Parengimo Sutvirtinimo sakramentui tvarka Kaišiadorių vyskupijoje

Dėl parengimo Sutvirtinimo sakramentui tvarkos Kaišiadorių vyskupijoje

Kaišiadorių vyskupo potvarkis - galiojo iki 2013-10-08

Sutvirtinimą gali priimti jaunuoliai ir jaunuolės ne jaunesni kaip 12 metų, taip pat suaugusieji, jei tam deramai pasirengę (plg. kan. 891; Sutvirtinimo sakramentas, apeigynas, 1998 m.). Parengimą Sutvirtinimui organizuoja ir už tai atsakingas parapijos klebonas (plg. kan. 528/1; 889/2; 890).

Sutvirtinimo globėju, kaip ir Krikšto, gali būti asmuo, ne jaunesnis kaip 16 metų, praktikuojantis katalikas, priėmęs įkrikščioninimo sakramentus; negali būti tvirtinamojo tėvas ar motina (plg. kan. 892; 893/1). Patariama tačiau, kad tvirtinamojo globėju būtų pasirinktas krikštatėvis (plg. kan. 893/2).

Priėmus Sutvirtinimą, parapijos klebonas privalo pranešti Krikšto vietos parapijos klebonui ir Vyskupijos kurijai apie suteiktą sakramentą, kad būtų deramai užregistruota (plg. kan. 895; 896).

  • Pageidautina, kad jaunuoliai ir jaunuolės, sulaukę 12 metų, asmeniškai pateiktų prašymą parapijos klebonui dėl Sutvirtinimo sakramento priėmimo, kurį patvirtintų jų tėvai; prašyme nurodoma krikšto data ir vieta, gyvenamoji vieta ir sutvirtinimo globėjas.
  • Parengimo Sutvirtinimui užsiėmimai turi būti organizuojami reguliariai – bent du kartus per savaitę; užsiėmimų trukmę nustato parapijos klebonas; pageidautina, kad šiuos užsiėmimus taip pat lankytų tvirtinamųjų globėjai, idant geriau suvoktų jiems būdingas pareigas.
  • Užsiėmimų metu visų pirma dera paaiškinti Sutvirtinimo sakramentu gaunamą malonę, ypač pabrėžiant „krikščioniškojo tikėjimo liudijimą“; Sutvirtinimo katechezės medžiaga – Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1996 (bei Katalikų Bažnyčios katekizmas, Santrauka, 2007*), taip pat praktiniai užsiėmimai, dėl kurių turinio ir metodo klebonai gali konsultuotis vyskupijos Katechetikos centre.
  • Primenama, kad jaunuoliai ir jaunuolės, siekiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą, turi lankyti tikybos pamokas mokykloje.
  • Suaugusiems nebūtina ta pati pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui tvarka kaip jaunuoliams, tačiau dera dvasinis ir katechetinis pasirengimas, kurį nurodo parapijos klebonas (plg. Sutvirtinimo katechezės medžiaga – Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1996).
  • Klebonas turi pareigą pranešti parapijos bendruomenei apie besirengiančius Sutvirtinimui; bendruomenė juos remia malda, kad tvirtinamieji vaisingai priimtų Sutvirtinimo sakramento malonę.
  • Užbaigiant parengimo darbą, katechetiniam kandidatų egzaminui galima pakviesti vietos Ordinaro įgaliotą kunigą, tačiau egzaminuoti visų pirma privalo parapijos klebonas ar vietos Dekanas.
  • Artėjant Sutvirtinimo dienai, tvirtinamiesiems derėtų organizuoti Sutaikinimo apeigas (pamaldas) arba rekolekcijas, kad priimtų Atgailos, o Sutvirtinimo dieną – ir Švenčiausiąjį sakramentą.
  • Tvirtinamieji Sutvirtinimo dieną privalo pateikti Vyskupui nustatytos formos kortelę, kur privalu nurodyti asmens vardą, pavardę, Sutvirtinimo vardą, Krikšto vietą ir datą, pasirašytą klebono; Sutvirtinimui palydi globėjas (ir artimieji).

Kaišiadorių vyskupijos kurija (2008)

 Fotogalerija   •   Nuorodos ir potvarkiai   •   Formos   •   Dėl paramos