys yra buvęs Kaišiadorių vyskupijos tribunolo santuokos ryšio gynėju, Vyskupijos ekonominės tarybos bei Kunigų tarybos nariu.

Kun. M. Balnys buvo pašarvotas Kaišiadorių katedroje, šv. Juozapo koplyčioje. Laidotuvių šv. Mišios, kurioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, koncelebravo 34 kunigai, buvo švenčiamos sausio 31 d. 12 val. Kaišiadorių katedroje. Kun. M. Balnys palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje, šalia kun. Andriaus Juknevičiaus, XXI amžiaus kankinio, kapo.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal