Dėl suaugusiųjų Krikšto Kaišiadorių vyskupijoje - galiojo iki 2018-01-01

Kaišiadorių vyskupo potvarkis - galiojo iki 2018-01-01

Asmenis, sulaukusius 14 metų amžiaus, gali krikštyti tik vyskupas ordinaras; vyskupui ordinarui leidus – ir kunigas ar diakonas (kan. 863). Leidimo prašo parapijos klebonas, į kurį buvo kreiptasi dėl Krikšto. Kaišiadorių vyskupijoje dėl suaugusiųjų Krikšto, kol nėra parengto suaugusiųjų Krikšto apeigyno lietuvių kalba, taip pat būtina prašyti vyskupo leidimo pakrikštyti suaugusįjį kūdikių Krikšto apeigomis. Prašyme būtina nurodyti asmens vardą ir pavardę, gimimo datą ir gyvenamąją vietą, taip pat parapiją. Jei asmuo gyvena kitoje parapijoje, leidimas pakrikštyti bus suteiktas tik nurodžius pateisinamą priežastį (kan. 857/2); gyvenantiems už vyskupijos ribų toks leidimas nebus suteikiamas.

Rengiant suaugusiuosius Krikštui Kaišiadorių vyskupijoje būtina laikytis šių nuorodų: 1) suaugęs asmuo turi asmeniškai pareikšti norą pasikrikštyti; 2) būtina jį užtektinai pamokyti tikėjimo tiesų ir krikščioniškųjų pareigų, vadovaujantis Katalikų Bažnyčios katekizmu (KBK 1996); 3) dera patikrinti jo gyvenimą tikėjimu katechumenato metu, kuris turėtų trukti ne mažiau kaip pusę metų; 4) Krikšto metu privalu gailėtis dėl nuodėmių (kan. 865).

Besirengiančiųjų Krikštui praktinė katechezės dalis – dalyvavimas šv. Mišiose sekmadienį ir įsakytų švenčių dienomis; ši praktika – svarbiausias kriterijus įvertinant asmens pasiryžimą gyventi tikėjimu.

Suaugusieji Krikštą priima dalyvaudami Eucharistijos šventime (šv. Mišiose), taip pat ir šv. Komuniją, o Sutvirtinimo sakramentą – kitu nei Krikštas metu, nebent pats vyskupas teiktų Krikšto sakramentą (kan. 866). Suaugusiuosius krikštyti visų pirma derėtų Velyknaktį (plg. RM 1987).

Mirties pavojuje suaugęs žmogus gali būti pakrikštytas, jei turi nors kokį supratimą apie tikėjimo esmę, kai parodo kokiu nors būdu norą priimti Krikštą ir pasižada laikytis krikščionių tikėjimo įsakymų (kan. 865).


Pastaba. Tokiu atveju, jei žinoma, kad suaugęs asmuo siekia Krikšto tik todėl, kad artimiausiu metu galėtų priimti Santuokos sakramentą, derėtų prašyti vietos vyskupą dispensos dėl skirtingo kulto santuokos (plg. Priešsantuokinės apklausos anketa, 1996), o Krikštui parengti po sutuoktuvių, kaip nurodyta šiame potvarkyje.

2004 m. spalio 25 d., Kaišiadorys

 Fotogalerija   •   Nuorodos ir potvarkiai   •   Formos   •   Dėl paramos